ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.15 (477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011108
Аграрний менеджмент і підприємництво

Тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні як передумова формування диференційованих заходів аграрної політики / Воскобійник С.Я. // Економіка АПК. - 2020. - № 11 - С. 108

Мета статті – визначити тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств України на основі їх сегментування на характерні для цілей дослідження групи та сформувати авторський інструментарій оцінювання, як одну з передумов розроблення диференційованих заходів аграрної політики. Методика дослідження. За теоретичний базис слугували діалектичний метод пізнання й системний метод щодо дослідження тенденцій розвитку сільськогосподарських підприємств як передумови більш обґрунтованого формування диференційованих заходів аграрної політики. Результати дослідження отримані за рахунок використання таких основних методів, як узагальнення та порівняння. На основі методу узагальнення виділено три більш значущі групи сільськогосподарських товаровиробників та складові інструментарію дослідження. За допомогою методу порівняння виконано аналіз результативних показників роботи суб’єктів цих груп. Результати дослідження. Розглянуто тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств України, здійснено виділення трьох характерних груп підприємств: фермерських господарств, умовно середніх сільськогосподарських підприємств, із площею землекористування до 10 000 га та великих сільськогосподарських підприємств, із площею землекористування понад 10 000 га. Елементи наукової новизни. Сформовано авторський інструментарій дослідження, що охоплює такі показники: кількість господарств у групі, площа сільськогосподарських угідь, чисельність працівників у рослинництві і тваринництві, землезабезпеченість одного працівника, середньомісячна оплата праці, валова продукція, дохід (виручка), прибуток на 100 га сільськогосподарських угідь та на одного працівника, рівень рентабельності в рослинництві і тваринництві. Практична значущість. Полягає у можливості використання отриманих результатів для розробки диференційованих заходів аграрної політики. Табл.: 4. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: групи сільськогосподарських підприємств; інструментарій оцінювання; тенденції; розвиток; ефективність; аграрна політика

Список використаних джерел

 1. Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз : монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 290 с.
 2. Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 3 (21). С. 12–19.
 3. Кропивко М. Ф., Ксенофонтов М. М., Хміль Н. В. Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності. Економіка АПК. 2015. № 3. С. 5-14.
 4. Лупенко Ю. О. Формування перспективної моделі сільського господарства України. Економіка АПК. 2012. № 11. С. 10-14.
 5. Малік М. Й., Нужна О. А. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 270 с.
 6. Месель-Веселяк В. Я. Оптимальні розміри сільськогосподарських формувань промислового типу в Україні. Економіка АПК. 2008. № 3. С. 13-20.
 7. Пасхавер Б. И. Ценообразование в финансовой системе продовольственного рынка. Економіка АПК. 2007. № 5. С. 29-33.
 8. Пугачов М. І. Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 12-18.
 9. Саблук П. Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період. Економіка АПК. 2008. № 4. С. 19-37.
 10. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 11. Сільське господарство України : Стат. зб., 2017. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf
 12. Сіренко Н. М. Нова роль сільського господарства в економічному розвитку країни. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. 2009. № 63. С. 58-61.
 13. Юрчишин В. В. До проблеми системної переорієнтації розвитку агросфери на засадах соціоекономіки. Економіка АПК. 2013. № 11. С. 6-17.
 14. Impacts of the Global Financial and Economic Crisis Upon the Agro-Fud Sector of Ukraine’s Economy / Kobets, M., Artushin, V., Sikachyna, O. et al. Economics and Rural Development. 2011. № 1. P. 7–17.
 15. Pretty J. Agricultural sustainability: concepts, principles and evidence. Philosophical Transactoins of the Royal Society B. 2008. Vol. 363. P. 447–465. https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2163
 16. Pugachov M. Agricultural reform: an impact assessment. Barometer of Change. 2014. N 7. 28 p.
 17. Roest K., Ferrari P., Knickel K. Specialisation and economies of scale or diversification and economies of scope? Assessing different agricultural development pathways. Journal of Rural Studies. 2018. Vol. 59. P. 222–231. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.04.013
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_11_p_108_118.pdf