ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:636.03 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904022
Економіка агропромислового виробництва

Структурні перетворення галузі тваринництва в контексті глобальної продовольчої безпеки / Замлинський В.А. // Економіка АПК. - 2019. - № 4 - С. 22

Мета статті – оцінити сучасний стан галузі тваринництва в Україні та за кордоном задля напрацювання дієвої стратегії розвитку, орієнтованої на збільшення частки малого і середнього бізнесу у тваринництві, реалізації програм ресурсозбереження, зниження забруднення навколишнього природного середовища, зменшення рівня бідності сільського населення, розширення біорізноманіття тварин. Методика дослідження. Основою дослідження є системний підхід до оцінки стану галузі тваринництва в Україні та за кордоном. Використано історичний та аналітичний методи, метод абстрагування при вивченні аналітичних матеріалів, а також метод аналізу і синтезу для обґрунтування заходів щодо розвитку вітчизняної галузі тваринництва. Результати дослідження. Розглянуто сучасний стан функціонування галузі тваринництва. У результаті аналізу міжнародних підходів з’ясовано необхідність структурного перетворення галузі тваринництва відповідно до світової концепції стабільного розвитку агропродовольчого комплексу та продовольчої безпеки. Обґрунтовано необхідність зміни підходів до здійснення державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Елементи наукової новизни. Запропоновано напрями розвитку галузі тваринництва в Україні, які враховують світові тренди у сфері ресурсозбереження, безпечності продуктів харчування, захисту навколишнього середовища, сталого розвитку екосистем та економіки в цілому. Практична значущість. Застосування запропонованих заходів приведе до досягнення показників ефективності, які відповідають світовим стандартам, покращить життєзабезпечення сільської місцевості та загальний економічний прогрес країни, посилить систему організації, контролю та управління галузі тваринництва. Табл.: 3. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: продовольча безпека; рівень споживання продуктів харчування; державна підтримка фермерів; програми розвитку сільського господарства; тваринництво; біорізноманіття тварин

Список використаних джерел

  1. Alexandratos N., Bruinsma J. WORLD AGRICULTURE TOWARDS 2030/2050. The 2012 Revision / Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: http://www.fao.org/3/a-ap106e.pdf.
  2. Тваринництво. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
  3. Dobrianskа N. A., Popovych О. М. Economic efficiency of animal’s current biological assets use and ways of its increases. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2017. № 4(32). С. 37-43. URL : https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No4/37.pdf.
  4. Nikoliuk O., Grуshоva I., Shеstаkоvskа T. Thе оrgаnіс prоduсtіоn іn thе соntеxt оf іmprоvіng thе есоlоgісаl safety оf prоduсtіоn оf he fооd іndustry. Food Science and Technology. 2017. Vol. 11. № 4. P. 103-111.
  5. Pugachov M. Agricultural reform: an impact assessment. Barometer of Change. 2014. N 7. 28 p.
  6. Pugachov M. The Eurasian Wheat Belt and Food Security. Global and Regional Aspects. Springer International Publishing Switzerland. 2017. Р. 167-180.
  7. Blesh J., Drinkwater L. E. The impact of nitrogen source and crop rotation on nitrogen mass balances in the Mississippi River Basin. Ecological Applications. 2013. № 23(5). P. 1017-1035.
  8. Grace D. Food safety in low and middle income countries. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2015. 12, 1-x manuscripts. doi:10.3390/ijerph120x0000x.
  9. Landers T. F., Cohen B., Wittum T. E., Larson E. L. A review of antibiotic use in food animals: perspective, policy, and potential. Public Health Rep. 2012. № 127(1). P. 4-22.
  10. Van Boeckel T. P., Brower C., Gilbert M., Grenfell B. T., Levin,S. A., Robinson T. P., Teillant A., Laxminarayan R. Global trends in antimicrobial use in food animals. PNAS. 2015. № 112(18). P. 5649-5654.
Читати статтю: eapk_2019_4_p_22_28.pdf