ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.24:352/353.071(477)(094) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201912006
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Управління фінансовим потенціалом об’єднаних територіальних громад / Зінчук Т.О., Патинська-Попета М.М. // Економіка АПК. - 2019. - № 12 - С. 6

Мета статті – узагальнити теоретичні підходи та методичні основи механізму управління фінансовим потенціалом об’єднаних територіальних громад (ОТГ). Методика дослідження. Робота ґрунтується на діалектичному методі пізнання процесів і явищ, монографічному (аналіз елементів системи управління фінансовим потенціалом ОТГ), емпіричному (комплексна оцінка сучасного стану об’єкта дослідження), абстрактно-логічному (теоретичні узагальнення та формування висновків). Результати дослідження. Узагальнено економічну сутність категорії «управління фінансовим потенціалом ОТГ». Виявлено складові елементи системи управління фінансовим потенціалом ОТГ. Досліджено мету, принципи, цільові орієнтири, напрями, етапи, функції, інструменти реалізації, джерела фінансування, методи, функціональні елементи управління фінансовим потенціалом громад. Визначено шляхи ефективного управління фінансовим потенціалом ОТГ, що ґрунтується на залученні додаткових фінансових ресурсів, забезпеченні їх раціонального розподілу й використання на засадах відкритості та прозорості, з урахуванням специфіки конкретної громади. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні засади механізму управління фінансовим потенціалом, визначено основні елементи механізму управління фінансовим потенціалом ОТГ, запропоновано авторське визначення поняття «управління фінансовим потенціалом об’єднаних територіальних громад». Практична значущість. Систематизовано ключові проблеми процесу управління фінансовим потенціалом, визначено напрями вдосконалення механізму управління фінансовим потенціалом ОТГ у забезпеченні сталого розвитку. Табл.: 3. Рис.: 3. Бібліогр.: 25.
Ключові слова: джерела фінансування; механізм управління фінансовим потенціалом; об’єднані територіальні громади; сталий розвиток; фінансовий потенціал, фінансова спроможність

Список використаних джерел

 1. Бобровська О. Ю. Потенціал місцевого самоврядування в забезпеченні сталого розвитку регіону. Регіональне та муніципальне управління. 2016. № 4–5. С. 56–69. DOI:10.15421/151619
 2. Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території: монографія. Суми: Сумський державний університет, 2011. 310 с.
 3. Бюджетний кодекс України : Закон України вiд 08. 07. 2010 р. № 2456-VI. URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17.
 4. Газуда М. В., Індус К. П., Лалакулич М. Ю. Детермінанти формування і удосконалення системи управління фінансовим потенціалом України. Ужгород, 2017. 220 с.
 5. Гургула Т. В. Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2017. Вип. 1(7). С. 132–135.
 6. Дем’янчук О. І. Забезпечення фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2017. № 6 (34). С. 42–46. DOI: 0.25264/2311-5149-2017-6(34)-42-46
 7. Європейська хартія місцевого самоврядування. м. Страсбург, 15 жовтня 1985 року. Офіційний переклад. URL: http: //zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
 8. Зінчук Т. О. Європейська інтеграція : проблеми адаптації аграрного сектора економіки : монографія. Житомир: ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2008. 384 с.
 9. Корнійчук Г. В. Модернізація механізму управління фінансовим потенціалом агроформувань. Технологический аудит и резервы производства. 2016. № 5/4 (31). С. 4–9. DOI: 10.15587/2312-8372.2016.78574.
 10. Кузенко Т. Б., Сабліна Н. В. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 4. С. 123–132.
 11. Курінна О. В. Теоретичні аспекти управління фінансовим потенціалом підприємств. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія Економіка. 2014. Вип. 1. С. 161–171.
 12. Манн Р. В. Концептуальні засади управління фінансовим потенціалом регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 12. Ч. 2. С. 163–166.
 13. Марченко В. М., Бондар А. І. Управління фінансовим потенціалом підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: (дата звернення: 23.05.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.4
 14. Офіційний сайт прес-центру ініціативи «Децентралізація». URL : decentralization@minregion.gov.ua (дата звернення: 05.12.2019).
 15. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін. Київ : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 396 с.
 16. Політика сільського розвитку на базі громад в Україні: наук. доп. / за ред. О. М. Бородіної, І. В. Прокопи, О. Л. Попової. Київ : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2015. 70 с.
 17. Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації : монографія / М. І. Звєряков, А. І. Ковальов, Н. В. Сментина. Одеса : ОНЕУ, 2017. 175 с.
 18. Тулуш Л. Дохідна база сільських бюджетів в умовах фіскальної децентралізації в Україні. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 39–49.
 19. У громаді Житомирської області утримання неоптимізованих шкіл, дитсадків та клубів спричинило розтрату 13 млн грн – аудитори. URL : https://www.zhitomir.info/news_188396.html (дата звернення: 22.11.2019).
 20. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. М. Литвиненко, М. П. Нахаба та ін. ; за ред. А. В. Шегди. Київ : Знання-Прес, 2002. 335 с.
 21. Чикало І. В. Управління ресурсоефективністю об’єднаної територіальної громади. Державне управління. 2017. № 2(58). С. 144–151.
 22. Шнипер Р. И. Регион: экономические методы управления. Москва : Наука, 1991. 308 с.
 23. Bolan N., Bolan M.A. The diagnosis of financial resources of small and middle size enterprises. Proceedings in Manufacturing Systems. 2013. Vol. 8, Issue 4.
 24. Governance for sustainable human development: UNDP policy document / United Nations Development Programme. 1997. January. URL: http://magnet.undp.org/policy/default.htm
 25. Principles of good governance and european label of governance excellence (ELoGE) URL: https://www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles-and-eloge
Читати статтю: eapk_2019_12_p_6_15.pdf