ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.242.4:338.439.5 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905027
Аграрний ринок

Нормативно-правова регламентація процесу формування ринкових механізмів в аграрній економіці / Мороз О.В., Логоша Р.В., Підвальна О.Г. // Економіка АПК. - 2019. - № 5 - С. 27

Мета статті – проаналізувати процес формування правової бази у сфері побудови ринкової економіки, аграрного ринку в Україні. Методика дослідження. У процесі дослідження, окрім низки загальнонаукових методів економічних досліджень, використано як основні історичний (для опису ретроспективи процесу формування правової бази) та логічний (для визначення змістовної послідовності процесу) методи пізнання. Методологія досліджень передбачала розгляд фактора регулятивної політики як невід’ємного елемента ринкової системи, де процесу управління формуванням ринку саме у питаннях законодавчого забезпечення ретроспективно і алгоритмічно відводиться ключова роль. Результати дослідження. При вивченні практичного досвіду формування нормативно-правової бази державного регулювання вітчизняного аграрного ринку в Україні в період 1990–2000 рр. обґрунтовано, що недоліки ринкових реформ і дисфункції, що мали (мають) місце як результат реформ, зумовлені відсутністю наукового розуміння ролі фактора нормативно-законодавчого забезпечення процесів ринкових реформ загалом, формування ринку (і галузевих ринків), а також їхнього ефективного функціонування за критерієм своєчасного реагування на дисфункції. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення загальної теорії державного регулювання аграрного ринку в контексті правового блоку процесу формування ринків, де обґрунтовано тезу про необхідність дотримання логічної послідовності та комплексності законодавчого забезпечення як необхідного елемента ринкових реформ. Для пояснення зазначеного запропоновано універсальну модель процесу нормативно-законодавчого забезпечення ринкових реформ, що передбачає чотири основні етапи: 1) формування у соціумі ідеології ринку; 2) створення, у тому числі легітимізація інститутів ринку; 3) побудова (розробка, формування) основних елементів ринку та необхідних складових ринкового середовища, насамперед конкурентного середовища, а також регулятивної політики, інфраструктури ринку, грошово-кредитної системи і т.д.; 4) досягнення умов еквівалентного обміну для національного ринку в системі світового ринку. Проаналізовано відповідності реальної практики в України до цієї моделі та наслідки відсутності такої. Практична значущість. Запропонований підхід ретроспективного аналізу процесів формування та функціонування аграрного ринку має прикладне значення, передусім враховуючи можливість надавати більш достовірну інформацію про ефективність, змістовність, результативність державного регулювання, у тому числі здійснення коригування регуляцій, виходячи із стану ринку. Звідси у своїй основі такий підхід є новою системою прийняття управлінських рішень. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.:23.
Ключові слова: правове забезпечення; державне регулювання; аграрний ринок; формування ринку; дисфункції

Список використаних джерел

 1. Аграрне право України : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / В. М. Гайворонський, В. П. Душман, В. М. Корнієнко та ін. ; за ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. Харків : Право, 2003. 240 с.
 2. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / М. В. Присяжнюк, М. В. Зубець, П. Т. Саблук [та ін.] ; за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 1008 с.
 3. Гайдуцький Г. І. Госпрозрахунковий механізм міжгалузевих зв’язків в АПК. Київ : Урожай, 1999. 179 с.
 4. Дацій О. І. Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку нових технологій і високотехнологічних агропромислових виробництв. Вісник НАДУ. 2005. № 1. С. 180-187.
 5. Корецький М. Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці : монографія. Київ : Вид-во УАДУ, 2002. 260 с.
 6. Латинін М. А. Теоретичні підходи щодо визначення механізму державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки України. Державне управління: теорія та практика. 2005. № 2. URL : http://www.nbuv.gov.ua/eDjournals/DUTP/2005D2/txts/golus/05/maseu.puf.
 7. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наук. доп. / pа заг. ред. акад. НААН П. Т. Саблука. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 342 с.
 8. Політика та розвиток сільського господарства в Україні / за ред. Ш. Крамона-Таубаделя, С. Зорі, Л. Штріве. Київ : Альфа-Принт, 2001. 312 с.
 9. Прилуцький А. М. Регулятивна роль держави у посиленні розвитку аграрного ринку. Агросвіт. 2017. № 9. С. 24-29.
 10. Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств : Закон України від 31.03.2016 р. № 1067-VIII.
 11. Про державне підприємство (об’єднання) : Закон СРСР від 30.06.1987 р. № 7284-XI.
 12. Про Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1218.
 13. Про загальні засади підприємництва в СРСР : Закон СРСР від 26.05.1989 р. № 8998.
 14. Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах : Постанова Кабінету Міністрів України від 01.02.2010 р. № 164.
 15. Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами : Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 червня 1986 р. № 235.
 16. Про індивідуальну трудову діяльність : Закон СРСР від 15.04.1987 р. № 127.
 17. Про кооперацію : Закон СРСР від 26.05.1988 р. № 8998-11.
 18. Про особисте селянське господарство : Закони України від 15.05.2003 р. №742-IV.
 19. Про охорону земель : Закон України від 19.06.2003 р. (№ 962-IV).
 20. Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності : Постанова ЦВК і РНК СРСР Газета «Більшовик Полтавщини». 07.08.1932 р.
 21. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві : Закон УРСР від 17.10. 1990 р. № 400-XII.
 22. Про фермерське господарство : Закони України від 19.06.2003 р. № 973-IV.
 23. Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу України / за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ІАЕ, 2002. 60 с.
Читати статтю: eapk_2019_5_p_27_39.pdf