ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.8:332.155(477.41) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910034
Економіка агропромислового виробництва

Сучасні економіко-екологічні аспекти застосування добрив у рослинництві / Березюк С.В., Зубар І.В. // Економіка АПК. - 2019. - № 10 - С. 34

Мета статті – дослідити сучасні особливості сфери виробництва, постачання й застосування мінеральних та органічних добрив в Україні, визначити основні економіко-екологічні проблеми в цьому сегменті та запропонувати концептуальні напрями їх вирішення. Методика дослідження. Використано загальнонаукові методи дослідження: монографічний (для всебічного аналізу сфери виробництва, постачання й застосування добрив), порівняльного аналізу (порівняння рівня використання мінеральних добрив у сільському господарстві України та зарубіжних країн), розрахунковий (визначення вартості втрачених поживних речовин), статистичного порівняння і групування (визначення тенденцій удобрення сільськогосподарських угідь, чисельності поголів’я та балансу гумусу), а також абстрактно-логічний (узагальнення та формулювання висновків). Результати дослідження. Проаналізовано обсяги внесення мінеральних та органічних добрив у сільському господарстві України. Наведено статистичні дані чисельності поголів’я сільськогосподарських тварин, котре прямо пропорційно впливає на обсяги отримання органічних добрив. Розглянуто ключові проблеми відтворення родючості ґрунтів, що детермінують наростаючий дефіцит основних елементів живлення. Оцінено відповідність обсягів внесення поживних речовин науково обґрунтованим нормам. Розраховано вартість втрачених поживних речовин за хронічного дефіциту поживних елементів та мінералізації гумусу. Консолідовано ключові проблеми сучасної системи використання добрив в рослинництві та запропоновано концептуальні напрями їх вирішення. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку концептуальні напрями вирішення економіко-екологічних проблем застосування мінеральних та органічних добрив у рослинництві. Практична значущість. Результати можуть бути використані в процесі подальшого наукового вирішення проблем наростаючого дефіциту основних елементів живлення рослин, втрати запасів гумусу та їх монетизації при оцінці економічної ефективності сільського господарства України. Табл.: 5. Рис.: 2. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: вартість; екологічний збиток; ефективність; ґрунт; гумус; удобрення; мінеральні добрива; органічні добрива; раціональне землекористування; урожайність

Список використаних джерел

 1. Зубар І. В. Еколого-економічні проблеми сучасного землекористування господарств Вінниччини. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 9. С. 30-41.
 2. Калетнік Г. М., Підвальна О. Г., Колесник Т. В. Діяльність університетів та інноваційних структур за їх участю як чинник сталого місцевого та регіонального розвитку в умовах проведення реформи децентралізації (на прикладі ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум»). Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 6. С. 7-27.
 3. Калетнік Г. М., Гончарук Т. В. Перспективи використання стічних каналізаційних вод м. Вінниці для підживлення польових культур: вітчизняний та зарубіжний досвід. Збалансоване природокористування. 2016. № 3. С. 42-47.
 4. Мазур В., Цицюра Я., Дідур І., Пелех Л. Динамічна оцінка гумусового стану ґрунтів Вінниччини. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Агрономія. 2014. № 18. С. 86-92.
 5. Могильний О. М., Ходаківська О. В. Соціальна відповідальність агрохолдингів: теоретичні припущення та ринкові практики. Ринок праці та зайнятість населення. 2018. № 1. С. 32-40.
 6. Офіційний веб-сайт електронної зернової біржі «Grain Trade». URL: https://graintrade.com.ua.
 7. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 8. Офіційний веб-сайт ДУ «Інститут охорони ґрунтів». URL: http://www.iogu.gov.ua.
 9. Офіційний веб-сайт інформаційно-аналітичного агенства «Мінфін». URL: https://index.minfin.com.ua.
 10. Офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: http://www.minagro.gov.ua.
 11. Офіційний веб-сайт Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН. URL: www.fao.org.
 12. Офіційний веб-сайт Української агропромислової групи. URL: https://www.uapg.com.ua.
 13. Офіційний веб-сайт Урядового порталу. URL: htps://zakon.rada.gov.ua.
 14. Reinert E. S. How rich countries got rich... and why poor countries stay poor. Public Affairs. 2015. 444 p.
 15. Ходаківська О. В., Корчинська С. Г., Матвієнко А. П. Еколого-економічні аспекти відтворення родючості ґрунтів. Землеробство. 2017. Вип. 1. С. 16-21.
 16. Ходаківська О. В., Корчинська С. Г., Матвієнко А. П. Економічні проблеми відтворення родючості ґрунтів. Вісник аграрної науки. 2017. № 12. С. 71-75.
 17. Wang, Hanxi & Xu, Jianling & Liu, Xuejun & Zhang, Di & Li, Longwei & Li, Wei & Sheng, Lianxi. Effects of long-term application of organic fertilizer on improving organic matter content and retarding acidity in red soil from China. Soil and Tillage Research. 2019. Vol. 195, 2-9.
Читати статтю: eapk_2019_10_p_34_43.pdf