ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.055:911.373 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906006
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Параметризація оцінювання перспектив розвитку сільських територій різних типів / Хвесик М.А., Ільїна М.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 6 - С. 6

Мета статті – розробити та обґрунтувати комплекс параметрів для оцінювання перспектив розвитку сільських територіальних громад різних типів. Методика дослідження. Метод аналізу застосовано для визначення можливостей і перешкод розвитку територіальних громад. Параметри оцінювання перспектив їх розвитку узагальнено за допомогою методу синтезу. Диференціація територій за типами здійснена на основі статистичного методу. Результати дослідження. Узагальнено основні можливості та перешкоди на шляху розвитку об‘єднаних територіальних громад в Україні в умовах адміністративної реформи. Розроблено систему параметрів оцінювання перспектив розвитку громад; обґрунтовано їх застосування для територій різних типів. На конкретних прикладах представлено методи диференціації сільських територій за ознаками наближеності останніх до урбанізованих центрів та параметризації оцінювання перспектив їх розвитку. Елементи наукової новизни. Представлено систему економічних, соціальних, екологічних параметрів для оцінювання перспектив розвитку територій сільських громад, класифікованих за просторовими ознаками. Практична значущість. Наведений методологічний підхід до визначення перспектив розвитку сільських територій доцільно застосовувати при плануванні їх розвитку, розробці програмних документів з метою врахування особливостей просторового розміщення та соціально-економічного стану. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: сільська територія; територіальна громада; параметр; оцінка, система; диференціація; програма розвитку

Список використаних джерел

 1. Бистряков І., Клиновий Д., Рогов П. Забезпечення сталості та безпеки просторового розвитку України в умовах глобальних викликів. Social development and Security. 2018. № 6 (4). С. 39-53.
 2. Бізнес-модель розвитку сільських територій України / В. Чемерис, В. Душка, В. Максим та ін. Agricultural and Resource Economics. 2019. Т. 5. Вип. 1. C. 154-176.
 3. Бойко В. В. Пріоритети та інструменти розвитку сільських територій в системі забезпечення економічної безпеки України. Львів : ННВК «АТБ», 2017. 426 с.
 4. Бородіна О., Прокопа І. Майбутнє сільського сектора України – від екстрактивного використання до інклюзивного розвитку. Економіка України. 2018. № 11-12. С. 104-121.
 5. Борщевський В., Куліш І., Кравців І. Маркетинг сільських територій у новій парадигмі управління конкурентоспроможністю регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 1. С. 12-15.
 6. Булавка О. Теоретико-методичні та організаційні основи розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 104-110.
 7. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року. Офіційний вісник України. 2014. № 70. С. 23.
 8. Житомирщина у цифрах у 2017 році : стат. зб. Житомир, 2018. С. 17.
 9. Костюк В. О. Прикладна статистика. Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. C. 47-48.
 10. Кравців В., Сторонянська І., Жук П. Реформування територіальної основи місцевого самоврядування в контексті його фінансової спроможності. Економіка України. 2017. № 1. С. 41-51.
 11. Методичні рекомендації щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади. Баланс-Бюджет. 2016. № 31. С. 8.
 12. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування станом на 10 квітня 2019 року. Прес-центр ініціативи «Децентралізація». URL : http://decentralization.gov.ua/mainmonitoring#main_info (дата звернення: 15.04.2019).
 13. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : Закон України від 23.03.2000 №1602-3. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 25. С. 195.
 14. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. С. 170.
 15. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наук. доп. / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 16. Соціально-екологічний розвиток сільських територій / В. І. Куценко та ін. Київ : ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», 2016. 336 с.
 17. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 18. Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій за період до 2020 року / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Булавка О. Г. та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка та О. Г. Булавки. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 74 с.
 19. Decentralization reform in Ukraine: assessment of the chosen transformation model / V Udovychenko, A. Melnychuk, O. Gnatiuk O. & other. European spatial research and policy. 2017. Vol. 24. No.1. Рp. 23-40.
 20. Storonyanska I., Benovska L. Theoretical aspects of territorial communities’ self-development. Przedsiębiorstwo i region. 2018. No. 10. Pp. 55-62.
Читати статтю: eapk_2019_6_p_6_14.pdf