ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341:338.439.5:663.236 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202009017
Аграрний ринок

Потенціал ринку вина в Україні / Россоха В.В., Петриченко О.А. // Економіка АПК. - 2020. - № 9 - С. 17

Мета статті – здійснити комплексний аналіз сировинного ринку продукції виноробства, виробництва й розподілу вина за каналами збуту, можливостей та обмежень реалізації цього продукту на внутрішньому і зовнішньому ринках; визначити стан і потенційні обсяги споживання вина в Україні; опрацювати шляхи і напрями розвитку виробничого та споживчого потенціалів вітчизняного ринку вина для забезпечення пропозиції і формування попиту. Методика дослідження. Охоплює методи: абстрактно-логічний – для обґрунтування виробничого і споживчого потенціалів ринку; аналізу й синтезу – для встановлення величини площі, урожайності, валового збору, переробки винограду на виноматеріали, номенклатури виробленої продукції, географії експорту й імпорту та обсягу споживання вина; економіко-статистичний і балансовий – для виявлення тенденцій і закономірностей виробництва та факторів впливу на ринок продукції виноробства, диспропорцій у виробництві і споживанні вина на вітчизняному ринку; порівняльний та розрахунково-конструктивний методи – для зіставлення рівнів споживання вина в Україні і країнах ЄС та обґрунтування споживчого потенціалу ринку вина в Україні; нормативно-витратний – для визначення обсягів капіталовкладень у сировинну базу виноробної галузі для розвитку виробничого потенціалу й забезпечення пропозиції на ринку вина. Результати дослідження. Аналіз динаміки ринку в сегментах вирощування та переробки винограду, номенклатури виробництва, розподілу і споживання вина показав невідповідність пропозиції сировини на ринку для завантаження потужностей виноробних підприємств, що супроводжується наповненням вітчизняного ринку імпортною продукцією. Встановлено співвідношення експорту вина до імпорту, обсягів виробництва до експорту й імпорту, частку вітчизняного виробництва та імпорту у фонді споживання та на одну особу дорослого населення. Визначено місткість внутрішнього ринку при споживанні вина в Україні на рівні європейських країн та обсяг капіталовкладень для його забезпечення пропозицією виноробної продукції. Окреслено шляхи і напрями розвитку виробничого і споживчого потенціалів вітчизняного ринку вина. Елементи наукової новизни. Обґрунтовано диспропорції у виробництві та споживанні вина на внутрішньому ринку, розбіжності у споживанні вина на одну особу в Україні і країнах Європи. Визначено виробничі й споживчі потенціали вітчизняного ринку вина. Встановлено обсяги інвестицій, шляхи та напрями розвитку виробничого і споживчого потенціалів ринку для взаємодії пропозиції та попиту. Практична значущість. Досліджені тенденції розвитку виробничого і споживчого потенціалів ринку вина слугують орієнтиром для ухвалення раціональних управлінських рішень щодо вибору шляхів та напрямів нарощування обсягів виробництва і внутрішнього споживання продукції виноробної галузі економіки. Табл.: 8. Рис.: 5. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: потенціал; ринок; вино; споживання; попит; пропозиція

Список використаних джерел

 1. Виноградарство та виноробство сьогодні. Вектор руху та розвитку галузі. Syngenta. URL : https://www.syngenta.ua/news/novini-kompaniyi/vinogradarstvo-ta-vinorobstvo-sogodni-vektor-ruhu-ta-rozvitku-galuzi (дата звернення 19.05.2020).
 2. Власов В. В., Білоус І. В. Стан і перспективні напрями розвитку виноградарства і виноробства. Вісник аграрної науки. 2015. № 5. С. 5–10.
 3. Гаркуша О. Особливості управління розвитком виноробних підприємств на основі процесного підходу. Науковий вісник. 2014. №. 2. С. 31–43.
 4. Економічна енциклопедія : в 3-х т. / редкол.: … С. В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. Київ : Академія, 2001. Т. 2. 848 с.
 5. Лупенко Ю. О. Сучасні тенденції розвитку ринку продукції виноградарства в Україні. Виноградарство і виноробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2015. Вип. 52. С. 119–122.
 6. Нестеренко О. С. Тенденції та перспективи розвитку виноробної галузі в Україні. Молодий вчений. 2015. № 2(17). С. 192–195.
 7. Нестеренко О. С. Динаміка обсягів виробництва виноматеріалів і виноградного вина та фактори, що впливають на діяльність підприємств Одеської області. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. праць ; серія: економіка і менеджмент. 2015. Вип. 11. С. 133–137.
 8. Осипов В., Осипова Л. Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку. Економіст. 2015. № 5. С. 28–31.
 9. Попова М. М. Сучасний стан виноградарства і виноробства України та роль її окремих регіонів у розвитку галузі. БізнесІнформ. 2014. № 7. С. 136–142.
 10. Ралко О. С. Дослідження виробництва та споживання вина в Україні. Інтелект ХХІ. 2014. № 6. С. 39–45.
 11. Цимбалюк К. А. Виноградарсько-виноробна галузь – стан та проблемні питання розвитку в Україні. Інтелект ХХІ. 2018. № 1. С. 145–150.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_9_p_17_29.pdf