ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 722.24:640.162:338.432.5 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904039
Аграрний менеджмент і підприємництво

Самозайнятість та розвиток несільськогосподарського підприємництва на селі / Малік М.Й., Мамчур В.А. // Економіка АПК. - 2019. - № 4 - С. 39

Мета статті – розкрити та ідентифікувати категорію самозайнятості як структуровану й визначену законом, інституційними та економічними критеріями форму організації господарювання на селі з відповідним означенням пріоритетних контурів можливої організаційно-економічної результативності функціонування через зайнятість у несільськогосподарському підприємництві. Методика дослідження. Базується на концепції активної політики реалізації підприємницького потенціалу на селі, складовими якої є заходи щодо розвитку самозайнятості сільського населення, що ґрунтується на використанні підприємницького потенціалу особистих селянських господарств у питанні розвитку несільськогосподарського під-приємництва на селі. При проведенні дослідження застосовано системний підхід до вивчення соціально-економічних процесів, використано праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем самозайнятості та розвитку несільськогосподарського підприємництва, що забезпечило необхідний рівень ефективності вирішення поставлених завдань. Результати дослідження. Виділено і проаналізовано категорію самозайнятості та її вплив і взаємодію у процесі розвитку несільськогосподарського підприємництва на селі. На основі узагальнення при виробленні практичних рекомендацій щодо стратегічних напрямів розвитку сільської економіки, пріоритетних напрямів розвитку зайнятості в сільській місцевості необхідною умовою тут є формування напрямів диверсифікації видів діяльності з урахуванням основних різновидів несільськогосподарської зайнятості. Виявлено, що найбільшого поширення за останні роки у переліку альтернативних видів несільськогосподарського підприємництва отримав сільський (зелений) туризм. Припускається, що в найближчій перспективі до 328 тис. осіб потенційно можуть перейти із неформального сектору економіки й набути офіційного статусу суб’єктів несільськогосподарської підприємницької діяльності, забезпечивши розвиток альтернативних бізнес-ідей у сфері сільського туризму та сезонних розваг на селі. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку методичне представлення та ідентифікація категорії самозайнятості як структурованої та визначеної законом, інституційними та економічними критеріями форми організації господарювання на селі з відповідним означенням пріоритетних контурів можливої організаційно-економічної результативності функціонування через зайнятість у несільськогосподарському підприємництві. Практична значущість. Розкрито теоретико-методичні засади самозайнятості на селі та основних критеріїв їх ідентифікації, що дозволить в подальшому провадити дослідження ефективності, оцінювати перспективи їх розвитку, зокрема в несільськогосподарському підприємництві, а також здійснювати розробку програмних напрямів політики сільського розвитку, регулювання та підтримки цієї форми господарювання. Табл.: 3. Рис.: 7. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: самозайнятість; несільськогосподарське підприємництво; особисті селянські господарства; сільський туризм; зелений туризм; диверсифікація

Список використаних джерел

 1. Аграрна політика регулювання зайнятості на селі. URL http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/218/1/The_agrarian_policy_of_rural_employment_regulation.pdf.
 2. Богадьорова Л. М. Роль господарств населення у розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Регіональні проблеми України. Географічний аналіз та пошук шляхів : зб. наук. праць / ред. О. Г. Топчієва та ін. Херсон : ПП Вишемирський, 2011. С. 36-40.
 3. Васильєв В. П. Сільський зелений туризм. Туризм сільський, зелений. 2007. № 4. C. 4-6.
 4. Власенко І. В. Особливості сільського зеленого туризму та перспективи його розвитку в Україні. Збалансоване природокористування. 2016. № 1. С. 37–41.
 5. Колективні засоби розміщування в Україні у 2017 році : стат. зб. Київ, 2018. 142 с.
 6. Корчинська О. О. Оцінка стану підприємництва у сфері сільського зеленого туризму в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. Вип. 10. C. 139-143.
 7. Костриця М. М. Підприємницькі засади розвитку сільського туризму : дис. канд. екон. наук. : 08.00.04. Житомир, 2008. 213 с.
 8. Лиса О. В., Андрушко Р. П. Сільський зелений туризм: стан та перспективи розвитку. Сталий розвиток економіки. 2012. № 5 (15). С. 158–161.
 9. Лібанова Е. М. Ринок праці (соціально-демографічні аспекти) : навч. посіб. Київ : Бріг, 1996. 132 с.
 10. Марочко В. І. Українська селянська кооперація: Історико-теоретичний аспект (1861–1929 рр.). Київ : Ін-т історії України НАН України, 1995. 217 с.
 11. Несільськогосподарська зайнятість в сільській місцевості України / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в Україні, 2005. URL : http://www.ier.kiev.ua.
 12. Нів’євський О. Несільськогосподарська зайнятість в сільській місцевості України. Київ : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій в Україні, 2007. 12 с.
 13. Онікієнко В. В. Самозайнятість населення: процес формування та деякі проблеми. Зайнятість та ринок праці. 1996. Вип. 3. С. 31-34.
 14. Папп В. В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України. Агросвіт. 2015. № 18. С. 17–22.
 15. Прокопа І. В., Беркута Т. В. Господарства населення в аграрному виробництві і сільському розвитку. Київ : Ін-т економ. та прогнозування НАН, 2011. 240 с.
 16. Розвиток селянських господарств в умовах трансформацій аграрного сектору економіки / [М. Й. Малік, М. М. Кропивко, В. А. Мамчур та ін.] ; за ред. М.Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 84 с.
 17. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наукова доповідь / [Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 18. Роздрібна торгівля України у 2017 році : стат. зб. Київ, 2018. 98 с.
 19. Рутинський М. Й., Зінько Ю. В. Сільський туризм. Київ : Знання, 2006. 271 с.
 20. Сільське господарство України за 2017 рік : стат. зб. Київ, 2017. 245 с.
 21. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / за ред. Бородіної О. М., Гейця В. М., Прокопи І. В. ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозування. Київ, 2012. 56 с.
 22. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). Москва : Прогресс, 1982. 455 с.
 23. Югас Е. Ф., Мікловда В. П. Розширення несільськогосподарського сегмента економіки – об’єктивна основа розвитку трудового потенціалу села. Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. 2007. Вип. 3. С. 151–154.
 24. Dictionary of Travel. Tourism and Hospitality / Ed. S. Medlik. London: Butterworth-Heinemann Ltd., 1993. P.43.
Читати статтю: eapk_2019_4_p_39_52.pdf