ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:331.2:658 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202005066
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Управління розвитком людського капіталу в забезпеченні якості життя сільського населення / Михайлова Л.І. // Економіка АПК. - 2020. - № 5 - С. 66

Мета статті – дослідити потенційні можливості наявного людського капіталу сільського господарства України; виявити найбільш визначальні чинники управління його розвитком та забезпеченням якості життя сільського населення; охарактеризувати існуючі підходи управління розвитком персоналу в аграрних підприємствах; обґрунтувати комплекс інноваційних підходів розвитку людського капіталу на різних рівнях управління. Методика дослідження. Методологічною основою дослідження були положення економічної теорії та системного аналізу. Кількісні показники життєдіяльності сільського населення, обсягів виробництва валової доданої вартості сільського господарства та інші визначали з використанням статистично-економічного методу. Кореляційний метод аналізу застосували для встановлення кількісного впливу чинників розвитку людського капіталу на обсяги валової доданої вартості сільського господарства. Розрахунково-конструктивний метод, порівняння та графічного аналізу слугував для оцінювання чинників розвитку людського капіталу та підвищення рівня життя сільського населення. За допомогою логіко-евристичного методу, зокрема, методу експертних оцінок, оцінювали інноваційні підходи в управлінні розвитком людського капіталу в аграрних підприємствах. Виділення основних факторів управління розвитком людського капіталу здійснювали прийомами систематизації та узагальнення. Аргументація теоретичних положень та одержаних висновків щодо перспектив розвитку людського капіталу в Україні на різних рівнях управління ґрунтується на системному підході та абстрактно-логічному методі. Результати дослідження. Здійснено оцінку потенційних можливостей нарощування людського капіталу сільського населення України шляхом розрахунку фонду життєдіяльності як добутку кількості населення та тривалості його життя. Виявлено, що створення валової доданої вартості в сільському господарстві втричі вище з розрахунку на одиницю праці порівняно з іншими галузями економіки країни. За результатами розв’язання кореляційно-регресійної моделі доведено, що найбільший вплив на нарощування продуктивності сільськогосподарської праці за останні роки здійснювала оплата праці. Викладено основні підходи в управлінні розвитком людського капіталу, що застосовуються в аграрних підприємствах різних організаційно-правових форм: агрохолдинги для високої результативності управління розвитком людського капіталу вдаються до створення власних університетів; інші підприємства розвиток людського капіталу здійснюють відповідно до організаційно-економічних та правових чинників. Елементи наукової новизни. Проведене дослідження надало змогу виявити особливості управління розвитком людського капіталу сільського господарства, сутність яких віддзеркалює його дуалістичний характер: нарощування виробництва валової продукції сільського господарства відбувається одночасно зі зниженням фонду життєдіяльності сільського населення, підвищенням продуктивності праці з розрахунку на одного зайнятого в сільському господарстві та триваючою недооцінкою його людського капіталу. Це спричиняє заниження оплати праці селян і недостатнє для відшкодування затрат робочої сили та відновлення здоров’я, що в сукупності формує систему показників якості життя сільського населення та його низький рівень. Практична значущість. Акцентується важливість управління розвитком людського капіталу для підвищення якості життя сільського населення. Обґрунтовується необхідність системності вибору підходів до розвитку людського капіталу на різних рівнях управління: держави, суб’єктів господарювання та окремих особистостей. Реалізація запропонованих заходів забезпечить нарощування людського капіталу сільського господарства та дозволить значно підвищити якість життя сільського населення. Табл.: 5. Рис.: 1 . Бібліогр.: 22.
Ключові слова: людський капітал; управління розвитком; фонд життєдіяльності; персонал; інноваційні підходи; якість життя; сільське населення; оплата праці

Список використаних джерел

 1. Бородіна О. М., Киризюк С. В., Риковська О. В. Теоретичні основи сільського розвитку на базі громад: капіталізація активів. Економіка АПК. 2011. № 5. С. 153-160.
 2. Валова додана вартість сільського господарства України 2010–2017. Державна служба статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_krvvpu2017pdf.pdf.
 3. Дієсперов В. С. Оплата сільськогосподарської праці. Економіка АПК. 2012. № 9. С. 76-83.
 4. Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках: (Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время) / пер. с нем. ; авт. предисл. В. М. Шепель. Москва : Экономика, 1991. 232 с.
 5. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України : проблеми та перспективи : монографія / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін.]. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.
 6. Кириченко Т. Організаційно-економічні засади розвитку людського капіталу в системі управління персоналом аграрних підприємств за умов інтеграційних процесів. Національний менеджмент в умовах інтеграційних та глобалізаційних викликів : монографія. / за наук. ред. д.е.н., проф. Л. І. Михайлової. Суми : ФОП Литовченко Є. Б., 2019. 314 с.
 7. Климчук А. О., Михайлов А. М. Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством та підвищенні інноваційної діяльності. Маркетинг і менеджмент інновацій. Суми : ТОВ «ВТД Університетська книга». 2018. № 1. С. 218-234. URL : http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68605.
 8. Малік М.Й., Шпикуляк О.Г. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2005. 370 с.
 9. Михайлова Л. І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 388 с.
 10. Михайлова Л. І., Михайлов А. М. Розвиток персоналу у великотоварних агропромислових формуваннях. Формування ринкової економіки: Збірник наукових праць КНЕУ імені Вадима Гетьмана. 2015. № 33. С. 276-284.
 11. Населення України / Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ds/nas_rik/nas_u/nas_rik_u.html.
 12. Праця України у 2018 році / Державна служба статистики України. Київ : ТОВ «Бук-Друк», 2019. 231 с.
 13. Рябоконь В. П. Кадри села: проблеми формування і закріплення. Економіка АПК. 2010. № 5. С. 115-119.
 14. Шпикуляк О. Г. Про вартість робочої сили в сільському господарстві. Економіка АПК. 2005. № 6. С. 119-122.
 15. Bartels H. Die Struktur und die Bestimmundsgründe der Humankapitalsbildung in der Landwirtschaft. Kiel : Wiss.-Verl. Vauk, 1999.
 16. Bartels H. Die Struktur und die Bestimmundsgründe der Humankapitalsbildung in der Landwirtschaft. Kiel : Wiss.-Verl. Vauk.1999.
 17. Becker G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. New York, 1964.
 18. Bitsch Vera. Management of human resources in agriculture. Large Farm Management: ed.by Alfons Balmann end Alexej Lissitsa. AgriMedia, 2003. Р. 91-111.
 19. Boon M. Human Capital Stock and Productivity: The Case of Dutch Manufacturing Firms. In.: Competitiveness and the Value of Intangible Assets / edited by Pierre Buiges, Alexis Jacquemin, Jean-Francois Marchipont (Proceedings of the conferense on Intangible Assets end te Competitiveness of the European Economy, held in Louvain-la-Neuve on 29-30 April 1999), 2000.
 20. Schultz T. Investment in Human Capital: The Role of Education and Research. Free Press, NY, Mac Millan. 1971.
 21. Schultz T. Wenn die Menschen arm sind. Kapitel 1. Die Ökonomik der Armut. – Copyright Nobelstiftung, 1979. 24 с.
 22. Schultz, Theodore W. In Menschen investiren: Der Oekonomik der Bevolkerugsqualitaet. Uebers. von Arulf Kreis. – Tuebingen : Mohr, 1986.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_5_p_66_76.pdf