ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.83:352.07 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202010049
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Еволюція економічних теорій сталого сільського розвитку / Ходаківська О.В., Кононенко О.М. // Економіка АПК. - 2020. - № 10 - С. 49

Мета статті – узагальнити теоретичні підходи до визначення сутності збалансованого сільського розвитку через призму еволюції теорій просторового й інклюзивного розвитку та концепту сталого еко-соціо-економічного зростання. Методика дослідження. За методологічну базу досліджень слугували загальнонаукові й економічні методи, наукові праці українських і зарубіжних учених з питань сталого сільського розвитку та еволюції наукової думки стосовно зазначеної проблеми. Зокрема, у дослідженні використано методи: абстрактно-логічний (при висуненні гіпотези, здійсненні узагальнень, формулюванні висновків і пропозицій); аналізу та синтезу (при дослідженні еволюції теорій просторового й інклюзивного розвитку та концепту сталого еко-соціо-економічного зростання); індукції й дедукції (для дослідження сутності категорії збалансованого сільського розвитку). Результати дослідження. Розкрито еволюцію основоположних економічних теорій сталого сільського розвитку, які, розвиваючись поступово за законами діалектики, успадкували наукові напрацювання й передбачення учених кількох поколінь. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку наукові підходи до трактування категорії «збалансований розвиток сільської території», яку запропоновано розуміти як процес поліпшення рівня та якості життя сільського населення, що, у свою чергу, сприяє урізноманітненню видів аграрної й позааграрної діяльності, продуктивній зайнятості, диверсифікації доходів сільських домогосподарств та наповненню бюджетів місцевих громад, соціальній захищеності мешканців, сучасному інфраструктурному розвитку поселенської мережі, збереженню і підвищенню родючості ґрунтів, захисту ландшафтів та біологічного різноманіття. Практична значущість. Дослідження теорій просторової економіки, інклюзивного зростання та сталого розвитку може стати в подальшому науково-методологічним підґрунтям для збалансованого (стійкого) розвитку сільської території, що сприятиме відновленню людиноцентричної соціо-економіко-екологічної рівноваги в умовах дестабілізуючих внутрішніх і зовнішніх чинників. Табл.: 1. Бібліогр.: 48.
Ключові слова: сільський розвиток; сільські території; теорія просторової економіки; теорія інклюзивного зростання; концепт сталого розвитку

Список використаних джерел

 1. Бистряков І. К. Економічний простір: аспекти методологічного визначення. Київ : РВПС України НАН України, 2006. 56 с.
 2. Бияков О. А. Теория экономического пространства: методологический и региональный аспекты: науч. изд. Томск : Изд-во Томского ун-та, 2004. 152 с.
 3. Бобух І. М., Щегель С. М. Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет. Вісник Національної академії наук України. 2018. № 7. С. 55-70.
 4. Бутенко Т. О. К вопросу о сущности экономического пространства. Економіка та право. 2010. № 2. С. 13-17.
 5. Василенко В. М. Архитектура регионального экономического пространства: монография / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. Донецк : Юго-Восток, 2006. 311 с.
 6. Гайдуцький І. П. Системи та механізми мотивації низьковуглецевого розвитку: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ТОВ «ДКС центр», 2018. 560 с.
 7. Гринів Л. С. Фізична економія: нові моделі сталого розвитку : монографія. Львів : Ліга-прес, 2016. 424 с.
 8. Губені Ю. Розвиток сільських територій: деякі аспекти європейської теорії і практики. Економіка України. 2007. № 4. С. 62–70.
 9. Джемоглу Д., Робінсон Д. Чому нації занепадають / пер. з англ. О. Дем’яненка. Київ : Наш Формат, 2016. 400 с.
 10. Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил України: теоретико-методологічні основи дослідження / Данилишин Б. М. та ін. Київ : РВПС України НАН України, 2008. 220 с.
 11. Затонацька Т. Г. Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. № 1 (28). С. 102–112.
 12. Зені Мінтон Бедос. Для багатших і для бідніших. Зростання нерівності – одна з найбільших соціально-економічних і політичних проблем сучасності. URL : http://tyzhden.ua/World/62625.
 13. Зінчук Т. В. На початку пошуку стратегії інклюзивного зростання сільської економіки: світовий та європейський підхід. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Вип. 4 (68). 2016. С. 132–137.
 14. Зінчук Т. О., Куцмус Н. М. Принади сільських територій: новий теоретико-методологічний підхід чи забута потреба сільського розвитку? Сталий розвиток економіки. 2012. № 1. С. 155–162.
 15. Кожина А. В. Теорія інклюзивного місцевого розвитку та її взаємозв'язок з теоріями територіального розвитку. URL : http://www.investplan.com.ua/pdf (дата звернення: 04.12.2019).
 16. Концепції й теорії територіальної організації господарств. URL : https://pidru4niki.com (дата звернення: 12.12.2018).
 17. Липец Ю. Г., Поляркин В. А., Шлихтер С. Б. География мирового хозяйства : учеб. пособие для студентов. Москва : ВЛАДОС, 1999. С. 18–89.
 18. Марков Л. С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты / [Актуальные проблемы социально-экономического развития: взгляд молодых ученых : сб. науч. тр. Разд. 1]. Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2005. С. 102—123. URL : http://allrefs.net/c12/445tw/p1/ (дата звернення: 12.12. 2018).
 19. Могильний О. М. Розвиток Спільної аграрної політики (САП) Європейського союзу. Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції : монографія / Бетлій М., Бородіна О., Гайдуцький А. та ін. Ужгород : ІВА, 2006. С. 37–108.
 20. Модель «локаційного трикутника» Лаунгардта. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / М. І. Долішній та ін. Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2003. 256 с. URL : http://allrefs.net/c12/445tw/p1/ (дата звернення: 12.12. 2018).
 21. Модель просторової організації сільського господарства Тюнена. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / М. І. Долішній та ін. Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2003. 256 с. URL : http://allrefs.net/c12/445tw/p1/ (дата звернення: 12.12. 2018).
 22. Національна парадигма сталого розвитку України. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. ; за заг. ред. Б. Є. Патона. Київ : ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України. 2016. 72 с.
 23. Новий тлумачний словник української мови : у 4-х т. Київ : «Акоіт», 1998. Т. 2, 4. 943 с.
 24. Онищенко О. М., Юрчишин В. В. Сільський розвиток: основа методики та організації. Економіка України. 2006. № 10. С. 5–12.
 25. Павлов О. І. Збалансованість агропродовольчої сфери у контексті концепцій сталого розвитку та соціоекономічної парадигми. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої системи України в умовах глобалізаційних викликів : монографія. Одеса : Астропринт, 2012. 760 с.
 26. Пепа Т. В. Концептуальні основи розбудови економічного простору України. Черкаси : Брама-Україна, 2007. 124 с.
 27. Політика сільського розвитку на базі громад в Україні : наукова доповідь / за ред. О. М. Бородіної, І. В. Прокопи, О. Л. Попової ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2015. 70 с.
 28. Попова О. Л. Сталий pозвиток агpосфеpи Укpаїни: політика і механізми : монографія. Київ : «Ін-т економіки та пpогнозув.», 2009. 352 с.
 29. Прокопа І. В., Бородіна О. М. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію. Економіка України. 2014. № 4. С. 55–72.
 30. Райнерт Ерік С. Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни залишаються бідними. Київ : Темпора, 2015. 444 с.
 31. Региональная экономика. Информационный ресурс РГУ. URL : http://allrefs.net/c12/445tw/p1/ (дата звернення: 12.12. 2018).
 32. Соціоекономічний pозвиток сільського господаpства і села: сучасний виміp / за pед. О. М. Боpодіної. Київ : НАН Укpаїни, Ін-т екон. та пpогнозув., 2012. 320 с.
 33. Тараненко І. В. Інноваційні стратегічні ініціативи ЄС / Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. URL : http://eir.pstu.edu...9/219/13.1.pdf ?sequence=1, 2011.
 34. Теорія про функції і розміщення системи населених пунктів (центральних місць) Кристаллера. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / М. І. Долішній та ін. Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2003. 256 с. URL : http://allrefs.net/c12/445tw/p1/ (дата звернення: 12.12. 2018).
 35. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30 вересня 2019 року №722/2019. URL : https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825.
 36. Ходаківська О. В. Екологізація агpаpного виpобництва : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 350 с.
 37. Ходаківська О. В., Шпикуляк О. Г. Інститути «зеленої» економіки у забезпеченні сталого розвитку агpосектоpу: теоретичний вимір. БізнесІнфоpм. 2017. № 9. С. 13–18.
 38. Черевко Г., Черевко І. Зрівноважений розвиток сільських територій. Аграрна економіка. 2010. № 1–2. С. 57–66.
 39. Шевчук В. О. Фізико-економічне мислення як атрибут сталості господарювання. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої системи України в умовах глобалізаційних викликів : монографія. Одеса : Астропринт, 2012. 760 с.
 40. Яскал І. В. «Економічний простір» і «просторова економіка» в регіональних дослідженнях. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. Зб. наук. праць. Харків, 2016. Вип. № 2 (13). Т. 1. С. 47–54.
 41. Agriculture in the European Union: report 2013 / Directorate-General for Agriculture and Rural Development, 2013. 337 p.
 42. Bos K., Gupta J. Inclusive development, oil extraction and climate change: a multilevel analysi s of Kenya. International Journal of Sustainable Development & World Ecology. 2016. № 23:6. Р. 482–492.
 43. Gupta J., Cornelissen V., Ros-Tonen M. Inclusive development Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics, Publisher: Edward Elgar Publishing Limited:Cheltenham, UK Northampton, MA, USA, Editors:Pattberg P.H., Zelli F., 2015. Р. 35–44.
 44. Joyeeta Gupta, Courtney Vegelin. Sustainable development goals and inclusive development. URL : Mode of access: https://link.springer.com/article/10.1007/s10784-016-9323-z.
 45. Kovalchuk O. The 2030 Agenda for Sustainable Development. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 1 (55). Том 3. С. 331–337.
 46. Podesta J. Inclusive Economic Growth: Increasing Connectivity, Expanding Opportunity, and Reducing Vulnerability. URL : https://www.americanprogress.org/issues/economy/report/2013/02/07.
 47. Ranieri Rafael; Ramos, Raquel Almeida (March 2013). «Inclusive Growth: Building up a Concept» (PDF). Working Paper. 104. Brazil: International Policy Centre for Inclusive Growth. ISSN 1812-108X. Retrieved 13 January 2015.
 48. Saskia Hollander, Rojan Bolling. Practice, don’t preach: getting serious about inclusive development. URL : http://www.thebrokeronline.eu.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_10_p_49_61.pdf