ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3:631.1(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004026
Економіка агропромислового виробництва

Тенденції розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / Мацибора Т.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 26

Мета статті – встановити основні тенденції розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України, визначити джерела фінансування капітальних інвестицій в сільському, лісовому та рибному господарстві й обґрунтувати їхні переваги і недоліки в сучасних умовах. Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичний метод наукового пізнання, аналізу й синтезу, системного узагальнення (встановлення основних тенденцій розвитку інвестиційної діяльності та визначення джерел фінансування капітальних інвестицій в аграрному секторі економіки України; формування висновків), аналітичне вирівнювання тренда (лінійне) (виявлення тенденції динаміки капітальних інвестицій в аграрному секторі). Результати дослідження. Встановлено основні тенденції розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України. Визначено джерела фінансування капітальних інвестицій в сільському, лісовому та рибному господарстві. Обґрунтовано переваги і недоліки джерел фінансування капітальних інвестицій в аграрному секторі економіки України в сучасних умовах. Елементи наукової новизни. На основі встановлених основних тенденцій розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі та детального аналізу джерел її фінансування, обґрунтовано переваги та недоліки кожного з них та розроблено пропозиції щодо напрямів і джерел фінансування інвестицій з метою формування сприятливого середовища для забезпечення інклюзивного розвитку сільського господарства та сільських територій.© Практична значущість. Висновки, пропозиції та практичні рекомендації можуть бути використані при формуванні інвестиційних програм і проєктів у сільському господарстві та розробці державних програм розвитку аграрного сектору економіки України. Рис.: 4. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: інвестиції; капітальні інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційний тренд; лінійний тренд; джерела фінансування капітальних інвестицій; аграрний сектор

Список використаних джерел

 1. Аграрні мільйони: куди і навіщо спрямовують дотації на сільське господарство. URL : https://24tv.ua/agrarni_milyoni_kudi_i_navishho_spryamovuyut_dotatsiyi_na_silske_gospodarstvo_n1111765 (дата звернення: 16.04.2020).
 2. Дем’яненко С. І., Кузнєцова А. В. Агрохолдинги в Україні: добре чи погано? : Серія консультативних робіт. Київ : Німецько-український аграрний діалог ; Інститут економiчних дослiджень та полiтичних консультацiй, 2008. 20 с.
 3. Захарчук О. В. Технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні. Економіка АПК. 2019. № 2. С. 48-56.
 4. Лупенко Ю. О., Захарчук О. В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. 2018. № 11. С. 9-18.
 5. Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 5-21.
 6. Про державну підтримку сільського господарства України : Закон України від 24.06.2004 N 1877-IV (зі змінами). База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL : https://zakon.help/law/1877-IV/edition15.08.2018 (дата звернення: 16.04.2020).
 7. Регулярне опитування іноземних інвесторів: Спеціальний випуск (квітень 2019 р.) Київ : Центр економічної стратегії, 20018. 20 с. URL : https://ces.org.ua/ (дата звернення: 16.04.2020).
 8. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навчальний посібник. Київ : Знання, 2005. 662 с.
 9. Тарасенко А., Яблонський Д. Яка модель субсидіювання аграрного сектора потрібна Україні (30 жовтня 2018 р.). Київ : Центр економічної стратегії, 20018. 24 с. URL : https://ces.org.ua/ (дата звернення: 16.04.2020).
 10. Buts C., Jegers M. The effect of subsidies on the evolution of market structure. Brussel. 2008. 19 р. URL : http://www.stateaid.gr/images/article-attachments/The_effect_of_SA_on_competition_Cresse.pdf (дата звернення: 16.04.2020).
 11. Cong, R., Brady, M. How to Design a Targeted Agricultural Subsidy System: Efficiency or Equity? 2012. PLoS ONE, № 7(8). 12 р. e41225. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0041225 (дата звернення: 16.04.2020).
 12. Grazhevska, N. et al. The Effects of Rent-Seeking Behavior on the Efficiency of Fiscal Policy in Ukraine. Procedia Economics and Finance. 2015. Vol. 27. Pp. 274-287.
 13. IFC (2011). Investment Climate in Ukraine as Seen by Private Business, IFC Ukraine Investment Climate Project Report. URL : https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/facbbf804b8692d9bf19bf6eac26e1c2/Ukraine-IC-Report_Nov2011_ENG.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=facbbf804b8692d9bf19bf6eac26e1c2 (дата звернення: 16.04.2020).
 14. Wadho W., Umair A. Government size and economic growth in an endogenous growth model with rent-seeking. Economics & Politics. 2017. Vol. 30, no. 1. Pp. 151-179.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_4_p_26_34.pdf