ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:005.35 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202010062
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Стратегічний підхід до формування соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектору економіки України / Сіренко Н.М., Лункіна Т.І., Бурковська А.В. // Економіка АПК. - 2020. - № 10 - С. 62

Мета статті – дослідити стратегічний підхід до формування соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектору економіки України, розробити стратегії соціальної відповідальності на різних рівнях функціонування. Методика дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, а саме: системно-структурного аналізу і синтезу (вивчення та узагальнення стратегій розвитку соціальної відповідальності в аграрному секторі економіки); ієрархій (для розкриття впливу стратегій соціальної відповідальності на суб’єктів аграрного сектору економіки України); абстрагування; графічний (для наочного відображення результатів дослідження). Результати дослідження. Обґрунтовано, що ефективність реалізації запропонованих стратегій соціальної відповідальності ґрунтується на етапах формування останньої, що дозволяє забезпечити гнучкість управління на різних етапах її функціонування. Встановлено, що при формуванні стратегії локальної соціальної відповідальності аграрного підприємства необхідно визначитися із пріоритетними напрямами розвитку та ризиками, які притаманні цій галузі господарювання та впливають на її розробку. Елементи наукової новизни. Доведено, що перспективними напрямами побудови ефективної економіки в державі є стратегічний підхід до формування соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектору економіки. З’ясовано, що для формування стратегії соціальної відповідальності суб’єктів аграрного сектору економіки необхідний ґрунтовний аналіз об’єкта дослідження, формування місії підприємства з урахуванням основних стейкхолдерів (бізнес-організацій, органів державної влади, дослідницьких інститутів, профспілкових організацій, споживачів, громадських організацій, працівників та ін.), виявлення особливостей розвитку аграрного сектору (природно-кліматичні умови, сезонність) та його можливих і неможливих тенденцій розвитку. Практична значущість. Трансформаційні зміни економіки наочно демонструють необхідність розробки стратегії соціальної відповідальності як на національному рівні, так і на рівні суб’єктів господарювання, враховуючи потреби основних стейкхолдерів, яка виступає проєктом реалізації інтересів зацікавлених сторін. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: соціальна відповідальність; локальна соціальна відповідальність; стратегія соціальної відповідальності; стейкхолдери; аграрний сектор; холістичний розвиток

Список використаних джерел

 1. Вплив соціальної відповідальності на бізнес-показники. Центр Розвиток корпоративної соціальної відповідальності. URL : http://csr-ukraine.org/article/вплив-корпора0тивної-соціальної-відп (дата звернення : 02.09.2020 р.).
 2. Гнатьєва Т. М. Соціально відповідальний бізнес як інструмент ефективності корпоративної стратегії. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 2. С. 35-44.
 3. Кужель В. В. Очікуваний результат реалізації соціальної відповідальності бізнесу та його вплив на стратегічний розвиток економіки аграрної сфери. Економіка: реалії часу. 2014. № 3. С. 162–166.
 4. Малік М. Й., Мамчур В. А., Шпикуляк О. Г. Інституціональне середовище та формування соціальної відповідальності аграрних підприємств. Економіка АПК. 2017. № 12. С. 5-13.
 5. Супрун Н. А. Соціальне підприємництво як механізм розв’язання соціально-економічних проблем суспільства. Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. за міжнар. участю. НАДУ. 2012. С. 454–456.
 6. Ткаченко Н., Селиверстова Л. Формування соціальної відповідальності бізнесу. Проблеми і перспективи економіки і управління. 2018. №3 (15). С. 49-54.
 7. Пігуль Н., Люта О., Бойко А. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні. Вісник Національного банку України. 2015. № 1. С. 30-35.
 8. Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах. Світовий центр. URL : http://wdc.org.ua/uk/node/186285 (дата звернення: 26.10.2020 р.).
 9. Форум соціально відповідального бізнесу : сайт. URL : http://svb.ua (дата звернення: 26.10.2020).
 10. Центр Розвиток корпоративної соціальної відповідальності : сайт. URL : http://csr-ukraine.org (дата звернення: 26.10.2018).
 11. Цілі сталого розвитку в Україні. Представництво ООН в Україні. URL : http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili (дата звернення: 26.10.2020 р.).
 12. Чернега І. І. Стратегічні аспекти формування соціально-економічного механізму підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки. Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія: Економічні науки. 2019. № 4. Т. 2. С. 73-80.
 13. Чирва О. Г. Інноваційно-орієнтована стратегія підвищення конкурентоспроможності регіональних соціально-економічних систем. Інноваційна економіка. 2014. № 1. С. 74-81.
 14. Шпикуляк О. Г. Інституційні засади та соціально-економічні детермінанти стимулювання сталого розвитку сільських територій: теоретичний аспект. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 730-731. С. 21-25.
 15. Alter K. Social enterprise typology. URL : www.virtueventures.com/files/setypology.pdf. Virtue Ventures LLC. 2007. 124 p.
 16. Carroll A. B. Corporate Social Responsibility : Evolution of Definitional Construct. Business and Society. 2009. Vol. 38. № 3. P. 268−295.
 17. Porter M. E., Kramer M. R. Strategy and Society : The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review. December, 2006. Р. 78–92.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_10_p_62_70.pdf