ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 373.5:331.55+56 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910060
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Відтворення нерівності трудового потенціалу сільської і міської молоді: причини та шляхи подолання / Могильний О.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 10 - С. 60

Мета статті – висвітлити проблеми нерівності доступу сільської та міської молоді до освіти й формування стартового трудового потенціалу, а також визначити можливі шляхи усунення соціальної несправедливості. Методика дослідження. Основою дослідження стали загальнонаукові і спеціальні методи, праці вчених з питань трудового потенціалу та молодіжної політики держави. Монографічний та аналітико-статистичний методи застосовано для аналізу стану реалізації конституційного права сільської молоді на якісну освіту і гідну працю. Системний підхід сприяв висвітленню організаційно-економічного і правового механізмів забезпечення переходу випускників закладів середньої освіти сільської місцевості на ринок праці через набуття ними професійно-технічної освіти. Аналіз і синтез, абстрактно-логічний інструментарій та результати соціологічних опитувань дозволили узагальнити перешкоди на шляху самореалізації сільської молоді та способи їх подолання, сформулювати висновки. Результати дослідження. Висвітлено проблеми розширеного відтворення нерівності сільської і міської молоді у доступі до якісних послуг у закладах загальної середньої освіти та переходу її до ринку праці через систему професійно-технічних училищ аграрного профілю. Проаналізовано стан зайнятості сільської молоді та фундаментальні чинники ринку праці сільської місцевості.Визначено концептуальні напрями подолання нерівності у формуванні стартового трудового потенціалу цієї категорії населення. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку методичні підходи до визначення причин стартової нерівності формування трудового потенціалу сільської молоді порівняно з міською при переході на ринок праці. Практична значущість. Запропоновано заходи з удосконалення механізмів державної регуляторної політики в освітній сфері та соціально-трудових відносинах, спрямованих на усунення соціальної несправедливості щодо сільської молоді. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 26.
Ключові слова: сільська молодь; загальна середня і професійно-технічна освіта; трудовий потенціал; ринок праці сільської місцевості

Список використаних джерел

 1. Батюк А. А. Державне регулювання молодіжного ринку праці в Україні : дис. канд. наук з держ. упр. : 25.00.02. Харків, 2018. 220 с. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/dorad/files/baa_dis_20180612.pdf (дата звернення: 25.07.2019).
 2. Дідківська О. Актуальні проблеми працевлаштування молоді в Україні. Україна: аспекти праці. 2014. №7. С. 18–25.
 3. Економічна активність населення України. 2018 рік. Статистичний збірник. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 05.08.2019).
 4. Загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади України. Статистичний збірник. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 29.07.2019).
 5. Лібанова Е. Актуальні проблеми досягнення гідної зайнятості молоддю України: аналіт. записка. URL : http://www.ipq.org.ua/ upload/files/files/06… SWTSUkraine. Pdf (дата звернення: 26.07.2019).
 6. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : монографія. Київ : НІСД, 2018. 472 с. URL : http://www.old2.niss.gov.ua…/Migration Politic...pdf (дата звернення: 28.07.2019).
 7. Молодь України: від освіти до праці / Оксамитна С. та ін. Київ : ВПЦ НаУКМА, 2010. 202 с.
 8. Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування в галузі освіти URL : https://mon.gov.ua/ua/tag/zagalna-serednya-osvita (дата звернення: 30.07.2019).
 9. Населення України за 2017 рік. Демографічний щорічник. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 29.07.2019).
 10. Офіційний сайт Укрлендфармінг. URL : http://www.ulf.com.ua/ru/company/about-company/ (дата звернення: 23.07.2019).
 11. Перспективна потреба в кадрах. URL : https: file:///D:/User/NewUser/...perspektyvna_potreba_v_kadrah_2019.pdf (дата звернення: 23.07.2019).
 12. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (зі змінами) : Закон України від 02. 03.2000 № 1533-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 31.07.2019).
 13. Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 №5067-VI (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення:31.07.2019).
 14. Про освіту : Закон України від 05.03.2017 року № 2145-VIII (зі змінами). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 25.07.2019).
 15. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Закон України від 5 лютого 1993 року № 2998-XII, постанови Кабінету Міністрів України: від 29 травня 2001 р. № 584 «Про затвердження порядку надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла»; від 18.02.2016 р. № 148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016–2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 30.07.2019).
 16. Результати загальнонаціонального опитування, здійсненого за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта, «Українське «покоління Z» : цінності та орієнтири». URL : http://neweurope.org.ua/wp-content/...ukr_inet-2.pdf (дата звернення: 26.07. 2019).
 17. Результати соціологічного дослідження «Раннє програмування як складова сучасної освіти». URL : http://www.bagnet.org/news/society...zapros-na-izmenenie-sistemy-shkolnogo-obrazovaniya (дата звернення: 31.07.2019).
 18. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення». База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1493-viii (дата звернення: 23.07.2019).
 19. Решитько Т.В. Проблеми зайнятості сільської молоді. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2009. Вип. 16, ч. 1. С. 48–53.
 20. Самохін І. Демографічна криза та нерівність в українській шкільній системі: аналіз нової бази даних «Шкільна карта України». URL : https://cedos.org.ua/edustat/graph (дата звернення: 26.07.2019).
 21. Ситуація на ринку праці та результати діяльності. Державна служба зайнятості. URL : https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 (дата звернення: 31.07.2019).
 22. Соціальні проблеми молоді в Україні. Результати дослідження громадської думки Центру Разумкова (2003–2006 рр.). URL : http://old.niss.gov.ua/monitor/april08/27.htm (дата звернення: 26.07.2019).
 23. Статистичні дані основної сесії ЗНО. Український центр оцінювання якості освіти. URL : https://zno.testportal.com.ua/opendata (дата звернення: 30.07.2019).
 24. Функціонування опорних шкіл. URL:http://iea.gov.ua/ wp-content/uploads/2017/12/5.pdf. (дата звернення: 22.07.2019).
 25. Чорна В. О. Трудова міграція молоді як фактор руйнування трудового потенціалу України. Наукові праці. 2014. Т. 234. Вип. 222. С. 109 – 112.
 26. Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2017 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики; [редкол.: Жданов І. О. (гол. ред.), Ярема О. Й. та ін.]. Київ : ДП «Редакція інформаційного бюлетеня «Офіційний вісник Президента України», 2018. 100 с. URL : https://www.google.com/search?q (дата звернення: 26.07.2019).
Читати статтю: eapk_2019_10_p_60_70.pdf