ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.431:631.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201908070
Аграрний менеджмент і підприємництво

Соціальний капітал у механізмі саморегулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві / Грицаєнко М.І. // Економіка АПК. - 2019. - № 8 - С. 70

Мета статті – сформулювати сутність та особливості саморегулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві, визначити місце соціального капіталу в його механізмі. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний метод (аналіз наукових здобутків українських й іноземних учених щодо проблем розвитку соціального капіталу, а також саморегулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві), порівняльного аналізу (визначення схожості, відмінності, причинно-наслідкового зв'язку та взаємодії між саморегулюванням і соціальним капіталом), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. У процесі вивчення місця соціального капіталу в саморегулюванні підприємницької діяльності сільського господарства розкрито сутність поняття саморегулювання, розглянуто його основні інститути (інститути-функції, інститути-правила, інститути – організаційні одиниці), в тому числі саморегулівні організації. Для визначення взаємозв’язку і взаємодії проведено порівняльний аналіз понять «саморегулювання» та «соціальний капітал». Запропоновано шляхи активізації формування й ефективного використання соціального капіталу в сільському господарстві. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо саморегулювання під-приємницької діяльності у сільському господарстві, в основу яких покладено його інституційну природу та залежність від розвитку соціального капіталу. Практична значущість. Визначено інститути саморегулювання та напрями їхнього подальшого вдосконалення і розвитку. Виявлено вплив соціального капіталу на саморегулювання, внесено пропозиції щодо його ефективного формування та використання в аграрній сфері. Табл.: 1. Рис.: 2. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: соціальний капітал; саморегулювання; саморегулівні організації; підприємницька діяльність; інститути; порівняльний аналіз

Список використаних джерел

 1. Асоціації та організації, які співпрацюють з Мінагрополітики. URL : https://minagro.gov.ua/ua/pro-nas/asociaciyi-ta-organizaciyi-yaki-spivpracyuyut-z-minagropolitiki (дата звернення 20.08.2019).
 2. Власов Ф. Социальный капитал, его виды и противоречия. Общество и экономика. 2016. № 10. С. 18–29.
 3. Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Впровадження моделі саморегулювання підприємницької та професійної діяльності як напрям реалізації державної політики дерегуляції в Україні. Агросвіт. 2018. № 20. С. 3–9.
 4. Говорун О. В. Правова природа саморегулювання господарської діяльності та її співвідношення з державним регулюванням. Економічна теорія та право. 2015. № 1 (20). С. 193–203.
 5. Гончаренко О. М. Види саморегулювання господарської діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 11. С. 68–72.
 6. Грицаєнко М.І. Сутність соціального капіталу та його особливості в аграрній сфері. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 60–65.
 7. Жалдак Г. Формалізація дії соціально-економічного механізму в системі інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Бізнес Інформ. 2015. № 5. С. 122–127.
 8. Задихайло Д. В. Право на підприємницьку діяльність у системі відносин правового господарського порядку. Вісник Академії правових наук України. 2011. № 2(65). С. 112–122.
 9. Зайдель М. І. Саморегулювання як механізм скорочення державного втручання в розвиток бізнесу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. 2011. № 949(18). С. 157–162.
 10. Кірєєва О. Б. Тенденції розвитку теорії «соціального капіталу». Публічне адміністрування: теорія та практика. 2009. Вип. 1(1) URL : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-01/KireevaStat.pdf (дата звернення 20.08.2019).
 11. Ковальова О. В. Нормативно-правові рамки становлення інституту саморегулювання в аграрному секторі економіки України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 1(25). С. 283–287.
 12. Кочин В. В. Саморегулівна організація: поняття та ознаки. Юридична Україна. 2014. № 9. С. 35–40.
 13. Кочин В. В. Поняття та характеристика механізму саморегулювання підприємницьких відносин. Приватне право і підприємництво. 2015. Вип. 14. С. 77–81.
 14. Медведчук О. В. Нормативно-правові аспекти розвитку саморегулювання в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 13. С. 98–102.
 15. О саморегулируемых организациях : Модельний закон СНД, затв. Постановою № 29-7 від 31.10.2007 р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_i51 (дата звернення 20.08.2019).
 16. Про схвалення Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 308-р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/308-2018-%D1%80 (дата звернення 20.08.2019).
 17. Розвиток саморегулювання та самоорганізації в АПК України / Лупенко Ю. О. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 44 с.
 18. Філатова Н. Ю. Правове регулювання саморегулівних організацій у зарубіжних державах: особливості і тенденції. Університетські наукові записки. 2012. № 4. С. 205–213.
 19. Філатова Н. Ю. Саморегулівні організації як суб’єкти цивільного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2014. 21 с.
 20. Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А., Пехов В. А. Інституціональний капітал регулювання і соціальний – саморегулювання аграрного ринку: концептуально-методологічні аспекти аналізу. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2015. № 4. С. 88–101.
 21. Adler P., Kwon S. Social Capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review. 2002. Vol. 1. P. 17–40.
 22. Garrido S. Plenty of trust, not much cooperation: Social capital and collective action in early twentieth century eastern Spain. European Review of Economic History. 2014. Vol. 18. Р. 413–432.
 23. Grootaert Ch., Thierry Van B. Understanding and measuring social capital : a multidisciplinary tool for practitioners. Washington: D.C.: World Bank, 2002. 320 р.
 24. Putnam R. Bowling Alone: the collapse and revival of American community. New York : Free Press, 2000. 544 p.
 25. Putnem R. Who Killed Civic America? Prospect. 1996. March. P. 66–72.
Читати статтю: eapk_2019_8_p_70_78.pdf