ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.9 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202004094
Зовнішньоекономічні відносини

Україна в системі глобальної економіки: торговельний аспект / Куцмус Н.М., Прокопчук О.А., Усюк Т.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 4 - С. 94

Мета статті – визначити тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України в контексті трансформацій у системі глобальної економіки. Методика дослідження. Використано методи: аналізу та синтезу, індукції та дедукції – для обґрунтування теоретико-методологічних засад вивчення феномену міжнародної торгівлі в умовах глобалізованого бізнес-середовища; історико-економічний – для ідентифікації переваг та загроз глобалізації в умовах диференціації країн за рівнем економічного розвитку; синергетичного – для відображення поступального розвитку процесу глобалізації та характеру його впливів на світову і національні економіки; статистико-економічний – для збору й обробки аналітичних даних щодо динаміки та параметрів економічного зростання світу і міжнародної торгівлі, зокрема, ідентифікації ролі України в міжнародних торговельних потоках; наукової абстракції – для узагальнення результатів та формулювання висновків дослідження. Результати дослідження. Розкрито економічну природу глобалізації. Визначено тенденції розвитку глобальної економіки через вплив на національні економічні системи країн з різним рівнем розвитку. Досліджено сучасні тренди розвитку міжнародних торговельних відносин як одного з визначальних чинників трансформації глобальної економіки. Проаналізовано особливості участі України в експортно-імпортних операціях. Елементи наукової новизни. Дістали подальшого розвитку дослідження сучасних міжнародних торговельних відносин за участю України в умовах трансформації системи глобальної економіки. Практична значущість. Результати наукового дослідження становлять методологічну основу для розробки пропозицій щодо зміцнення позицій України в системі міжнародних торговельних відносин та підвищення стійкості до сучасних викликів поглиблення глобалізації бізнес-середовища. Табл.: 2. Рис.: 4. Бібліогр.: 29.
Ключові слова: глобальна економіка; глобалізація; трансформації глобальної економіки; економічний розвиток країн; міжнародна торгівля; світовий ринок

Список використаних джерел

 1. EU-Ukraine: A Deep and Comprehensive Free Trade Zone. URL: http://eeas.europa.eu/archives/.
 2. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 3. Державна фіскальна служба України. URL : http://sfs.gov.ua/ms/.
 4. Офіційний сайт Сертифікаційної компанії «Органік стандарт». URL : www.organicstandard.com.ua/ua.
 5. Стегней М. І., Король М. М., Парлаг С. В. Особливості зовнішньоторговельної політики Китаю в сучасних умовах. Економіка і суспільство. 2019. № 20. С. 53-62.
 6. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства: монографія / [Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачов, Б.В. Духницький та ін.]; за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова. К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
 7. A History of the Global Economy: from 1500 to the Present / [Ed. by Baten J.] – Cambridge University Press. 2016. 369 p.
 8. Berggren N., Nilsson T. Globalization and the transmission of social values: The case of tolerance. Journal of Comparative Economics. 2015.Vol. 43. Iss. 2. P. 371–389.
 9. Çelik Y., Erkan H. Küreselleşme Kalkınma İlişkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26. 2010. P. 183–196.
 10. Chart: The World’s Largest 10 Economies in 2030 / https://www.visualcapitalist.com/worlds-largest-10-economies-2030/.
 11. Collins A. Four Risks to the Global Economy for Sri Lanka to Watch in 2018. URL : https://www.lki.lk/blog/four-risks-to-the-global-economy-for-sri-lanka-to-watch-in-2018/.
 12. GDP (current US$), 2019. URL : https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.
 13. Gilpin R. The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century. Princeton University Press, 2018. 373 p.
 14. Globalisation and its discontents. / [Ed. by Smith S.] – DS Brewer, Cambridge. 2006. 214 p.
 15. Held D. et al. Global Transformations. Politics, Economics and Culture. Stanford: Stanford University Press. 1999.
 16. Husain I. Making Globalization Work For The Poor Case Study of Pakistan, EMP-CIDA Globalisation Project, Lahore University of Management Sciences, Lahore. 2000. P. 1–28.
 17. Jing D. The Deglobalization Crisis in the West and “Taming” Globalization. Global Review. 2017. № 1. Р. 52–69.
 18. Key Statistics and Trends in International Trade 2018, UNCTAD – Division on International Trade and Commodities, United Nations Conference on Trade and Development. URL : https://un.org/publications.
 19. Kilic C. Effects of Globalization on Economic Growth: Panel Data Analysis for Developing Countries. Economic Insights – Trends and Challenges. 2015. Vol. IV(LXVII). No. 1/2015. Р. 1–11.
 20. Mazzucato M. The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy. Hachette UK. 2018. 384 p.
 21. Meyer K. International business in an era of anti-globalization. Multinational Business Review, 2017. Vol. 25 No. 2. P. 78–90.
 22. Simsek T., Aydin H. The interaction between globalization, urbanization and economic development. Economic Development: Global & Regional Studies. 2017. Global Studies. № 4. P. 109–126.
 23. Top 50 countries in the Globalization Index 2019. URL : https://www.statista.com/statistics/268168/globalization-index-by-country/#statisticContainer.
 24. Trade (% of GDP), 2019. URL : http://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS.
 25. Trade helpdesk URL : http://trade.ec.europa.eu/tradehelp.
 26. Trade map: trade statistics for international business development. URL : https://www.trademap.org/Index.aspx.
 27. Wiedmann T., Lenzen M. Environmental and social footprints of international trade. Nature Geosci. № 11. 2018. Р. 314–321.
 28. WTO: Trends in global trade 2018. URL : https://safety4sea.com/wto-trends-in-global-trade-2018/.
 29. World Economic Outlook: Global Manufacturing Downturn, Rising Trade Barriers. International Monetary Fund. Washington, DC, October. 2019. 208 р.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_4_p_94_104.pdf