ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.432 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201906073
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект / Шпикуляк О.Г., Малік М.Й. // Економіка АПК. - 2019. - № 6 - С. 73

Мета статті – удосконалити методичні положення оцінки структури і розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки, розглянувши можливості та доцільність використання методології інституціоналізму. Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи інституціонального й економічного аналізу, а також синтезовані міждисциплінарні підходи до відпрацювання методології індикативних критеріїв характеристики значень ефектів розвитку підприємств за результативними чинниками структуризації динаміки господарювання; системний підхід для визначення критеріїв індикативного позиціонування інституційної структури господарських формувань за пріоритетами оцінок економічної, соціальної результативності та прогнозу можливих інституційних ефектів; абстрактно-логічний метод для структуризації і класифікації індикаторів інституційної структури господарських (підприємницьких) формувань та окреслення напрямів індикативного аналізу. Результати дослідження. Представлено обґрунтування доцільності застосування методології інституціоналізму для аналізу структури і розробки комплексних та специфічних індикаторів оцінки стану розвитку підприємництва в аграрному секторі, засад формування й визначення перспективи функціонування підприємств за інституційною структурою їх позиціонування зважаючи на інституційний статус, розміри, соціально-економічні результати тощо. Для цього позиціоновано індикатори організаційно-інституційної структури формувань, індикатори розвитку та ефективності тощо. Елементи наукової новизни. Запропоновано методичний підхід до здійснення аналізу інституційної структури, соціально-економічного стану, ефективності розвитку й окреслення модельної перспективи розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки – за допомогою індикаторів оцінювання діяльності господарств за рівнями та ефектами їх діяльності. Практична значущість. Методичний підхід доцільно застосовувати як базу аналізу інституційної структури та динаміки ефектів господарювання в аграрному секторі, відповідно до наявних практичних пріоритетів статистичної звітності підприємств. Табл.: 3. Бібліогр.: 35.
Ключові слова: слова: інституціоналізм; інституціональна методологія; індикатори; інституції; аграрні підприємства; аграрний сектор; методичні положення

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства. Економіка АПК. 2013. № 1. С. 3-15.
 2. Веблен Т. Теория праздного класса / пер. с англ. ; вступ ст. С. Г. Сорокиной. Москва : Прогресс, 1984. 367 с.
 3. Веблен Торстейн. Теория делового предприятия / пер. с англ. Москва : Дело, 2007. 288 с.
 4. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / [Лупенко Ю. О., Шпичак О. М., Боднар О. В. та ін.] ; за ред. О. М. Шпичака. Київ : ННЦ ІАЕ, 2016. 340 с.
 5. Вольчик В. В. Эволюционная парадигма и институциональная трансформация экономики. Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовск. ун-та, 2004. 320 с.
 6. Гайдай Т. В. Парадигма інституціоналізму: методологічний аспект : монографія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2008. 296 с.
 7. Грейф А. Институты и путь к современной экономике. Уроки современной торговли [текст] / пер. с англ. И. Кушнаревой; всупит. ст. М. Юдкевич. Москва : Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2013. 536 с.
 8. Дементьев В. В. О некоторых особенностях предмета инстуциональной теории. Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2013. № 3. С. 5–13. Т. 5.
 9. Дементьєв В. В. Що ми досліджуємо, коли досліджуємо інститути? Економічна теорія. 2009. № 3. С. 75–92.
 10. Друкер П. Ф. Бизнес и инновации / пер. с англ. Москва : Вильямс, 2007. 432 с.
 11. Економічна енциклопедія [у 3-х т.] / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : ВЦ «Академія», 2000. Т. 1. 864 с.
 12. Капелюшников Р. И. Новая институциональная теория. Институт свободы «Московский либертариум». 2004. 24 января. URL : http:// www.libertarium.ru/libertarium/ 10625/.
 13. Кенэ Ф., Тюрго А.Р.Ж., Дюпон П.С. де Немур. Физиократы. Избранные экономические произведения. Москва : Эксмо, 2008. 1200 с.
 14. Коуз Р. Фирма, рынок и право / пер. с англ. Москва : Новое издательство, 2007. 224 с.
 15. Лопатинський Ю. М. Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади : монографія. Чернівці : Рута, 2006. 344 с.
 16. Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 5–21.
 17. Лупенко Ю. О. Формування перспективної моделі сільського господарства України. Економіка АПК. 2012. № 11. С. 10–14.
 18. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій. Економіка АПК. 2017. № 2. С. 5-16.
 19. Методичні підходи до оцінки підприємницької діяльності в аграрній сфері економіки / Ю. О. Лупенко та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 57 с.
 20. Мороз О. О. Інституціональна система аграрної економіки України : монографія. Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. 438 с.
 21. Організаційно–економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств : монографія / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін.]. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019, 212 с.
 22. Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наук. доп. / за заг. ред. акад. НААН П. Т. Саблука. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 342 с.
 23. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наук. доп. / Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» / кол. авторів: Ю. О. Лупенко, О. Г. Шпикуляк, В. Я. Месель-Веселяк, та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.
 24. Рикардо Давид. Начала политической экономии и налогового обложения / пер. с англ.; предисл. П. Клюкина. Москва : Эксмо, 2016. 1040 с. (Великие экономисты).
 25. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наук. доп. / Гадзало Я. М., Лупенко Ю. О., Пугачов М. І. та ін. ; за ред. Ю.О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 26. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін. ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 27. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 28. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наук. доп. / за ред. Ю. О. Лупенка / кол. авторів: Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель- Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 29. Смит Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов / пер. с англ. П. Клюкина. Москва : Эксмо, 2016. 1056 с. (Великие экономисты).
 30. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, В. М. Заяць та ін. ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 50 с.
 31. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2012. 182 с.
 32. Струве П. Б., Кантильон Ричард. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : [в 86 т]. Санкт-Петербург, 1890-1907 (82 т. и 4 доп.).
 33. Уильямсон О. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки и отношенческая контрактация. Санкт-Петербург : Лениздат; SEV Press, 1996. 702 с.
 34. Ходжсон Дж. Что такое институты? Вопросы экономики. 2007. № 8. С. 28–48.
 35. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу ; пер. з англ. В. Старка. Київ : ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. 242 с.
Читати статтю: eapk_2019_6_p_73_82.pdf