ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 657.1:330.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Місія інституту бухгалтерського обліку в капіталізації національного багатства та забезпеченні сталого розвитку України / Жук В.М., Бездушна Ю.С. // Економіка АПК. - 2019. - № 4 - С. 6

Мета статті – навести обґрунтування нової облікової політики і єдиної методології оцінки вартості сільськогосподарських земель у фінансовій звітності та статистиці, як чинника капіталізації національного багатства України та забезпечення її сталого розвитку й належного представлення у світовому інформаційному просторі. Методика дослідження. У дослідженні застосовано: статистичні методи; методи анкетування та узагальнення – при визначенні складових удосконалення облікової політики щодо земель сільськогосподарського призначення; аналізу та синтезу – для оцінки ефективності чинного порядку визначення справедливої вартості земельних активів сільськогосподарських підприємств. Оцінка вартості землі, права постійного користування та права оренди землі для її постановки на баланс виконана із застосуванням методології експертної грошової оцінки, зокрема методів прямої і непрямої капіталізації рентного та чистого операційного доходу. Результати дослідження. Обґрунтовано місію інституту бухгалтерського обліку у збереженні й примноженні національного багатства України та забезпеченні її сталого розвитку. Елементи наукової новизни. Розроблено та апробовано облікову політику і оцінку сільськогосподарських земель, що забезпечує капіталізацію національного багатства і належне представлення природно-економічного потенціалу України на міжнародній арені. Практична значущість. Розрахована ефективність впровадження запропонованої облікової політики та оцінки сільгоспугідь становить 11,95 млрд дол. США приросту національного багатства України, що представлено в системі її національних рахунків. Табл.: 5. Рис.: 1. Бібліогр.: 51.
Ключові слова: фізична економія; сільськогосподарські угіддя; оцінка землі; облікова політика; МСФЗ; рентний дохід; система національних рахунків; фінансова звітність; статистика; сталий розвиток

Список використаних джерел

 1. Амбросов В. Я. Переход к рыночным земельным отношениям. Стратегії реалізації земельної реформи. 2011. № 1. С. 39-41.
 2. База земельных ресурсов EVOLAND. URL : https://evo.land/ru/for-sale.
 3. Бездушна Ю. С. Методологія обліку і оцінки фінансових інструментів та її застосування аграрними підприємствами. Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. Серія: Економічні науки. 2010. Вип. 53. С.18-23.
 4. Валовий внутрішній продукт України (2018). URL : https://index.minfin.com.ua/ua /economy/gdp/.
 5. Вернадський В. Биосфера и ноосфера. Москва Айрис-Пресс, 2013. 576 с.
 6. Гадзало Я. М., Жук В. М. Наукові основи розвитку аграрного підприємництва та сільських територій за селозберігаючою моделлю : наукова доповідь. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 40 с.
 7. Гайдуцький П. І., Стельмащук А. М. Земля: власність, оренда, рента. Київ : Урожай, 1994. 184 с.
 8. Голуб Н. О. Облік і контроль витрат на поліпшення земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09. Київ, 2011. 20 с.
 9. Державний борг України (2009-2019). URL : https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/.
 10. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні : навчальний посібник / Дехтяренко Ю. Ф., Лихогруд М. Г., Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М.. Київ : Профі, 2007. 624 с.
 11. Дипиаза С. А. (младший), Экклз Р. Дж. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества. Москва : Альпина Паблишер, 2003. 211 с.
 12. Добряк Д. С., Тихонов А. Г., Гребенюк Н. В. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві : монографія. Київ : Урожай, 2004. 134 с.
 13. Драпіковський О. І., Іванова І. Б. Оцінка земельних ділянок. Київ : Прінт-Експрес, 2004. 296 с.
 14. Есипова Э. Ю. Система национальных счетов: краткий курс : учеб. пособие. Москва : Финансы и статистика, 2009. С. 93.
 15. Жук В. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки : монографія. Київ : ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН, 2009. 648 с.
 16. З 1 січня 2019 року набуває чинності загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів / Головне управління Держгеокадастру в Одеській області. URL : http://odeska.land.gov.ua/z-1-sichnia-2019-roku-nabuvaie-chynnosti-zahalnonatsionalna-vseukrainska-normatyvna-hroshova-otsinka-zemel-silskohospodarskoho-pryznachennia-za-mezhamy-naselenykh-punktiv/.
 17. Загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. URL : https://ngo.land.gov.ua/uk/.
 18. Замула І. В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2010. 440 с.
 19. Заяць В. М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 390 с.
 20. Зведений бюджет України. (2019). URL : https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/.
 21. Золотовалютный мираж Украины – резервы НБУ на бумаге выглядят весомее, чем в реальности. URL : https://vesti-ukr.com/strana/320605-zolotovaljutnyj-mirazh-ukrainy-rezervy-nbu-na-bumahe-vyhljadjat-vesomee-chem-v-realnosti.
 22. Золотовалютні резерви України (2009-2019). URL : https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/.
 23. Кваша С. М. Земельні відносини в контексті моделей розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. 2009. № 3. C. 54-57.
 24. Кенэ Ф. Физиократы. Избранные экономические произведения: [пер. с фр., англ. и нем.] / предисл. П. Н. Клюкин. [Юбилейн. изд.]. Москва : Эксмо, 2008. 1199 с.
 25. Класифікація видів цільового призначення земель, затв. наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10.
 26. Класифікація інституційних секторів економіки України, затв. наказом Державної служби статистики України від 03.12.2014 № 378. Статистичний класифікатор України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0378832-14.
 27. Лупенко Ю., Ходаківська О. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 5-15.
 28. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1531. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1531-2002-п.
 29. Методичні рекомендації щодо складання рахунку капіталу за інституційними секторами економіки, затв. наказом Держкомстату від 12 грудня 2008 р. № 498. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0498202-08.
 30. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку та оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності в бюджетних установах / В. М. Жук, Ю. С. Рудченко та ін. Облік і фінанси АПК. 2008. № 2. С.75-98.
 31. Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 831. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF.
 32. Методологічні положення щодо складання рахунку переоцінки. Державний комітет статистики України, 2005. URL : http://ukrstat.org/uk/metod_polog/s_nac_r/nac_8.htm.
 33. Методологічні положення щодо складання балансів активів і пасивів, затв. наказом Держкомстату від 10.12.2010 р. № 504. URL : http://csrv2.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2010/504/metod.htm.
 34. Облік сільськогосподарської діяльності : навч. посіб. / за ред. Жука В. М. Київ : ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. 368 с.
 35. Остапчук С. М. Фізіократичні засади бухгалтерського обліку використання земель сільськогосподарського призначення. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. 2014. № 4(70). С. 23-30.
 36. Подолинський С. Листи та документи / упоряд.: Г.Сербин, Т.Слюдикова. Центральний державний історичний архів України, м. Київ, 2002. 62 с.
 37. Порядок проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 105. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105-2018-%D0%BF.
 38. Про затвердження технічної документації із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, наказ Міністерства аграрної політики України від 16.11.2018 р. № 552. URL : http://minagro.gov.ua/uk/organic_ministry?nid=26760.
 39. Програма розвитку державної статистики до 2023 року, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. № 222. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2019-%D0%BF.
 40. Рекомендації з організації обліку та оцінки земель на підприємствах АПК / за ред. А. М. Третяка, В. М. Жука. Облік і фінанси АПК. 2005. № 3. С. 135-206.
 41. Руденко М. Енергія прогресу. Нариси з фізичної економії. [2-ге вид., доп.]. Тернопіль : Джура, 2005. 412 с.
 42. Руденко М. Глобалізація і Україна. URL : https://dt.ua/ECONOMICS/globalizatsiya_i_ukrayina.html.
 43. Русан В. Стан та напрями підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 1. С. 137-145.
 44. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наукова доповідь / Саблук П. Т., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Лупенко Ю. О. та ін. Київ ННЦ «ІАЕ», 2011. 342 с.
 45. Система национальных счетов. Комиссия европейских сообществ, МВФ, ОЭСР, ООН, Всемирный банк, 1993. Брюссель/Люксембург, Вашингтон, О.К., Нью-Йорк, Париж, 1998.
 46. Стратегія удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 7.06.2017 р. № 413. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/413-2017-п.
 47. Трансформація земельних відносин до ринкових умов : доповідь / Федоров М.М., Месель-Веселяк В. Я., Саблук П. Т., Ходаківська О. В. та ін. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 4-18.
 48. Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання : колективна монографія / [В. М. Жук, П. І. Гайдуцький, Л. С. Гринів та ін.]; за ред. Ю. О. Лупенка, В. М. Жука, В. О. Шевчука та О. В. Ходаківської. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 502 с.
 49. Шпичак О. М. Ціна «земельного питання». Дзеркало тижня. 2018. № 12. URL : https://dt.ua/finances/cina-zemelnogo-pitannya-273736_.html.
 50. Шевчук В. О. Активи як об’єкти обліку, контролю та аналізу: проблеми еколого-економічної ідентифікації та інтерпретації. Облік і фінанси. 2013. № 1(59). С. 66-73.
 51. European System of Accounts (ESA 1995). Eurostat. URL : https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269.
Читати статтю: eapk_2019_4_p_6_21.pdf