ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:633.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904029
Аграрний ринок

Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація / Ільчук М.М., Коновал І.А., Барановська О.Д., Євтушенко В.Д. // Економіка АПК. - 2019. - № 4 - С. 29

Мета статті – оцінити сучасний стан ринку зерна в Україні та обґрунтувати підходи до вибору ефективних напрямів його стабілізації і підвищення конкурентоспроможності зерна на світовому ринку. Методика дослідження. При проведенні дослідження використовувалися методи: факторного аналізу – для виявлення впливу чинників на рівень конкурентоспроможності зерна; статистичний – при визначенні варіації обсягів виробництва зерна; розрахунково-конструктивний – для розрахунку збільшення валютних надходжень від підвищення якості зерна; прогнозування – при встановленні обсягів використання зерна на різні цілі на перспективу; балансовий – при розробленні балансів зерна пшениці і кукурудзи в Україні на 2018/19 маркетинговий рік; абстрактно-логічний – при формулюванні висновків. Результати дослідження. Проаналізовано сучасний стан ринку зерна в Україні та визначено основні проблеми його розвитку. Встановлено, що стратегічна спрямованість подальшого розвитку ринку зерна в Україні повинна сприяти його стабілізації та підвищенню конкурентоспроможності зерна на світовому ринку. Стабілізації обсягів виробництва зерна в Україні на рівні 65–70 млн тонн та відновленню родючості ґрунтів також сприятимуть контурно-ландшафтна організація території землекористувань у комплексі зі зменшенням розораності сільськогосподарських угідь від 78,4 до 54,0% та впровадження ґрунтозахисних технологій, збільшення норм внесення органічних і мінеральних добрив на 1 га посіву, раціональне розміщення зернових культур по регіонах країни відповідно до природно-економічних умов. Елементи наукової новизни. Запропоновано стабілізувати обсяги виробництва зерна в Україні на рівні 65–70 млн тонн до розробки та впровадження системи організаційно-господарських, еколого-економічних, правових та землевпорядних заходів з управління земельними ресурсами, яка забезпечить підвищення продуктивності рослин та збереження родючості ґрунтів. Практична значущість. Запропонована система заходів із стабілізації ринку зерна в Україні забезпечить ринкову рівновагу між попитом і пропозицією, узгодження інтересів учасників цього ринку, підвищить конкурентоспроможність продукції на світовому ринку без погіршення якості земельних ресурсів. Табл.: 7. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: ринок зерна; кон’юнктура ринку; експорт; інфраструктура ринку; стабілізація; ефективність

Список використаних джерел

 1. Голомша Н. Є., Дзядикевич О. Я. Конкурентні переваги продукції зернової галузі на світовому ринку. Економіка АПК. 2017. № 11. С. 61–65.
 2. Ємність внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства : монографія / О. М. Шпичак, Ю. О. Лупенко, В. М. Жук та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 186 с.
 3. Кваша С. М., Ільчук М. М., Коновал І. А. Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні. Економіка АПК. 2013. №3. С. 16–24.
 4. Козак О. А., Грищенко О. Ю. Розвиток зернової галузі України на сучасному етапі. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 38–47.
 5. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 5–14.
 6. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 7. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL : http://www.minagro.gov.ua.
 8. Офіційний сайт Українського клубу аграрного бізнесу. URL : http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/agrarni_rinki/zernovi.
 9. Прогнозування виробництва продукції рослинництва та його ресурсне забезпечення в Україні / Кваша С. М, Ільчук М. М., Коновал І. А., Федюшко М. М. Київ : ННЦ «ІАЕ». 2013. 244 с.
 10. Шкляр А. Вартість зернової логістики в Україні дешевше ніж у США, але дорожче ніж у ЄС. URL : https://agroreview.com/news/vartist-zernovoyi-lohistyky-v-ukrayini-deshevshe-nizh-u-ssha-ale-dorozhche-nizh-v-yes
 11. Шпикуляк О. Г., Материнська О. А., Мазур Г. Ф. Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами : теоретико-методологічний аспект. Економіка АПК. 2014. № 12. С. 42.
 12. Шпичак О. М., Боднар О. В. Оптимізація ринку зерна України та її результативність. URL : http://memjournal.agrex.gov.ua/optimizatsiya-rinku-zerna-ukrayini-ta-yiyi/.
 13. AMIS Market Database. URL : http://statistics.amis-outlook.org/data/index.html#COMPARE.
 14. FAO Cereal Supply and Demand Brief. URL : http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/.
 15. Grain: World Markets and Trade // United States of Department of Agriculture / Foreign Agricultural Service, October 2018. URL : http://uga.ua/wp-content/uploads/grain-market-10-11-2018.pdf.
 16. World Bank-FAO (2014): Ukraine: Soil Fertility to Strengthen Climate Resilience. Preliminary Assessment of the Potential Benefits of Conservation Agriculture. Rome.
Читати статтю: eapk_2019_4_p_29_38.pdf