ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 32:657.6(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905040
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Децентралізація як мотиватор розширення функцій вітчизняного інституту аудиту / Мельник К.П. // Економіка АПК. - 2019. - № 5 - С. 40

Мета статті – визначити зміст і основні характеристики реалізації комунікативної функції аудиту в умовах децентралізації. Методика дослідження. Для обґрунтування результатів дослідження застосовано системний підхід. Використано загальні та спеціальні методи дослідження: історичний аналіз (для ідентифікації запитів користувачів інформації); порівняльний (для уточнення ролі аудиту в діяльності економічних суб’єктів); аналіз чинників (для ідентифікації комунікативної функції аудиту). Результати дослідження. Розкрито зміст комунікативної функції аудиту. Елементи наукової новизни. Визначено характеристики комунікативної функції аудиту як чинника забезпечення економічних суб’єктів інформацією. Практична значущість. Викладені пропозиції щодо розширення можливостей аудиту в контексті підготовки адекватних рішень користувачів інформації. Табл.: 1. Рис.: 4. Бібліогр.: 27.
Ключові слова: децентралізація; користувачі інформації; інформаційні потреби; аудит; функції аудиту; комунікативна функція аудиту

Список використаних джерел

 1. Адамс Р. Основы аудита : пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1995. 398 с.
 2. Антонюк О.Р., Чижевська Л.В. Критерії виконання завдань з надання впевненості: нормативна регламентація та проблематика реалізації на практиці. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 12/3. С. 4-8.
 3. Антонюк О.Р., Чижевська Л.В. Методологічні засади формування предмета перевірки завдань з надання впевненості. Аудит управлінської діяльності: адміністративного менеджменту, бізнес-адміністрування, корпоративного управління, менеджменту підприємництва (показники оцінки результатів, їх облік та прогнозування): монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.Я. Нусінова. Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2016. С. 84-93.
 4. Аренс А. Аудит : пер с англ. М. А. Терехова / гл. ред. серии Я.В. Соколов. Москва : Финансы и статистика, 2001. 560 с.
 5. Бардаш С. В. Захист інтересів користувачів фінансової звітності: стан та підходи до гарантування. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2013. Вип. № 2. С. 20–27.
 6. Білуха М.Т. Курс аудиту : підручник. Київ : Вища шк. : Знання, 1998. 574 с.
 7. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08 лип. 2010 № 2456-VI. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 01.04.2019).
 8. Дмитренко І. М. Концепція розвитку аудиту корпоративних систем : монографія. Київ : Кондор-Видавництво, 2013. 364 с.
 9. Жук В. М. Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України: наук. доп. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. 128 с. URL : http://magazine.faaf.org.ua/images/stories/juk/nauk_dopovid_2017/Zhuk_Obih_zemel_2017m.pdf (дата звернення: 05.04.2019).
 10. Жук В.М. Неформальні інститути селянства у моделюванні реформ та аграрної політики: теорія і практика. Економіка АПК. 2017. № 9. С. 5-8. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=E_apk_2017_9_3 (дата звернення: 05.04.2019).
 11. Петрик О. А. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.06.04. Київ, 2004. 34 с.
 12. Петрук О. М., Мізякіна Н. О. Аудит фінансової звітності в аспекті аналізу ефективності використання ресурсів сировини. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL : http://www.economy.nayka.com.ua.
 13. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21 груд. 2017 № 2258-VIII. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (дата звернення: 08.04.2019).
 14. Редько О. Ю. Аудит в Україні. Морфологія : монографія. Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агентство", 2008. 493 с.
 15. Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. URL : https://www.apu.com.ua (дата звернення: 08.04.2019).
 16. Робертсон Дж. Аудит : пер. с англ. KPMG. Москва : KPMG, Аудиторская фирма «Контакт», 1993. 456 с.
 17. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2010 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2010 рік. URL : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu (дата звернення: 05.04.2019).
 18. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2011 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2011 рік. URL : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu (дата звернення: 05.04.2019).
 19. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2012 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2012 рік. URL : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu (дата звернення: 05.04.2019).
 20. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2013 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2013 рік. URL : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu (дата звернення: 05.04.2019).
 21. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2014 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2014 рік. URL : http://www.apu.com.ua/zvit-do-kmu (дата звернення: 05.04.2019).
 22. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2015 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2015 рік. URL : http://www.apu.com.ua/940-1245-987 (дата звернення: 05.04.2019).
 23. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2016 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2016 рік. URL : http:// http://apu.com.ua/1064-zvit-do-kmu-2016 (дата звернення: 05.04.2019).
 24. Узагальнена інформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2017 році : Звіт Аудиторської палати України до Кабінету Міністрів України за 2017 рік. URL : https://www.apu.net.ua/1165-zvit-apu-2017 (дата звернення: 05.04.2019).
 25. Шевчук В.О. Об’єкти обліку, контролю та аналізу: сучасні підходи до ідентифікації. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології та організації. Збірник наукових праць. Київ: Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. Вип. 2 (9). 314 с.
 26. Шерстюк О. Л. Аудит фінансової інформації : монографія. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2017. 512 с.
 27. Шерстюк О.Л. Теорія та методологія аудиту фінансової інформації : дис. д-ра екон. наук : 08.00.09. Київ, 2018. 640 с.
Читати статтю: eapk_2019_5_p_40_48.pdf