ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.8:631/635 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904066
Зовнішньоекономічні відносини

Теоретико-методологічні підходи до конкурентоспроможності сільського господарства в сучасних умовах / Патика Н.І. // Економіка АПК. - 2019. - № 4 - С. 66

Мета статті – надати теоретико-методологічне обґрунтування конкурентоспроможності галузі сільського господарства в умовах міжнародної економічної інтеграції, визначення її сутнісних характеристик та суперечностей. Методика дослідження. За допомогою прийомів абстрактно-логічного методу узагальнено теоретичні підходи щодо дослідження категорії «конкурентоспроможність». Методи порівняння, аналізу та синтезу використовувалися для змістовного визначення дефініції «конкурентоспроможність сільського господарства в умовах міжнародної економічної інтеграції». Результати дослідження. Встановлено, що серед основних наукових теорій, які вплинули на розвиток теоретичних засад конкурентоспроможності, доцільно виділяти теорії конкуренції, конкурентних переваг, ринків та ринкової рівноваги, попиту і пропозиції, розвитку торгівлі, мотиваційні теорії, інституційну, концепції державного регулювання економіки, маркетингові, ресурсні тощо. Найбільш виправдано поділяти їх на дві основні групи: теорії, концепції і моделі, що розробляли підходи до формування зовнішніх (здебільшого ринкових) умов забезпечення конкурентоспроможності; теорії, концепції і моделі, що пропонували механізми формування внутрішніх (здебільшого виробничих) умов забезпечення конкурентоспроможності. Елементи наукової новизни. Удосконалено категоріально-понятійний апарат, що поглиблює теоретико-методологічні засади конкурентоспроможності, шляхом авторського трактування поняття «конкурентоспроможність сільського господарства в умовах міжнародної економічної інтеграції» – як агреговану характеристику галузі, що формується під впливом конкурентоспроможності підгалузей, господарюючих суб’єктів, окремих товарів і товарних груп, та забезпечує її здатність витримувати тиск конкурентів на світових аграрних ринках, посідаючи на них визначальні позиції. Практична значущість. Запропоноване в дослідженні авторське визначення поняття «конкурентоспроможність сільського господарства в умовах міжнародної економічної інтеграції» дозволить залучати означену категорію з метою розроблення і реалізації державної регуляторної політики, спрямованої на посилення ринкових позицій галузі. Рис.: 2. Бібліогр.: 29.
Ключові слова: конкурентоспроможність; парадигми; підходи; теорії конкурентоспроможності; концепції конкурентоспроможності; сільське господарство

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Умови економічної конкуренції в Україні. Економіка України. 2004. № 10. С. 410.
 2. Бабіров Е. Х., Бець М. Т., Лучко Г. Й. Визначення сутності поняття конкурентоспроможності товарів із врахуванням інтегрованості ринків. Ефективна економіка. 2017. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5504.
 3. Бельтюков Є. А., Некрасова Л. А. Конкурентна стратегія підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності. Економіка: реалії часу. 2014. № 2. С. 6-13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_2_3.
 4. Варналій З. С., Білик Р. Р. Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України : монографія. Чернівці : Технодрук, 2018. 453 с.
 5. Галазюк Н. М., Зелінська О. М. Економічна сутність та чинники підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах глобалізації. Економічні науки. Серія : Економічна теорія та економічна історія. 2014. Вип. 11. С. 23-30.
 6. Згурська О. М. Сутність та значення конкурентоспроможності в системі стратегічного управління агропромисловим підприємством. Водний транспорт. 2014. Вип. 1. С. 129-135.
 7. Конкурентоспроможність економіки України: можливості, переваги, компетенції : монографія / О. Б. Чернега та ін. ; за наук. ред. О. Б. Чернеги. Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. 591 с.
 8. Конкурентоспроможність української економіки : наук. доп. / Б. Є. Кваснюк та ін. ; ред. Б. Є. Кваснюк. Київ, 2006. 96 с.
 9. Крисько Ж. Л. Сутність конкурентоспроможності через вивчення природи конкуренції. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 22. С. 22-26.
 10. Легеза Д. Г. Методологічні основи дослідження конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент. Суми, 2009. №4 (35). С. 98-105.
 11. Малік М. Й., Нужна О. А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 270 с.
 12. Марченко І. С. Теоретичні передумови формування концепції міжнародної конкурентоспроможності країни. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 7. С. 98-102.
 13. Месель-Веселяк В. Я. Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2007. №12. С. 8-14.
 14. Минко Л. М. Сутність і складові поняття конкурентоспроможності підприємства. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2015. Т. 21, № 1. С. 86-92.
 15. Олійник В. В. Економічна сутність конкурентоспроможності і рівні її визначення. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка. 2013. Т. 21, вип. 7(3). С. 192-198.
 16. Портер М. Стратегія конкуренції : методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. Київ : Основи, 1997. 390 с.
 17. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. URL : http://ek-lit.narod.ru/ricsod.htm.
 18. Трансформаційні процеси в економіці: конкурентоспроможність та інституційна база управління на різних рівнях ієрархії : монографія / В. В. Баєва та ін.; за наук. ред. В. С. Ніценка. Одеса : Лерадрук, 2016. 505 с.
 19. Хаджинов І. В. Міжнародна конкурентоспроможність регіональних господарських комплексів в умовах глобалізації : монографія. Донецьк : ДонНУ, 2012. 247 с.
 20. Чорна М. В., Анікеєва А. М. Систематизація підходів до визначення поняття конкурентоспроможності підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1(1). С. 205-209.
 21. Чорнодід І. С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 6 (133). С. 52-58.
 22. Шквиря Н. О. Сутність та особливості маркетингового планування конкурентоспроможності продукції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2016. № 3. С. 146-152.
 23. Шпикуляк О. Г., Воскобійник Ю. П., Овсянніков О. В. Формування конкурентоспроможності в аграрній економіці. Агроінком. 2007. № 9-10. С. 4-8.
 24. Юрчишина Л. І. Аналіз концептуальних підходів до розуміння природи конкуренції та конкурентоспроможності. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 18. С. 41-47.
 25. Algren J. Fundamentals of Branch Competitiveness. Los Angeles : Agora Publications, 1994. 236 p.
 26. Ekman S., Gullstrand J. Lantbruket & konkurrenskraften. Raport 2006:4. Livsmedelsekonomiska institutet, Lund, Lund, 2006. Pp. 1-114.
 27. Latruffe L. Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers. 2010. № 30. URL : http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en.
 28. Pitts E., Lagnevik M. What determines food industry competitiveness? in Traill, W.B., Pitts, E. (eds), “Competitiveness in the food industry. London : Blackie Academic & Professional, 1998. Pp. 1-34.
 29. Zawalińska K. The Competitiveness of Polish Agriculture in the Context of Integration with the European Union. Warsaw: Warsaw University Department of Economics, 2004. 229 р.
Читати статтю: eapk_2019_4_p_66_74.pdf