ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.246.025.2:620.952 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905006
Економіка агропромислового виробництва

Регуляторна політика конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні / Климчук О.В., Ходаківська О.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 5 - С. 6

Мета статті – обґрунтувати засадничі принципи і загальносистемні підходи щодо ефективного регулювання розвитку національного конкурентоспроможного виробництва біопалив. Методика дослідження. Використано наступні наукові методи: діалектичний та аналітичних узагальнень (систематизація історичних передумов становлення і розвитку біопаливного виробництва); монографічний (дослідження пріоритетних засад формування і механізмів регулювання енергетичної політики та виробництва біопалив); прогностичний (формування концептуальних засад регулювання й удосконалення стратегії розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив); абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Запропоновано алгоритм нормативно-правового забезпечення та організаційно-економічного регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив. Визначено ієрархічні рівні вишукування потенційних можливостей виробництва та споживання біопалив в Україні. Для формування й розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив в Україні, окрім загальновизнаних принципів державної регуляторної політики, якими є принципи доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки, запропоновано використовувати принципи послідовності, гнучкості, гомеостатичності, компетентності та синергізму. Елементи наукової новизни. Удосконалено механізм регулювання розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалив на основі базових принципів і загальносистемних закономірностей, що відрізняються від наявних наукових розробок наданням пріоритету інноваційності та кластерним підходом. Практична значущість. Розглянуто регуляторні інструменти процесу виробництва біопалив, що посилює економічну й енергетичну незалежність країни та створює умови для зростання конкурентоспроможності біопалив на енергетичному ринку. Рис.: 5. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: державне регулювання; економічний розвиток; енергетична незалежність; біопаливна індустрія; конкурентоспроможність; регуляторні інструменти

Список використаних джерел

 1. Альтернативные топливно-энергетические ресурсы: экономико-управленческие аспекты использования в условиях инновационного развития общества / Богатырева В. В., Гавриш В. И., Ниценко В. С., Павлов К. В. Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2017. 324 с.
 2. Варченко О. М. Інструменти державної підтримки виробництва біопалива у провідних країнах світу та напрями їх використання у вітчизняній практиці. Інноваційна економіка. 2017. № 9-10 (71). С. 18-23.
 3. Варченко О. М., Слупян К. В. Економічний механізм регулювання ринку біопалива у провідних країнах світу. Вісник аграрної науки. 2009. № 11. С. 62-67.
 4. Калетнік Г. М., Климчук О. В. Екологічна енергетика – основа розвитку економіки держави. Збалансоване природокористування. 2013. № 2-3. С. 14-17.
 5. Кириленко І. Г., Дем’янчук В. В., Андрющенко Б. В. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 62-66.
 6. Климчук О. В. Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. Вип. № 7. С. 64-73.
 7. Климчук О. В. Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні. Бізнес Інформ. 2016. № 2. С. 83-87.
 8. Літвак О. А. Біоекономічні пріоритети у розвитку аграрного сектора. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 8. URL : http://global-national.in.ua.
 9. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2015. № 2. С. 18-27.
 10. Прутська О. О. Державне регулювання розвитку ринку біопалива в Україні. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 1 (5). C. 179-182.
 11. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.07.2014 р. № 1160-15. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.
 12. Стоян О. Ю. Теоретичні основи функціонування механізмів державного регулювання розвитку сфери відновлювальної енергетики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 7. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=811.
 13. Шибаєва Н. В. Визначення та принципи регуляторної політики. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет. 2014. Том 18. № 1. С. 114-119.
 14. Шпичак О. М. Економічні проблеми виробництва біопалива та продовольча безпека України. Економіка АПК. 2009. № 8. С. 11-19.
 15. Boucher P., Smith R., Millar K. Biofuels under the spotlight: the state of assessment and potential for integration. Sci Public Policy. 2014. Vol. 41 (3). Pp. 283-293.
 16. Gamborg C., Anker H.T., Sandøe P. Ethical and legal challenges in bioenergy governance: coping with value disagreement and regulatory complexity. Energy Policy. 2014. Vol. 69. Pp. 326-333
 17. Mohr A., Raman S. Lessons from first-generation biofuels and the implications for sustainability appraisal of second-generation biofuels. Energy Policy. 2013. Vol. 63. Pp. 114-122.
 18. Murphy R., Woods J., Black M., McManus M. Global developments in the competition for land from biofuels. Food Policy. 2011. Vol. 36. pp. 52-61.
 19. Palmer J. Risk governance in an age of wicked problems: lessons from the European approach to indirect land-use change. J Risk Res. 2012. Vol. 15. Pp. 495-513.
 20. Zhang W., Yu E., Rozelle S., Yang J., Msangi S. The impact of biofuel growth on agriculture: Why is the range of estimates so wide? Food Policy. 2013. Vol. 38. Pp. 227-239.
Читати статтю: eapk_2019_5_p_6_14.pdf