ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:332.12 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904116
Сторінка молодого науковця

Оцінка діяльності суб'єктів господарювання аграрної сфери Львівщини / Павлік І.Є. // Економіка АПК. - 2019. - № 4 - С. 116

Мета статті – дослідити діяльність суб’єктів сільського господарства на прикладі високоурбанізованого регіону України – Львівської області, економіка якої зорієнтована на сферу послуг, а також визначити основні тенденції та проблеми розвитку місцевих сільськогосподарських підприємств. Методика дослідження. Використано діалектичний метод пізнання для аналізу останніх досліджень науковців щодо проблематики розвитку сільськогосподарських підприємств у високоурбанізованих регіонах України, а також стосовно зарубіжного досвіду; методи аналізу, аналогії, порівняння та синтезу в оцінці сучасного стану й розвитку об’єкта дослідження. Результати дослідження. Проведена оцінка показників ефективності діяльності суб’єктів сільського господарства на прикладі Львівської області за 2013-2017 рр. Визначено основні тенденції та проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств у високоурбанізованих регіонах України, економіка яких орієнтована на сферу послуг. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо оцінки ефективності діяльності суб’єктів сільського господарства у високоурбанізованих регіонах держави, економіка яких зорієнтована на сферу послуг. Практична значущість. Результати проведеної оцінки показників ефективності діяльності суб’єктів сільського господарства на прикладі Львівської області становлять методологічну базу формування регіонального механізму стратегічного управління в усіх ланках сільськогосподарського виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції з урахуванням природно-кліматичних умов Львівської області та ринкових завдань, які суб’єкти сільського господарства ставлять перед собою. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: валовий регіональний продукт; ефективність; інвестиції; Львівська область; сільське господарство; рентабельність, чистий прибуток

Список використаних джерел

 1. Антонюк Г. Я., Панюра Я. Й. Проблеми розвитку АПК на сільських територіях Львівщини. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 6. С. 220-228.
 2. Березівський З. П., Березівська О. Я. Стан і перспективи економічного розвитку агропромислового комплексу Львівської області. Аграрна економіка. 2014. Т. 7. № 1-2. С. 54-59.
 3. Вислободська Г. П. Стан ринку виробничих сільськогосподарських послуг Львівської області. Агросвіт. 2016. № 11. С. 57-62.
 4. До 50% світового врожаю втрачається через шкідників – експерт. URL: https://superagronom.com/news/2838-do-50-vrojayiv-vtrachayetsya-cherez-shkidnikiv--ekspert (дата звернення: 03.01.2019).
 5. Експрес-випуски ГУСуЛО. URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/report/express_2009.php?ind_page=express (дата звернення: 03.01.2019).
 6. Кузьо Р. М. Сучасний стан регіонального ринку продукції сільського господарства України на прикладі Львівської області. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 129-132.
 7. Пирожок О. Чим живуть регіони // Львівщина — «фабрика Європи». AgroPortal. 2016. URL : http://agroportal.ua/ ua/publishing/analitika/chem-zhivut-regiony-lvovshchina-fabrika-evropy/# (дата звернення: 04.01.2019).
 8. Прокопович-Павлюк І. В. Проблеми та перспективи розвитку сільського господарства Львівщини. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. № 21.9. С. 99-103.
 9. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 10. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наукова доповідь / [Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 11. Сільське господарство Львівської області : статистичний збірник. URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 03.01.2019).
 12. Сільське господарство України : статистичний збірник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 03.01.2019).
 13. Сільськогосподарська спеціалізація та динаміка аграрного виробництва у Львівській області / Кіцинюк Ю., Параняк Р. П., Вовк М. В., Петрунів В. В. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2017. Т. 19. № 79. С. 183-188.
 14. Статистична інформація : ГУСуЛО. URL: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/inf_2009.php?ind_page=si (дата звернення: 03.01.2019).
 15. Статистична інформація : Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 03.01.2019).
 16. Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року. URL: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/ projt_reg_info_norm/2016/05/146_dod_Strategiya_2020.pdf (дата звернення: 03.01.2019).
 17. Sarna, A. (2014). The transformation of agriculture in Ukraine: From collective farms to agroholdings. OSW COMMENTARY, 127, 1-11. Retrieved from https://www.osw.waw.pl/ sites/default/files/commentary_127.pdf
 18. Vlokh, V. G. (2010). History of selection of potato in the Western region of Ukraine. Ukrainian Journal of Physical Optics, 11(1), 35-45.
 19. Vovk, S. (2015). Conditions for the development of ecological agriculture in Western Ukraine against Polish experience. Acta Sci. Pol. Zootechnica, 14(2), 23-32.
 20. The Oakland Institute. (2014, December). The corporate takeover of Ukrainian agriculture. Country Fact Sheet. Retrieved from https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/ files/Brief_CorporateTakeoverofUkraine_0.pdf.
Читати статтю: eapk_2019_4_p_116_123.pdf