ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338:620.91:633 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905015
Економіка агропромислового виробництва

Оцінка потенціалу біомаси побічної продукції сільськогосподарських культур в аграрному секторі економіки / Гальчинська Ю.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 5 - С. 15

Мета статті – удосконалити методичні підходи щодо оцінки енергетичного потенціалу біомаси побічної продукції сільськогосподарських культур в Україні, розглянути можливості його реалізації та послаблення імпортозалежності від традиційних видів енергетичних ресурсів. Методика дослідження. В процесі дослідження використано методи: індукції, дедукції, що дало можливість виокремити та поглибити обґрунтування доцільності використання видів біомаси, які не створюють протиріч із продовольчим забезпеченням; системний підхід для послідовної оцінки економічного енергетичного потенціалу конкретних видів біомаси; аналізу та синтезу, групування, що дозволило здійснити оптимальний розподіл виробленої біомаси соломи за потребами; графічний, табличний, метод порівняння дали змогу виявити просторові й часові особливості формування біомаси сільськогосподарського походження; абстрактно-логічний, статистичний, розрахунково-конструктивний, кореляційно-регресійного аналізу та ін. Результати дослідження. Здійснено оцінку економічного енергетичного потенціалу біомаси побічної продукції сільськогосподарських культур в сільськогосподарських підприємствах, яка отримана після обрізки плодових дерев і винограду, відходів від обробки деревини, промислової переробки сільськогосподарської сировини, соломи та рослинних відходів, що дало можливість визначити загальні можливості аграрного сектору в енергетичному забезпеченні без загроз продовольчій безпеці держави. Елементи наукової новизни. Запропоновано методичний підхід оптимального розподілу побічної продукції зернових колосових культур, зокрема соломи, за потребами у добривах, для підстилки тварин та для виробництва біоенергії. Запропоновано комплексний підхід та на його основі здійснено розрахунок сукупного економічно-енергетичного потенціалу біомаси, отриманої в сільському господарстві без створення загроз продовольчій безпеці держави. Практична значущість. Здійснено оцінку сукупного економічного енергетичного потенціалу біомаси побічної продукції сільськогосподарських культур в аграрному секторі як у цілому по Україні, так і по регіонах, проведено деталізовані розрахунки по окремих джерелах отримання біомаси, які не є основною продукцією сільського господарства. Табл.: 9. Рис.: 4. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: біомаса; біоенергетика; біопаливо; енергетична проблема; сільськогосподарська сировина для виробництва біопалива; традиційні види пального

Список використаних джерел

 1. Біопалива (технології, машини і обладнання) / В. Дубровін, М. Корчемний, І. Масло, О. Шептицький та ін. Київ : ЦТІ «Енергетика і електрифікація», 2004. 256 с.
 2. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. Москва : Айрис-пресс, 2004. 576 с.
 3. Гальчинська Ю. М. Оцінка можливостей вітчизняного аграрного сектора при вирощуванні енергетичних культур для отримання біоенергетичного палива. Економіка і Регіон. 2019. № 1. С. 18-24.
 4. Гальчинська Ю. М. Розвиток вітчизняного потенціалу виробництва біогазу. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2018. № 5. С. 56-67
 5. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А. Біоенергетика в Україні: стан розвитку, бар’єри та шляхи їх подолання. Біоенергетика/Bioenergy. 2014. № 1 (3). С. 16-19.
 6. Гельмгольц Г. О сохранении силы (физическое исследование). Москва: Госиздат, 1922. URL : https://archive.org/details/libgen_00320030/page/n9.
 7. Голуб Г. А., Лук’янець С. В. Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного біопалива. Економіка АПК. 2013. № 2. С. 54-61.
 8. Девянин С. Н. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей. Х.: Новое слово, 2007. 452 с.
 9. Економічна ефективність виробництва біопалива в контексті продовольчої та енергетичної безпеки України / О. М. Шпичак, С. А. Стасіневич, Т. В. Куць, Є. А. Михайлов та ін. Київ : ЗАТ «Нічлава», 2010. 294 с.
 10. Калетнік Г. М., Пришляк Н. В. Виробництво біоетанолу з цукрових буряків – один із головних чинників стабілізації галузі. Економіка АПК. 2013. № 3. С. 65-69.
 11. Кенэ Ф., Тюрго А. Р. Ж., Дюпон де Немур П. С. Физиократы. Избранные экономические произведения / предисл. П. Н. Клюкин; пер. с франц., англ., нем. Москва : Эксмо, 2008. 1200 с.
 12. Кириленко І. Г., Дем'янчук В. В., Андрющенко Б. В. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 62-67.
 13. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 18-27.
 14. Подолинский С. А. Труд человека и его отношение к распределению энергии. Москва : Ноосфера, 1991. 86 с.
 15. Сльоз Л. Г. Технічна механіка рідини і газу. Макіївка, 2003. 184 с.
 16. Шпичак О. М., Боднар О. В., Пашко С. О. Виробництво біопалива в Україні у контексті оптимального вирішення енергетичної проблеми. Економіка АПК. 2019. № 3. С. 13-19.
 17. Abbot P. Biofuel, Binding Constrains and Agricultural Commodity Volatility. NBER Working Paper. 2013. No. 18873, P. 1-46.
 18. de Gorter H., Drabik D., Just D.R. Biofuel Policies and Food Grain Commodity Prices 2006-2012: All Boom and No Bust? AgBioForum, 2013. Vol. 16(1). P. 1-13.
 19. Schmitz, A., & Meyers W.H. (2015). Transition to Agricultural Market Economies: The future of Kazakhstan, Russia and Ukraine, CABI.2015 URL: https://www.cabi.org
 20. Tyner W. The integration of energy and agricultural markets. Agric. Econ. 2010. vol. 41, issue supplement s1, P. 193-201.
 21. Wright B.D. Global Biofuels: Key to the Puzzle of Grain Behavior. Journal of Economic Perspectives. 2014. Vol. 28, nr 1, P. 73-98.
Читати статтю: eapk_2019_5_p_15_26.pdf