ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 368:338.43 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910044
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Перспективні способи фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків / Лупенко Ю.О., Шолойко А.С. // Економіка АПК. - 2019. - № 10 - С. 44

Мета статті – обґрунтувати перспективні способи фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків. Методика дослідження. Для визначення перспектив використання різних способів фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків застосовано метод критичного аналізу; для обґрунтування доцільності пошуку перспективних способів фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків залучено дані Swiss Re Institute та Організації з продовольства і сільського господарства щодо збитків від катастрофічних ризиків, у тому числі в сільському господарстві. Результати дослідження. Запропоновано такий перспективний спосіб фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків, як краудфандінг, що дасть змогу покривати певний обсяг катастрофічних збитків у сільському господарстві за рахунок коштів фізичних осіб. З метою недопущення відтоку страхових платежів за кордон при зовнішньому перестрахуванні катастрофічних сільськогосподарських ризиків надано пропозицію щодо створення державної перестрахової компанії. Елементи наукової новизни. Сформовано науково-теоретичні засади використання краудфандінгових бізнес-платформ для розширення місткості страхового ринку України щодо фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків. Такі трансформації в інституційно-організаційній інфраструктурі страхового ринку в умовах нерозвиненості національного фінансового ринку зменшать відтік капіталу за кордон внаслідок перестрахування вказаних ризиків на зарубіжних страхових ринках. Практична значущість. Впровадження представлених пропозицій відносно перспективних способів фінансування катастрофічних сільськогосподарських ризиків сприятиме зростанню рівня покриття збитків від таких ризиків за рахунок внутрішніх джерел. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: катастрофічні сільськогосподарські ризики; бізнес-платформи; краудфандінг; перестрахування; страхування; збитки

Список використаних джерел

 1. Алексеєнко Л. М. Фінансові технології забезпечення стабільності страхового ринку в контексті економічної безпеки. Наук. вісник Херсон. ун-ту. Сер.: Економіка. 2016. Вип. 19. Ч. 1. С. 126─129.
 2. Ігнатюк А. І., Гончарук І. В. Розвиток багатосторонніх бізнес-платформ в умовах 4-ї промислової революції: Конкурентоспроможність національної економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 5─6 жовтня 2017 р.). Київ, 2017. С. 34─37.
 3. Коваленко А. И. Проблематика исследований многосторонних платформ. Современная конкуренция. 2016. Т. 10. № 3 (57). С. 64─90.
 4. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України від 09.02.2012 р. № 4391-VI. LIGA:ZAKON. URL : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124391.html.
 5. Публічна оферта на укладення Договору про надання права використання хмарного інтернет-сервісу EWA. EWA. URL: https://docs.ewa.ua/offer.
 6. Система «ПОШУК». Tinex. URL : http://tinex.com.ua/produkty/systema-poshuk.
 7. Страховые технологии под вашим контролем. EWA. URL : https://www.ewa.ua.
 8. Суксін В. Всеукраїнські страхові історії. Український страховий клуб. 2017. Вересень. С. 24.
 9. Турбина К. Е. Мировая практика государственного регулирования международного перестрахования. Страховое право. 2001. № 1. С. 32─40.
 10. Шолойко А. С. Альтернативні методи перестрахування сільськогосподарських ризиків. Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Сер.: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2015. № 222. С. 35─40.
 11. Шолойко А. С. Особливості організації страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : матеріали IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 10─11 квітня 2014 р.). Київ : Лазурит Поліграф, 2014. С. 369─372.
 12. Шолойко А. С. Трансформація інфраструктури страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації: дис. д-ра екон. наук: 08.00.08 / ННЦ ІАЕ. Київ, 2019. 464 с.
 13. Crowdfunding in emerging markets: lessons from East African Startups. World Bank Group. 2015. URL : https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23820 License: CC BY 3.0 IGO.
 14. Modern Tendencies in Business and Public Sector: monograph / L. Nechyporuk and others; ed. by O. Nestorenko, T. Pokusa. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. 292 р.
 15. Natural catastrophes and man-made disasters in 1970-2019. Swiss Re Institute. 2019. http://www.sigma-explorer.com/index.html.
 16. The impact of disasters and crises on agriculture and food security 2017. FAO. URL : http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/en/?page=12&ipp=10&tx_dynalist_pi1[par]=YToxOntzOjE6IkwiO3M6MToiMCI7fQ==.
 17. Your re/insurance tools free. Fly-Re. URL : http://fly-re.com/.
Читати статтю: eapk_2019_10_p_44_50.pdf