ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 35.071.5: 332.146.2 (477.46) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905068
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Об’єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій / Могилова М.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 5 - С. 68

Мета статті – обґрунтувати перспективи і ризики для розвитку сільських територій в Україні на основі оцінки проміжних результатів адміністративно-територіальної реформи, зокрема результатів процесів формування об’єднаних територіальних громад у сільській місцевості. Методика дослідження. Аргументація висновків ґрунтувалася на системному підході, який передбачав узагальнення теоретичних положень концепції розвитку сільських територій і основних засад децентралізації та самоуправління, а також оцінку проміжних результатів формування об’єднаних територіальних громад в Україні для виявлення перспектив і ризиків розвитку сільських територій. Відповідно викладення теоретичних положень засновувалося на узагальненні концептуальних засад сталого розвитку, просторової організації суспільства, суспільного добробуту, керування спільною і колективною взаємодією. З метою оцінки перспектив і ризиків розвитку сільських територій використані як загальнонаукові (діалектичний, аналізу і синтезу), так і спеціальні економічні та статистичні методи дослідження: аналіз структури – для визначення потенційних власних фінансових джерел ОТГ і в цьому контексті обґрунтування стратегічних пріоритетів розвитку сільських територій; середніх величин, групування і порівняльного аналізу – для виявлення перспективних і ризикових груп ОТГ щодо їх інституційної спроможності до розвитку всіх без винятку сіл в їх складі. Результати дослідження. Обґрунтовано принципово важливі стратегічні пріоритети розвитку сільських територій в Україні, а саме забезпечення зайнятості і зростання доходів сільського населення за рахунок заробітної плати й підприємницької діяльності. Ідентифіковано процеси формування об’єднаних територіальних громад у сільській місцевості як чинника розвитку сільських територій. Здійснено оцінку проміжних результатів адміністративно-територіальної реформи в Україні через призму інституційної спроможності сформованих об’єднаних територіальних громад до соціально-економічного розвитку всіх сіл, яка дозволила обґрунтувати висновки щодо мінімізації ризиків розвитку сільських територій. Елементи наукової новизни. Здійснено ідентифікацію процесів об’єднання територіальних громад на предмет формування інституційного середовища, що визначає напрями й охоплення розвитку сільських територій; розроблені підходи до аналізу проміжних результатів об’єднання територіальних громад у сільській місцевості, які дозволяють виявити перспективи і ризики цих процесів для розвитку сільських територій. Практична значущість. Виявлені ризики розвитку сільських територій, як наслідок фактичних параметрів процесів об’єднання територіальних громад в Україні, можуть бути використані при обґрунтуванні пропозицій щодо внесення коректив до загальнодержавних планів із формування ОТГ з метою мінімізації ризиків для розвитку сільських територій, максимізації самоврядності кожного села, забезпечення інституційної спроможності громад щодо соціально-економічного розвитку сільських територій всіх без винятку населених пунктів. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: сільські території; сталий розвиток; розвиток сільських територій; децентралізація; адміністративно-територіальна реформа; об’єднана територіальна громада; зайнятість

Список використаних джерел

 1. Борщевський В. В. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : монографія / В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін та ін. Львів : Ін-т регіонал. дослід. НАН України, 2012. 217 с.
 2. Заяць Т. А. Розвиток сільських поселень в Україні в умовах децентралізації: можливості та ризики. Демографія та соціальна економіка. 2017. № 3 (31). С. 48–60.
 3. Касич А. О., Петрушко А. С. Управління процесами децентралізації: Зарубіжний досвід та стратегічні завдання для України. Економіка і суспільство. 2017. № 13. С. 71–77.
 4. Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна». URL : http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf. (Last accessed: 04.03.2019).
 5. Національна парадигма сталого розвитку України / за ред. акад. НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона ; вид. 2-е, перероб. і доп. Київ : ІЕПСР НАН України, 2016. 72 с.
 6. Остафійчук Я. В. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади в Україні. Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали науково-практичної конференції; Нац.екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. Київ. 2017. С. 167–170.
 7. Павлов О. І. Сільські території України : монографія. Одеса: вид-во «Астра», 2014. 367 с.
 8. Політика сільського розвитку на базі громад в Україні : монографія / О. М. Бородіна, С. В. Киризюк, О. Л. Попова, І. В. Прокопа та ін. Київ : ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2015. 70 с.
 9. Про стратегію сталого розвитку України на період до 2030 р. : проект Закону України від 07.08.2018 р. № 9015. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html. (Last accessed: 21.03.2019).
 10. Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка, підприємництво, менеджмент) : монографія / М. Й. Малік, М. Ф. Кропивко, О. Г. Булавка [та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : ІАЕ, 2012. 639 с.
 11. Стегней М. І. Сталий розвиток сільських територій в умовах децентралізації: від теорії до практики : монографія. Миколаїв : Швець В. Д., 2014. 483 с.
 12. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2020 року / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавка [та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 74 с.
 13. 17 Цілей Сталого Розвитку. URL : https://www.un.org/ sustainabledevelopment. (Last accessed: 04.03.2019).
 14. Europe 2020 targets. URL : http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_en.htm. (Last accessed: 15.02.2019).
 15. Richardson H.W. Regional Growth Theory. London, Macmillan. VIII, 1973. 264 p.
 16. The history of the CAP. URL : http://ec.europa.eu/ agriculture/cap-history/index_en.htm. (Last accessed: 16.01.2019).
 17. Transforming the rural nonfarm economy : opportunities and threats in the developing world / edited by Steven Haggblade, Peter B. R. Hazell, and Thomas Reardon. The Johns Hopkins University Press. Baltimore. 2007. 490 р.
Читати статтю: eapk_2019_5_p_68_76.pdf