ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.3:6631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905049
Аграрний менеджмент і підприємництво

Розвиток сімейних фермерських господарств регіону / Спаський Г.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 5 - С. 49

Мета статті – з’ясувати стан фермерських господарств у Закарпатській області України для доведення їх провідної ролі у сільськогосподарському виробництві. Визначити напрями становлення та розвитку сімейних фермерських господарств. Методика дослідження. У процесі дослідження використано наступні методи: абстрактно-логічний (при визначенні сутності, узагальненні показників діяльності фермерських господарств Закарпаття); монографічний (при вивченні фінансових показників діяльності фермерських господарств); статистико-економічний (при визначенні ефективності використання ресурсів); порівняльного аналізу (в процесі аналізу виробничої діяльності). Результати дослідження. Обґрунтовано роль фермерських господарств у розвитку сільських територій на сучасному етапі євроінтеграційних процесів. Досліджено теоретичні основи поняття «фермерські господарства», «сімейні фермерські господарства». Намічено перспективи становлення українських сімейних фермерських господарств. Запропоновано модель розвитку сімейного фермерського господарства. Елементи наукової новизни. Уперше розглянуто формування сімейних фермерських господарств Закарпатської області. Запропоновано ряд заходів для розвитку збалансованої моделі сімейних фермерських господарств, зокрема заходи державної підтримки сімейних фермерських господарств регіону. Практична значущість. Запропоновано заходи для розвитку збалансованої моделі сімейного фермерського господарства як фізичної особи. Проведено фінансовий аналіз роботи фермерських господарств регіону. Встановлено, що на практиці фермерські господарства в умовах євроінтеграції набули якісно нового змісту, є основою розвитку сільських територій і зростання добробуту сільського населення. Табл.: 5. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: фермерське господарство; аналіз господарської діяльності; сімейні фермерські господарства; прибутковість; підприємницька діяльність

Список використаних джерел

 1. Азізова К. Е. Пільги в системі податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. Вип. 154, Ч. 3. С. 19–26.
 2. Балян А. В., Спаський Г. В. Виробництво сільськогосподарської продукції в селянських (фермерських) господарствах області. Економіка АПК. 1999. № 9. С. 29-35.
 3. Бодак Г. І. Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарського виробництва. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2012. Вип. 22.6. С.164–169.
 4. Будзяк В. М. Сільськогосподарське землекористування (економіко-екологічні та управлінські аспекти) : монографія. Київ : Оріон, 2006. 386 с.
 5. Бутков І. М. Щодо визначення поняття «правовий статус фізичної особи – підприємця» Форум права. 2013. № 3. С.70–76. URL : irbis-nbuv.gov.ua/ ... /cgiirbis_64.exe?
 6. Економічна енциклопедія: [у 3-х т.]; Т.2 / за ред. С. В. Мочерного. Київ : ВЦ «Академія», 2001. 848 с.
 7. Ковалів О. І. Науково обгрунтовані за розміром і структурою землеволодіння та землекористування – основа розвитку сільських територій. Землеустрій і кадастр. 2013. № 2. С. 18-24.
 8. Лановий В. В. Держава без землі не існує. Землевпорядний вісник. 2012. № 12. С. 4-8.
 9. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств : Закон України № 2497 – VIII від 10.07.2018 Відомості Верховної Ради України 2018. № 37. Ст. 276 С. 2.
 10. Про фермерське господарство : Закон України від 19.06.2003. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/973-15.
 11. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін. ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 12. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю.О. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 13. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наук. доп. / Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 14. Сільське господарство України за 2018 р. Статистичний збірник України. Київ : Держстат України, 2019. 392 с.
 15. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 21. Ст. 175. С. 1.
 16. Спаський Г. В. Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття. Економіка АПК. 2017. № 3. C. 50-58.
 17. Статистичний щорічник Закарпатської області за 2018 рік. Ужгород : Головне управління статистики у Закарпатській області, 2019. 558 с.
 18. Статус фізичної особи – підприємця: проблеми застосування законодавства : Роз’яснення Міністерства юстиції України від 14.01.2011. Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації. 21.02.2011. № 8. С. 56.
 19. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 20. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. С. 356.
 21. Шпикуляк О. Г., Mалік М. Й., Мамчур В. А. Інституціональна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 71-85.
 22. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й., Мамчур В. А. Перспективи і тенденції інституціоналізації сімейних фермерських господарств у механізмі ринку. Економіка АПК. 2018. № 12. С. 58-68.
Читати статтю: eapk_2019_5_p_49_59.pdf