ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.33:332.72 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904106
Сторінка молодого науковця

Проблеми становлення ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні / Коробська А.О. // Економіка АПК. - 2019. - № 4 - С. 106

Мета статті – проаналізувати проблеми становлення ринку земель на сучасному етапі та визначити основні передумови його формування та розвитку. Методика дослідження. У процесі дослідження були використані такі наукові методи: абстрактно-логічний (для систематизації наявного теоретичного матеріалу); діалектичний метод пізнання й системного підходу (у вивченні наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених із дослідження становлення та розвитку ринку сільськогосподарських земель, використання практичного досвіду з метою формування теоретико-методичних основ дослідження); порівняння (для оцінки одержаних показників). Використано статистичні дані, а також методичні підходи щодо аналізу проблем становлення ринку земель на сучасному етапі та визначення основних передумов його формування та розвитку. Результати дослідження. У процесі дослідження особливу увагу приділено питанню становлення ринку сільськогосподарських земель, основним його завданням та функціям. Проаналізовано досвід регулювання ринкового обігу земель зарубіжних країн. Наголошується, що відсутність в Україні земельного ринку призводить до негативних наслідків використання земельних ресурсів. Визначено, що на сьогодні в Україні ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення представлений виключно орендними відносинами, які характеризуються збільшенням терміну оренди, що можна вважати позитивною тенденцією. Елементи наукової новизни. Оскільки в Україні ринок земель знаходиться на етапі становлення, виділені окремі аспекти моделей обігу ринку земель зарубіжних країн, які було б доречним використати для побудови моделі ринку земель України. Конкретизовано основні завдання – як передумову формування ринку земель сільськогосподарського призначення. Практична значущість. Результати можуть бути використанні в процесі подальшого наукового опрацювання важливої проблеми – становлення та розвитку ринку земель України на основі моделей ринку земель сільськогосподарського призначення розвинутих країн Європи, що позитивно позначиться на рівні розвитку аграрного сектору України в цілому. Рис.: 3. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: земельні ресурси; ринок земель; землекористування; оренда землі; раціональне землекористування; сільськогосподарські землі

Список використаних джерел

 1. Будзяк В. М. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2008. № 8. С. 118-122.
 2. Герасин С. И. Правовые основы оборота земель, используемых в сельскохозяйственном производстве : автореф. дисс. на соискание учён. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. Москва, 2000. С. 10.
 3. Держгеокадастр 2017. URL : https://land.gov.ua.
 4. Живко З. Б., Руда О. І., Мартин О. М. Екологобезпечне функціонування ринку сільськогосподарських земель в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2016. Вип. 2. С. 36-45. URL : http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/123456789/1238.
 5. Калетнік Г. М., Козловський С. В. Перспективи розвитку земельних відносин та ринку землі в Україні. Агросвіт. 2012. № 12. С. 2-6.
 6. Левек Р., Ходаківська О. В., Юрченко І. В. Моделі регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення в країнах Європейського Союзу. Економіка АПК. 2017. № 10. С. 5-12.
 7. Ліщенюк Т. М. Формування інфраструктури ринку землі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02. Київ, 2006. 24 с.
 8. Полковниченко С. О., Седнівець М. М. Формування ринку землі в Україні в контексті економічної безпеки. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. 2014. Вип. 1. С. 40-46. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2014_1_8.
 9. Попрозман Н. В. Ефективність управління ресурсозберігаючими технологіями. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. Вип. № 1(176). С. 54-59.
 10. Попрозман Н. В. Формування стратегії економічного розвитку агропромислового виробництва : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 300 с.
 11. Саблук П. Т. Розвиток земельних відносин в Україні : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2006. 396 с.
 12. Сальман І. Ю., Даниленко А. С., Шуст О. А. Нормативно-правове забезпечення земельних відносин в Україні. Економіка та управління АПК. 2016. № 1-2. С. 44-48. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2016_1-2_8.
 13. Стратегія удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF.
 14. Ступень Р. М. Сутність ринку земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2015. № 9. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_9_16.
 15. Томашук І. В. Аналітичний аспект розвитку земельного потенціалу України: оренда землі. Інфраструктура ринку. 2017. Вип. 11. С. 139-147. URL : http://81.30.162.23/ repository/getfile.php/15798.pdf.
 16. Хомутенко В., Волкова О. Ринок землі в Україні: передумови та наслідки. Економіст. 2011. № 11. С. 83-85. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2011_11_23.
 17. Шебаніна О. В. Орендні земельні відносини: сучасний стан та основні напрями удосконалення. Економіка АПК. 2011. № 7. С. 7-13.
 18. Eurostat. Your key to European statistics. URL : https://ec.europa.eu/eurostat/.
 19. Frank van Holst, Richard Eberlin and Francisco Onega Lopez. LANDNET and Land Market Issues in Europe. Fachbeitrag, Number 3, 2014, рр. 183-189. URL : https://geodaesie.info/system/files/privat/zfv_2014_3_van-Holst_Eberlin_Onega-Lopez.pdf.
 20. Noichl Maria. Reporton the state of play of farmland concentration in the EU: how to facilitate the access to land for farmers (2016/2141(INI)). Committee on Agriculture and Rural Development. European Parliament, 2017. 18 p.
 21. Salukvadze J. Gооd governance and natural resourcer tenure in Eastern Europe and Cis region [Text]. ФАО Tbilisi State University, Georgia. 2008.
Читати статтю: eapk_2019_4_p_106_115.pdf