ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:33 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202010038
Аграрний менеджмент і підприємництво

Інтеграційний аспект розвитку суб’єктів господарювання в сільському господарстві України / Беженар І.М., Малік Л.М., Швець А.А. // Економіка АПК. - 2020. - № 10 - С. 38

Мета статті – визначити напрями інтеграційних процесів у розвитку підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки. Методика дослідження. За допомогою статистичного та графічного методів здійснено оцінку стану та тенденцій інтеграційних трансформацій аграрних підприємств в Україні. Результати дослідження. Проаналізовано динаміку зміни кількості сільськогосподарських підприємств в Україні впродовж 2013-2019 рр., їх структуру за ознаками правового статусу, обсягу й результатів діяльності та сформовано відповідні висновки щодо шляхів розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі. Досліджено функціонування суб’єктів аграрного підприємництва різного розміру. Виявлено інтеграційний потенціал суб’єктів малого підприємництва аграрної сфери. Наведено динаміку основних виробничих показників малих і мікропідприємств, визначено їх частку в загальному обсязі сільськогосподарської продукції. Встановлено, що малі форми господарювання завдяки інтеграційним і кооперативним процесам надають можливість розвиватися й сільським територіям, здійснюючи фінансові відрахування до місцевих бюджетів, за зазвичай мінімального впливу на розвиток сільської економіки і сільських територій великих підприємств (агрохолдингів). Визначено основні сегменти виробництва сільськогосподарської продукції (картопля, овочі, фрукти і ягоди), в яких господарства населення відіграють ключову роль. Виявлено пріоритетні напрями розвитку особистих селянських господарств, зокрема, через створення сімейних ферм та їх об’єднання у кооперативи тощо. Інформаційною базою дослідження слугували наукові здобутки провідних вітчизняних та зарубіжних учених, аналітичні дані Державної служби статистики України. На підставі отриманих результатів обґрунтовано соціальну та економічну доцільність розвитку кооперативних форм господарювання на селі й інтеграції дрібнотоварних сільськогосподарських виробників. Елементи наукової новизни. Запропоновано особисті селянські господарства перетворювати у сімейні ферми, як складові інтеграційних формувань в аграрному бізнесі. Практична значущість. Оцінено стан підприємницьких структур аграрного сектору економіки України та окреслено перспективи й переваги розвитку інтеграційних формувань і кооперації в сталому розвитку сільських територій. Табл.: 8. Рис.: 1. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: суб’єкт господарювання; сільське господарство; організаційно-правова форма; сільськогосподарська продукція; сімейна ферма; особисті селянські господарства

Список використаних джерел

 1. Бойчик І. М. Економіка підприємства : підручник. Київ : Кондор, 2016. 378 с.
 2. Бородіна О., Прокопа І. Підтримка сімейного фермерства: гасла і дії. URL : https://dt.ua/ariculture/pidtrimka-simeynogo-fermerstva-gasla-i-diyi-_.html.
 3. Бородіна О., Прокопа І. Сімейні фермерські господарства: проблеми формалізації. Дзеркало тижня. URL : https://dt.ua/ariculture/simeyni-fermerski-gospodarstva-problemi-formalizaciyi-_.html.
 4. Державна служба статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 19.10.2020).
 5. Заяць В. М. Відносини власності у розвитку сільськогосподарського підприємництва. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 100-108.
 6. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 11-19
 7. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. Реалізація цілей сталого розвитку України в контексті трансформації особистих селянських господарств в сімейні фермерські. Економіка природокористування і сталий розвиток 2020. № 7 (261). С. 21-31. https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/3.
 8. Малік М. Й. Підприємництво і розвиток сільських територій. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 97-103.
 9. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток особистих селянських господарств в Україні. Економіка АПК. 2005. № 2. С. 7-15.
 10. Півторак В. С. Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві. Київ : ННЦ ІАЕ, 2014. 52 с.
 11. Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств : Закон України № 1067-VІІІ від 31.03.2016 р. Законодавство України. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1067-19.
 12. Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб-членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Постанова Кабінету Міністрів України № 565 від 22 травня 2019 р. Законодавство України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/565-2019-%D0%BF.
 13. Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018– 2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 664-р від 13.09.2017 р. Законодавство України. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/664-2017-%D1%80.
 14. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
 15. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Шпикуляк О. Г. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 16. Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки : монографія / [М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, В. А. Мамчур та ін.] ; за ред. М. Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 374 с.
 17. Fitz-Koch S., Nordqvist M., Carter S., Hunter E. Entrepreneurship in the Agricultural Sector: A Literature Review and Future Research Opportunities. Entrep. Theory Pract. 2018. Vol. 42. P. 129–166.
 18. Kyrylov Y., Hranovska V. Innovative alternative agricultural formations in Ukraine. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Lithuania. 2016. Vol. 38. No. 3. Р. 239–251.
 19. The development and current state of the agricultural sector of the national economy due to the more active access to the global food market / Lisetskii F. N., Kyrylov Yu. Ye., Pichura V. I., Hranovska V. G., Domaratsky E. A. Agricultural Research Updates. Volume 20. Editors:Prathamesh Gorawala and Srushti Mandhatri. Nova Science Publishers, Inc., 2017. Chapter 1. P. 1-70. ISBN: 978-1-53612-216-9 122876.
 20. The world trends of organic production and consumption / Y. Kyrylov, S. Thompson, V.Hranovska, V. Krykynova. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Lithuania. 2018. Vol. 40. №. 4. Р. 514–530.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_10_p_38_48.pdf