ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.5 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202009042
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Стан і шляхи забезпечення зайнятості сільського населення в Україні / Патика Н.І., Нартюк О.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 9 - С. 42

Мета статті – проаналізувати стан, виокремити базові чинники впливу та визначити основні шляхи забезпечення зайнятості сільського населення в Україні. Методика дослідження. З метою оцінки стану та тенденцій зайнятості сільського населення в аналітичних дослідженнях застосовано економіко-статистичні методи (порівняльного аналізу, середніх і відносних величин, трендовий аналіз, графічний метод, індексний аналіз тощо). Для визначення чинників впливу на зайнятість сільського населення використано системний аналіз. За допомогою прийомів абстрактно-логічного методу та методу узагальнення окреслено шляхи реалізації державної політики щодо підтримки та розвитку аграрної сфери задля забезпечення зайнятості сільського населення. Результати дослідження. З’ясовано, що динаміка рівня зайнятості сільського населення в Україні має циклічний характер – на етапі економічного підйому відбувається його зростання, за яким слідує період зниження (на етапі економічного спаду). Обґрунтовано, що характерними рисами зайнятості сільського населення є: зменшення чисельності сільського населення, в тому числі економічно активного, деформація його вікової структури, диспропорція кон’юнктури сільських ринків праці, відсутність розвиненої соціальної інфраструктури, звуження сфери сільськогосподарської праці, зміни в структурі сільськогосподарського виробництва, низький рівень оплати праці тощо. Систематизовано чинники впливу на стан зайнятості сільського населення за групами: індивідуальні, соціально-демографічні, економічні, політичні, інституційні. Визначено основні шляхи забезпечення зайнятості сільського населення в Україні. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку науково-методичні основи дослідження зайнятості сільського населення в частині визначення чинників впливу та організаційно-економічні засади забезпечення зайнятості сільського населення в Україні, а саме визначено пріоритетні напрями державної політики, які спрямовані на забезпечення зайнятості сільського населення шляхом вжиття правових, інституційних, галузевих, економічних, інвестиційно-інноваційних, підприємницьких та інших заходів. Практична значущість. Викладені основні положення і висновки доведено до рівня практичних рекомендацій, впровадження яких дасть змогу вдосконалити процес формування та реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення України, оптимізувати підходи до розробки програм сприяння зайнятості сільського населення. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: зайнятість; сільське населення; чинники; напрями державної політики; Україна

Список використаних джерел

 1. Бандур С. І. Модернізація економіки як чинник трансформації структури зайнятості населення. Ринок праці та зайнятість населення. 2011. № 2. С. 3-6.
 2. Зайнятість та доходи населення у сільському господарстві. Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. : наук. доп. / Булавка О. Г., Дієсперов В. С., Капінус М. Р., Самофал О. В., Грабовська Л. В. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 546 с.
 3. Булавка О. Г., Капінус М. Р. Шляхи підвищення життєвого рівня сільського населення. Економіка АПК. 2015. № 9. С. 75.
 4. Гнибіденко І. Ф., Нартюк О. В. Фактори трансформації зайнятості в сільській місцевості. Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку : монографія / [А. М. Колот, І. Ф. Гнибіденко, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка. Київ : КНЕУ, 2015. С. 248-256.
 5. Грішнова О., Пасєка С., Пасєка А. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективності використання, стратегічні напрями розвитку : монографія ; за наук. ред. О. А. Грішнової. Черкаси : МАКЛАУТ, 2011. 358 с.
 6. Колот А. М., Кравчук О. І. Економічно активна людина у новій економіці: теоретико-методологічний аналіз трансформаційних процесів. Ринок праці та зайнятість населення. 2015. № 2(43). С. 3-8.
 7. Курило І. О. Демографічні процеси та структури в Україні: сучасні регіональні особливості. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2014. № 10(2). С.141-148.
 8. Людський розвиток в Україні: трансформації рівня життя та регіональні диспропорції : колективна монографія / відпов. за випуск Л. М. Черенько, О. В. Макарова ; за ред. Е. М. Лібанової. Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. В. М. Птухи НАН України, Держстат України, 2012. 436 с.
 9. Малік М. Й., Мамчур В. А. Самозайнятість та розвиток несільськогосподарського підприємництва на селі. Економіка АПК. 2019. № 4. С. 39-52.
 10. Наукові основи і стратегічні пріоритети сталого розвитку сільських територій України / [Гадзало Я. М., Жук В. М., Могилова М. М. та ін.] ; за ред. Я. М. Гадзала. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 40 с.
 11. Петрова І. Л. Актуальні проблеми розвитку людського капіталу України. Економічний аналіз: зб. наук. пр. Тернопіль : Економічна думка. 2013 № 1. Т. 13. С. 106–113.
 12. Петрова І. Л. Змістовні та структурні аспекти інноваційної зайнятості. Вісник Прикарпатського ун-ту. Серія: Економіка. 2015. Вип. 11. С. 172–176.
 13. Ринок праці сільської місцевості: стан та перспективи функціонування : зб. наук. ст. / Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Гнибіденко І. Ф., Могильний О. М. ; за заг. ред. Могильного О. М.]. Київ : ДКС-центр, 2013. 225 с.
 14. Рябоконь В. П. Соціально-економічні проблеми зайнятості сільського населення. Економіка АПК. 2012. № 12. С. 95-99.
 15. Кочемировська О. Регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектору України : аналітична записка. Київ : Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/1107/.
 16. Моніторинг процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування за станом на 10 вересня 2020 р. Київ : Міністерство розвитку громад та територій України. URL : https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/%D0%9C%D0%BE%D0%BDi%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3__10.09.2020.pdf.
 17. Kapur R. Employment Opportunities in Rural Areas. Acta Scientific Agriculture, 2019. Vol. 3, issue 8. P. 58-65. https://doi.org/10.31080/ASAG.2019.03.0564.
 18. Lyu H., Dong Z., Roobavannan M. et al. Rural unemployment pushes migrants to urban areas in Jiangsu Province, China. Palgrave Communications, 2019. Vol. 5.92. P. 1-12. https://doi.org/10.1057/s41599-019-0302-1.
 19. Rivera Alfaro R., Porras Solis A..Population, Employment and Poverty in the Rural Territories of Costa Rica. Revista Rupturas. 2018. Vol. 8. № 2. P. 59-76. http://doi.org/ 10.22458/rr.v8i2.2113.
 20. Rodrigues-Garcés C., Fawaz-Yissi M. J., Muñoz-Soto J. A. Demographic and labor market transformations in rural areas of Chile. Acta Agronomica. 2017. Vol. 66. № 2. http://doi.org/10.15446/acag.v66n2.54918.
 21. Sierdjan Koster, Aleid E. Brouwer & Eveline S. van Leeuwen. Diversity as the key to success? Urban and rural employment dynamics in the Netherlands. Regional Studies. 2020. Vol. 54. № 9. P. 1187-1199. https://doi.org/10.1080/ 00343404.2019.1699652.
 22. Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_9_p_42_52.pdf