ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.1:[330.13+338.312] DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201907050
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Максимальна урожайність або прибутковість: пріоритети вибору в умовах інноваційного розвитку / Олійник О.В., Макогон В.В., Брік С.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 7 - С. 50

Мета статті – дослідити вплив інноваційних процесів у сільськогосподарських підприємствах на формування фінансових результатів від виробництва і продажу основних видів продукції. Методика дослідження. Спираючись на діалектичний метод пізнання, використано монографічний метод (у процесі аналізу підходів до впровадження інновацій), емпіричний (під час оцінки розвитку вітчизняної зернової та олійної галузей), графічний (для відображення тенденцій ефективності виробництва зерна пшениці), кореляційно-регресійного аналізу (щодо встановлення залежностей між результативними і витратними показниками виробництва зерна пшениці та визначення оптимального рівня витрат), групувань (стосовно оцінки управлінських пріоритетів при плануванні інтенсивності зернового виробництва), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Запровадження інновацій в аграрне виробництво сприяло підвищенню валових зборів, але супроводжувалося втратою 13-18 % потенційного прибутку. Це вимагає проведення аналізу фінансової результативності впроваджуваних інноваційних технологій. При цьому важлива як технологічна оцінка окупності витрат приростом урожаю, так й економічна з погляду зростання маржі від застосування кожної технологічної новації. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні підходи до визначення оптимального рівня інтенсивного виробництва, зокрема доведено необхідність врахування критерію максимізації прибутку при обґрунтуванні впровадження технологічних інновацій при виробництві сільськогосподарської продукції. Практична значущість. Поряд із позитивними результатами впровадження інновацій в аграрній сфері останнє призводить до недоотримання потенційного прибутку, що актуалізує необхідність оцінки фінансової результативності впроваджуваних технологій. Табл.: 3. Рис.: 1. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: інноваційний розвиток; витрати; оптимум витрат; урожайність; прибуток; інтенсивність виробництва

Список використаних джерел

 1. Актуальні рекомендації BASF щодо зернових. BASF Agricultural Solutions Україна. URL : https://www.agro.basf.ua/Documents/migrated_files/agrofax_files/agrofax2018_files/10agrofax_cereal.pdf.
 2. Вишневська О. М., Кривошеєв О. В. Використання систем управління витратами в сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2013. № 12. С. 17–19.
 3. Геєць В. М. Інноваційна Україна – 2020 : основні положення Національної доповіді. Вісник НАН України. 2015. № 7. С. 14–22.
 4. Каталог засобів захисту рослин 2019. Corteva Agriscience Agriculture Division of DownDuPoint. URL : http://www.dupont.ua/content/dam/dupont/products-and-services/crop-protection/documents/uk_ua/Corteva-minicatalog_2019.pdf.
 5. Клочан В. П., Гуменюк В. О. Напрями і особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2014. № 1. С. 31–33.
 6. Муляр Т.С. Особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 74–77.
 7. Сизоненко В. О. Формування і розвиток національної системи підприємництва: теоретико-методологічні аспекти і механізми їх реалізації. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2004. 229 с.
 8. Система захисту сільськогосподарських культур. Crop Science Ukraine. URL : https://www.cropscience.bayer.ua/~/media/Bayer%20CropScience/Ukraine/Publications/Manuals/Crop_protection_system-2019.pdf?la=uk-UA.
 9. Сільське господарство України. Статистичний збірник за 2016 р. / відп. за вип. О. М. Прокопенко. Київ : Державна служба статистики України, 2017. 248 с.
 10. Современные агротехнологии: экономико-правовые и регуляторные аспекты / под ред. Д. Ю. Каталевского, А. Ю. Иванова. Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 448 с.
 11. Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації: національний та корпоративний аспекти / за ред. Н. П. Мешко. Донецьк : Юго-Восток, 2012. 472 с.
 12. Трансформація інноваційного потенціалу України в умовах інтеграції у світову економіку / за ред. В. І. Крамаренко, А. П. Рум’янцева. Сімферополь : ТНУ ім. В. І. Вернадського, ДІАЙПІ, 2013. 390 с.
 13. AgFunder AgriFood Tech Investing Report – 2018. AgFunder. 2019. URL : https://agfunder.com/research/agrifood-tech-investing-report-2018/.
 14. Cooper R. G., Crawford C. M., Hustad T. P. Winning at New Products. Journal of Product Innovation Management. 1986. № 3. Pp. 307–308.
 15. Kaplan R. S. The Evolution of Management Accounting. Accounting Review. 1984. Vol. 59. № 3. Pp. 390-418.
 16. Maher M. W., Deakin E. B. Cost Accounting. McGraw-Hill Higher Education, 1984. 304 p.
 17. Riley D. Competitive Cost Based Investment Strategies for Industrial Companies. Manufacturing Issues. NY : Booz, Allen and Hamilton, 1987. Pp. 71-83.
 18. Scherer F.M. Industrial market structure and economic performance. Houghton Mifflin, 1980. 632 р.
 19. Shank J. K., Govindarajan V. Strategic Cost Management: The Value Chain Perspective. Journal of Management Accounting Research. 1992. № 4. Pp. 177-197.
 20. World population projected to reach 9.8 billion in 2050, and 11.2 billion in 2100 – says UN. Цели ООН в области устойчивого развития. URL : https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2017/06/world-population-projected-to-reach-9-8-billion-in-2050-and-11-2-billion-in-2100-says-un/.
Читати статтю: eapk_2019_7_p_50_58.pdf