ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.562.4:339.54 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904080
Зовнішньоекономічні відносини

Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні / Штакал М.А., Пугачов В.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 4 - С. 80

Мета статті – визначити напрями відмови від імпорту аграрної продукції, в тому числі через переорієнтацію від імпортозаміщення до розвитку економіки, орієнтованої на надання послуг. Методика дослідження. У процесі дослідження застосовували такі методи: структурно-функціональний (опис і пояснення систем аутсо́рсингу та офшорингу, при якому досліджуються їхні елементи і залежності між ними в межах єдиного цілого), порівняння (визначення властивостей та характеристик на основі зібраних статистичних даних щодо процесу імпортозаміщення та практик аутсорсингу і офшорингу), економіко-статистичного аналізу (вивчено масові явища, процеси, факти і виявлені тенденції імпортозалежності та закономірності її розвитку), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання категорій, гіпотез, висновків). Результати дослідження. Останні десятиліття характеризуються зростанням обсягу торгівлі послугами та збільшенням глобальних ланцюгів доданої вартості. Лише виробництво як промислових, так і непромислових товарів не забезпечить країні достатніх доходів у довгостроковій перспективі. Тому торговельна політика багатьох розвинутих країн і таких, що розвиваються, зосереджується на вітчизняних постачальниках послуг та залученні вітчизняних фірм у глобальні й регіональні ланцюги доданої вартості. Тенденція віддавати на аутсорсинг («outsourcing») або переносити в інші країни частину бізнес-процесів («offshoring»), що набирає обертів, тепер є питанням особливої уваги та суспільних дискусій у багатьох країнах. Україна може отримати переваги, якщо крім імпортозаміщення зосередиться на розвитку економіки, орієнтованої на надання послуг. Це дозволить їй надавати конкурентоспроможні послуги вітчизняним галузям, які інтегруватимуть ці послуги у свій виробничий процес, таким чином підвищуючи його ефективність. За минулі десятиліття обсяги послуг на «аутсорсингу» та «офшорингу» значно зросли, й очікується, що цей процес триватиме й далі. Елементи наукової новизни. Розглянуто перспективи розвитку «аутсорсингу» та «офшорингу» в Україні. Аутсорсинг – це передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Це угода, за якою робота виконується людьми із зовнішньої компанії, які зазвичай є також експертами у цьому виді робіт. Офшоринг – це новий спосіб ведення бізнесу, породжений глобалізацією, що дозволяє компаніям знижувати витрати, збільшувати капіталізацію компанії і розвиватися більш швидкими темпами, оперативно реагуючи на зміни, що відбуваються на ринку. Тактика офшорингу стає тактикою виживання для компаній не тільки на світовому, а й на внутрішньому ринку. Практична значущість. Завдяки глобалізації багато компаній отримали можливість мінімізувати свої витрати, переносячи виробництва в країни з дешевшою робочою силою. Аутсорсинг/офшоринг стає тактикою виживання для компаній не тільки на світовому, а й на внутрішньому ринку. Використання аутсорсингової/офшорингової стратегії дає можливість компанії не тільки знижувати витрати і збільшувати капіталізацію компанії, а й рости та розвиватися більш швидкими темпами. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 28.
Ключові слова: імпорт; імпортозаміщення; аутсорсинг; офшоринг; торгівля; зовнішні ринки

Список використаних джерел

 1. Агро-бізнес. URL : http://agro-business.com.ua/.
 2. Дайнеко А., Береснев Д. Экспортная ориентация экономики как фактор импортозамещения. Банківський вісник. 2011. С. 24–30.
 3. Данилов-Данильян А. Импортозамещающая политика и увеличение конкурентоспособности экономики России (материалы круглого стола) ООО «Деловая Россия», Комиссия по поддержке и развитию отечественного производителя. Москва : ООО «Деловая Росия», 2004. С. 27–31.
 4. Джон Хейгел. Оффшоринг переходит в наступление. URL : http://www.cfin.ru.
 5. Дунаев И., Кирюхин А. Розработка программ импортозамещения на этапе структурной модернизации экономики приграничной украинской области. Забезпечення сталого розвитку економіки на макро- та макрорівнях. Одеса : Центр екон. дослід. і розв., 2011. С. 14-16.
 6. Економісти підрахували, що витрати на виробництво становлять лише невеличку частку остаточної ціни, тоді як послуги – дві третини або три чверті від загальної вартості продукції. Rentzhog, Magnus and Emilie Anér. The New Services Era – Is GATTS up to the Task? E15Initiative. Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and World Economic Forum, 2014. URL : www.e15initiative.org/.
 7. Жаліло Я., Гацько В. Проблеми формування сучасних засад політики імпортозаміщення в Україні. Економічна політика. URL : http://www.niisp.org/vydanna/panorama/issue.php?s=epol2&issue=2006_1.
 8. Кадочников П. Анализ импортозамещения в России после кризиса 1998 года. Научные труды. 2006. № 95. 148 с.
 9. Крайнов Д. Е., Матвеенко. В. Д. «Оффшоринг» – новый этап глобального разделения труда. Экономическая школа. Альманах. 2011. Т. 7. URL : https://seinst.ru/files/ SE7P57_65.pdf.
 10. Назарчук Е., Волкодавова Е. Импортозамещение как резерв повышения эффективности деятельности промышленного предприятия и источник устойчивого развития отраслей экономики. Вестник Самарского государственного экономического университета. 2007. № 5 (31). С. 49–51.
 11. Остапенко Т. Вплив експортоорієнтованих та імпортозаміщуючих галузей на зростання економіки України. Економіка, фінанси, право. 2009. № 10. С. 11–16.
 12. Перспективи розвитку зовнішньоторговельних відносин України з Європейським Союзом в аграрній сфері / Пугачов М. І., Духницький Б. В., Мельник О. А. та ін. ; за ред. М. І. Пугачова. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 40 с.
 13. Пухкал О. Національні інтереси України як рушійна сила суспільного розвитку. Економіка та держава. 2012. № 8. С. 99–101.
 14. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін. ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 15. Экономическая газета. URL : www.neg.by/ publication/2004_11_16_4835.html.
 16. Deardorff A. V. International Provision of Trade Services, Trade, and Fragmentation. Review of International Economics, 2001. № 9(2). Р. 233–248.
 17. Dollar D., Kraay A. Trade, Growth, and Poverty. Economic Journal. 2004. № 114. Р. 22–49.
 18. Fink C., Mattoo A., Neagu C. Assessing the Impact of Communication Costs on International Trade. Journal of International Economics. 2005. № 67(2). P. 428–445.
 19. Francois J. Producer Services, Scale and the Division of Labor. Oxford Economic Papers, 1990. № 42. P. 715–729.
 20. Gary Hufbauer, Sherry Stephenson. Services trade: past liberalization and future challenges. Journal of International Economic Law 10(3), 605–630. Oxford University Press 2007, pp. 622-623.
 21. Greg Satell. Could Ukraine Be The Next Silicon Valley? URL : www.forbes.com/sites/gregsatell/2014/11/24.
 22. Hill T. On Goods and Services. Review of Income and Wealth. 1997. № 23. P. 318.
 23. Hoekman B. Services Trade and Growth / B. Hoekman, A. Mattoo // World Bank Рolicy Research Working Paper, 2008. № 4461. 38 р. URL : http://www.econ.worldbank.org.
 24. Markusen J. Modeling the Offshoring of White-Collar Services: from Comparative Advantage to the New Theories of Trade and FDI. NBER Working Paper. 2005. № 11827. 40 р. URL : http://www.nber.org/pa-pers/w11827.
 25. Mattoo А., Rathindran R., Subramanian A. Measuring Services Trade Liberalization and its Impact on Economic Growth: An Illustration. Journal of Economic Integration, 2006. № 21. Р. 64–98.
 26. Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F. Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development. IMF Working Paper. 2002. № 02/189. 47 p. URL : http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02189.pdf.
 27. Stern R. M. The Place of Services in the World Economy. Research Seminar in International Economics. Discussion Paper № 530. University of Michigan, 2005. 49 p. URL : http://www.spp.umich.edu/rsie/workingpa-pers/wp.html.
 28. United Nations Conference on Trade and Development. URL : UNCTAD https://unctad.org.
Читати статтю: eapk_2019_4_p_80_88.pdf