ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 347.77.028:631.526.32:339.13.001.25(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904053
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Комерціалізація насіннєвої галузі України та досвід інших країн / Захарчук О.В., Ткачик С.О., Завальнюк О.І. // Економіка АПК. - 2019. - № 4 - С. 53

Мета статті – розробити науково обґрунтовані пропозиції щодо розв’язання проблеми комерційного обігу насіння й садивного матеріалу та виплат за використання інтелектуальної власності в Україні. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний (аналіз сучасного стану та перспективи розвитку комерційного обігу насіння), емпіричний (щодо комплексної оцінки використання сертифікованого та несертифікованого насіннєвого матеріалу), порівняльного аналізу (визначено проблеми й цілі охорони прав на сорти рослин у державах-сусідах та в Україні), абстрактно-логічний (узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. У процесі вивчення питань комерціалізації насіннєвої галузі України проведено аналіз сучасного стану й визначено перспективи розвитку насінництва в Україні, запропоновано шляхи вирішення комерційного обігу насіння і садивного матеріалу та здійснення виплат за використання інтелектуальної власності. Окреслено перспективні шляхи прискорення організації ринку насіння і садивного матеріалу України. Викладено бачення авторів щодо позитивного досвіду використання сертифікованого та несертифікованого насіннєвого матеріалу країнами Європейського Союзу. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення стосовно комерціалізації насіннєвої галузі України, охорони прав на інтелектуальну власність селекціонера та селекційних установ, а також можливості збільшення надходження коштів за рахунок сплати ліцензійних та селекційних платежів для продукування нових високопродуктивних та якісних сортів вітчизняної селекції, що сприятиме впровадженню у рослинництві прогресивних технологій та підвищенню продуктивності праці. Практична значущість. Розв’язання зазначених проблем дасть можливість налагодити міжнародну співпрацю України у сфері охорони прав на сорти рослин і комерційного обігу насіння й садивного матеріалу. Табл.: 4. Рис.: 8. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: сорт рослин; насіння і садивний матеріал; захист прав селекціонерів; комерціалізація; патент; інтелектуальна власність

Список використаних джерел

 1. Декларація Організації Об’єднаних Націй від 28.09.2018 р. «Про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості». URL : https://undocs.org/ru/A/ C.3/73/L.30.
 2. Захарчук О.В. Економіка насінництва. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 272 с.
 3. Зубець М. В., Тивончук С.О. Наукові основи розвитку агропромислового виробництва на інноваційних засадах. Київ : Аграр. наука, 2006. 480 с.
 4. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.
 5. Канадська насіннєва торгова асоціація (CSTA). URL : https://seedinnovation.ca/.
 6. Канадська система збору роялті із зернових культур. URL : http://www.inspection.gc.ca/fra/1297964599443/1297965645317.
 7. Комітет по захисту інтересів сільськогосподарських виробників та селекціонерів (власників патентів) Республіки Франція. URL : https://www.sicasov.com/info/pages/internet/fr/index.html.
 8. Німецька асоціація селекціонерів. URL : https://www.bdp-online.de/de/Pflanzenzuechtung/.
 9. Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» : Закон України від 2 жовт. 2012 року № 5397-VI. Верховна Рада України. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5397-17.
 10. Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» : Закон України від 8 груд. 2015 р. № 864-VIІІ. Верховна Рада України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/864-19/paran241#n241.
 11. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 17 січня 2002 р. № 2986. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002. № 23. Ст. 163.
 12. Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку : Закон України від 15 лют. 2011 р. № 3019. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3019-17.
 13. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наукова доповідь / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 14. Enabling the Business of Agriculture, 2015. Progress Report / O. V. Zakharchuk and others. Washington : World Bank Group, 2015. 158 p.
 15. Gatunki, których odmiany wpisane są do krajowego rejestru (KR). Centralny ośrodek badania odmian roślin uprawnych. URL : http://www.coboru.pl/polska/Rejestr/gat_w_rej.aspx.
 16. Tadeusz Oleksiak. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie / Rynek nasienny wpanstwach Unii. Nauka. Doradztvo. Praktyka. Wies gulra Warszawa : Lipiec-wrzesien, 2013. 3 (176).
Читати статтю: eapk_2019_4_p_53_65.pdf