ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:316.422 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201911070
Проблеми економічної теорії

Модель забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств: теоретико-методичний аспект / Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г. // Економіка АПК. - 2019. - № 11 - С. 70

Мета статті – обґрунтувати теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств шляхом реалізації відповідної моделі, квінтесенція якої ґрунтується на економетричному інструментарії та імплементації сукупності економічних і організаційних інструментів та механізмів управління конкурентоспроможністю. Методика дослідження. У процесі дослідження використано такі наукові методи: аналіз, синтез, системний, коеволюційний і компліментарний підхід та абстрагування для визначення теоретичних аспектів управління конкурентоспроможністю й оцінювання перспектив диверсифікації виробництва, прогнозування для моделювання ефективності діяльності аграрних підприємств, оцінки конкурентоспроможного потенціалу та розроблення моделі забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств, теоретичного узагальнення при формулюванні висновків. Результати дослідження. Виявлено зв'язок між інституційною, інноваційною та інвестиційною компонентами забезпечення конкурентоспроможності, визначено ключові фактори конкурентних переваг та запропоновано їх узагальнення в адаптивній моделі конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Елементи наукової новизни. Систематизовано проблеми, що стримують конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств, зумовлюють диспропорції у галузевій структурі, низький рівень диверсифікації виробництва та ресурсовіддачі, розроблено адаптивну модель забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Практична значущість Надано рекомендації з впровадження моделі забезпечення конкурентоспроможного розвитку, яка враховує особливості суспільних відносин на кожному їхньому рівні та об’єднує результат кожного рівня в сукупний ефект її впровадження. Рис.: 2. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: інновації; конкурентоспроможність; конкурентоспроможний розвиток; модель конкурентоспроможного розвитку; ринкове середовище; стратегія; управління підприємствами

Список використаних джерел

 1. Агровиробництво: французький варіант. Голос України. Від 11.02.2014. URL : http://golosukraine.com/publication/ekonomika/parent/21646-agrovirobnictvo-francuzkij-variant/.
 2. Агроінвестиції. URL : http://ukragrocenter.com/agroinvestitsiyi.
 3. Вініченко І. І. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: стан і перспективи. Агросвіт. 2013. № 21. C. 10–13.
 4. Грановська В. Г. Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств : монографія. Херсон : Олди Плюс, 2018. 453 с.
 5. Державна служба статистики України. Експрес-випуск сільське господарство. URL : http://www.ukrstat. gov.ua.
 6. Кирилов Ю. Є. Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки України в умовах глобалізації. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. № 2. С. 207-212. URL : http://global-national.in.ua.
 7. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 8. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Шпикуляк О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 9. Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки : монографія / [М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, В. А. Мамчур та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 374 с.
 10. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення : наукова доповідь / [Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, О. Г. Шпикуляк та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 54 с.
 11. Скидан О. В. Формування економічної стійкості аграрного підприємства. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_5_107.
 12. Статистичний збірник Україна у цифрах 2018. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.
 13. Kyrylov Y., Hranovska V. Innovative alternative agricultural formations in Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Lithuania. 2016. Vol. 38. No. 3. Р. 239–251.
 14. The development and current state of the agricultural sector of the national economy due to the more active access to the global food market / Lisetskii F. N., Kyrylov Yu. Ye., Pichura V. I., Hranovska V. G., Domaratsky E. A. Agricultural Research Updates. Volume 20. Editors:Prathamesh Gorawala and Srushti Mandhatri. Nova Science Publishers, Inc., 2017. Chapter 1. P. 1-70. ISBN: 978-1-53612-216-9 122876.
 15. The world trends of organic production and consumption / Y. Kyrylov, S. Thompson, V.Hranovska, V. Krykynova. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Lithuania. 2018. Vol. 40. №. 4. Р. 514–530.
 16. Velychko O., Velychko L., Іvanchyk R. Management of competitiveness of the supply chain in the logistical systems of a small agrarian business. Ефективна економіка. 2019. № 3. URL : http://www.economy.nayka.com.ua.
Читати статтю: eapk_2019_11_p_70_78.pdf