ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.48:339.137 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202005045
Аграрний менеджмент і підприємництво

Формування конкурентних переваг суб’єктів туристичної галузі / Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г., Алєщенко Л.О. // Економіка АПК. - 2020. - № 5 - С. 45

Мета статті – науково-теоретично та методично обґрунтувати економічний механізм формування конку-рентних переваг суб’єктів туристичного бізнесу як складової їх стратегічного розвитку. Методика дослідження. Для реалізації поставленої мети досліджено цінові та нецінові детермінанти конкурентоспроможності туристичного бізнесу, визначено складові економічного механізму забезпечення регіональних конкурентних переваг, надано пропозиції з подальшого ефективного розвитку туристичної галузі. Використано методи абстрактно-логічного обґрунтування теоретичних положень за темою, економіко-математичного дослідження динаміки і структури сучасного розвитку суб’єктів туризму, систематизації чинників, які впливають на розвиток конкуренції в галузі. Результати дослідження. Розглянуто питання формування та використання на практиці конкурентних переваг суб’єктів галузі туризму. На основі аналізу динаміки кількості туристів, які були обслуговані турагентами і туроператорами в Україні, виявлено основні тенденції і зміни в структурі видів туризму та чинники, що на їх впливали. Проведено діагностику показників діяльності суб’єктів туристичного бізнесу окремо за юридичними та фізичними особами-підприємцями. На основі розрахунку вартості однієї путівки і одного туродня обґрунтовано цінові складові забезпечення конкурентних переваг суб’єктів туризму. Доведено що вартість туристичних послуг залишається високою, порівняно з середніми доходами населення, що слугує основною причиною низьких темпів розвитку галузі в країні. При економічній оцінці туристичної діяльності в Україні за метою поїздки та видами туризму визначено, що споживачі віддають перевагу путівкам з метою дозвілля і відпочинку, тоді як інші види туризму слабо розвинені, але в перспективі саме вони забезпечуватимуть конкурентні переваги у залученні туристів. Елементи наукової новизни. Доведено необхідність розвитку інноваційних видів туризму, їх популяризації серед населення України та громадян інших країн. Обґрунтовано якісні складові конкурентних переваг, які формують імідж регіону і країни як об’єкта туризму. Розкрито складові економічного механізму забезпечення конкурентних переваг суб’єктів туристичного бізнесу на регіональному рівні щодо підвищення інвестиційної привабливості туристичної галузі, фінансового оздоровлення суб’єктів туризму, державної підтримки і регулювання галузі. Практична значущість. Запропоновано заходи підвищення конкурентоспроможності та забезпечення конкурентних переваг суб’єктами туризму Південного регіону, що можуть бути використані при розробці регіональних програм розвитку туризму інших регіонів. Для суб’єктів туристичної діяльності визначено пріоритети економічного механізму стратегічного розвитку, що є основою реалізації їх соціально-економічної місії та побудови ефективної бізнес-стратегії. Табл.: 5. Рис.: 3. Бібліогр.: 12
Ключові слова: стратегія розвитку; кокурентні переваги; конкурентоспроможність; туристична галузь; туроператори; турагенти; ціна; якість; туристичні послуги; туризм; інновації в туризмі; конкурентоспроможний туристичний продукт

Список використаних джерел

 1. Васильчак С. В., Семак С. С. Формування конкурентоспроможності туристичних підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 3. С. 61-64.
 2. Газуда С. М. Конкурентні переваги регіонального розвитку сфери туризму. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. 2016. № 14. С. 106-110.
 3. Грабовенська С. П. Конкурентоспроможність територіальних ринків туристичних послуг в Україні : дис. канд. екон. наук : 08.00.03. Львів, 2017. 222 с.
 4. Грановська В. Г., Алєщенко Л. О. Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності агроформувань. Економіка АПК. 2019. № 12. С. 28-36.
 5. Зайцева В. М. Формування стратегії сталого розвитку туризму. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2013. Вип. 2. C. 50-57.
 6. Кирилов Ю. Є., Дуга В. О. Агротуристична діяльність в подальшому розвитку аграрного сектору економіки України. Таврійський науковий вісник. 2015. Вип. 91. С. 248-254.
 7. Лісіца Т. Туристична діяльність: облік та оподаткування. Вісник офіційно про податки. 2017. № 34. URL : http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005703-turistichna-diyalnist-oblik-ta-opodatkuvannya. (дата звернення: 07.04.2020).
 8. Полковниченко С. О. Оцінка конкурентоспроможності України на європейському ринку туристичних послуг. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/114.pdf. (дата звернення: 04.04.2020).
 9. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 168 від 16.03.2017. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 (дата звернення 03.04.2020).
 10. Савіцька О. П., Савіцька Н. В. Теоретико-методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності суб’єктів туристичної індустрії. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 776. С. 154-163.
 11. Статистичний щорічник України за 2018 р. Державна служба статистики України / за ред. І. Є. Вернера; відп. за вип. О. А. Вишневська. Житомир : ТОВ «БУК-ДРУК», 2019. 482 с.
 12. Туристична діяльність в Україні у 2018 році : стат. збірник / відп. за вип. О. О. Кармазіна. Київ : Державна служба статистики України. URL : ukrstat.gov.ua (дата звернення: 23.03.2020).
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_5_p_45_55.pdf