ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 316.343.37:314.18 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910071
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Міграційні процеси як наслідок негативних тенденцій в житті сільських жінок / Саблук Г.І. // Економіка АПК. - 2019. - № 10 - С. 71

Мета статті – узагальнити існуючі дослідження розвитку сільських територій стосовно життя сільського населення та визначити фактори, що впливають на міграційні процеси, зокрема за аналізом соціального стану життя сільських жінок. Методика дослідження. Застосовано методи узагальнення та поглибленого аналізу життєвого потенціалу сільського населення, зважаючи на суттєве згортання розвитку соціальної інфраструктури села. Використано економічно-статистичну інформацію, що відображає проблеми безробіття в сільському господарстві. Результати дослідження. Визначено сутність трудової міграції серед українських жінок. Обґрунтовано основні теоретичні та методологічні підходи до удосконалення системи соціального захисту селян. Елементи наукової новизни. Підкреслено роль урядових програм щодо відносин трудової політики та контролю як основного механізму оптимізації міграційних потоків населення. Практична значущість. Виявлено сучасні тенденції в існуючій соціальній інфраструктурі на селі – рух небажаних міграційних процесів. Табл.: 5. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: економічна криза; сучасна сільська жінка; міграційні процеси; негативні тенденції; населені пункти; жіноча міграція

Список використаних джерел

 1. Діденко Н. В., Родак О. Ф. Проблеми та шляхи вирішення молодіжного безробіття в сучасному суспільстві. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 81-84.
 2. Купалова Г. І. Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України (теоретичні та прикладні проблеми). Київ : Інститут аграрної економіки, 1995. 234 с.
 3. Листопадська В. Жіноча міграція – один з найцікавіших і найглибших феноменів нашого часу. URL : https://credo.pro/2013/10/103905.
 4. Лібанова Е., Палій О. Ринок праці та соціальний захист. Київ : Основа, 2004. 492 с.
 5. Михайлова Л. І. Економічні основи формування людського капіталу в АПК. Суми : Довкілля, 2003. 326 с.
 6. Молоді сільські жінки втікають з України. URL : http://www.zhinka-online.com.ua/novini-dlya-zhinki/sotcium/292-molodi-silski-zhinky-vtikaiut-z-ukrainy.html.
 7. Населення України за 2017 рік : стат. зб. Київ : Державна служба статистики України, 2018. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_dy_2017.pdf.
 8. Павлов А. И. Идентификация и классификация сельских территорий: теория, методология, практика : монография. Одесса : Астропринт, 2015. 344 с.
 9. Руснак А. В. Стратегічні напрями та регіональні пріоритети сталого розвитку сільських територій України : монографія. Херсон : Айлант, 2014. 393 с.
 10. Саблук П. Т., Якуба К. І. Проблеми демографічного розвитку українського села : наукова доповідь / відп. ред. акад. УААН П. Саблук. Київ : Інститут аграрної економіки УААН, 2001. 44 с.
 11. Славкова О. П. Розвиток сільських територій: теорія, методологія, практика : монографія. Суми : Сумський національний аграрний університет, 2010. 330 с.
 12. Трудова міграція: куди та чому їдуть українці? URL : https://dostyp.com.ua/novini/trudova-mighratsiia-kudi-ta-chomu-yidut-ukrayintsi-foto-1#numbered-card-n3.
 13. Якуба К. І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України. Теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 362 с.
Читати статтю: eapk_2019_10_p_71_78.pdf