ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.2:339.97:332 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011119
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Державне регулювання та підтримка аграрних інновацій в Україні / Радченко О.Д., Ткач Л.Л., Дендебера О.П. // Економіка АПК. - 2020. - № 11 - С. 119

Мета статті – здійснити наукове узагальнення стану аграрних інновацій та їх державного регулювання в Україні на прикладі діяльності наукових установ. Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є системний метод. Використано монографічний метод – для огляду наукових публікацій дослідників щодо проблем аграрних інновацій та їх державного регулювання; емпіричний, системний і порівняльний аналіз та синтез, графічний методи – з метою оцінювання сучасного стану фінансування науки; статистичний метод – для оцінки ступеня державного регулювання та фінансування наукових досліджень; абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень і висновків. Результати дослідження. Проведено огляд наукових досліджень щодо державного регулювання аграрних інновацій в Україні та світі. Показано інноваційну позицію України у міжнародних рейтингах. Досліджено державне регулювання інновацій через аналіз динаміки й ефективності видатків на аграрну науку. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку визначення державного регулювання аграрних інновацій як вибір певної моделі організаційних, регуляторних, управлінських заходів щодо створення та трансферу нових технологій, спрямованих на формування взаємопов’язаних механізмів інституційного, ресурсного забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності в сільському господарстві з метою соціально-економічного розвитку. Поглиблено обґрунтування залежності динаміки та ефективності видатків на аграрну науку й інші сфери економічної діяльності у взаємозв’язку з макроекономічними показниками. Практична значущість. Зроблено висновки про необхідність формування стратегії інноваційного розвитку аграрного сектору шляхом підтримки інновацій та ІТ-індустрії; подальшої співпраці між виробниками, науковими установами і державою. Рекомендовано запозичення зарубіжного досвіду в частині опрацювання стратегії держави щодо регулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі залежно від фази економічного розвитку та бюджетних можливостей. Табл.: 5. Рис.: 4. Бібліогр.: 38.
Ключові слова: інновації; аграрна наука; ефективність інновацій; державне регулювання; бюджетне фінансування

Список використаних джерел

 1. Аналітичні довідки «Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності». URL : https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/informacijno-analitichni-materiali.
 2. Геєць В. М. Національна інноваційна система та інноваційно-інвестиційна діяльність. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. Київ : Ін-т екон. та прогнозув, 2013. С. 345–385.
 3. Гусєв В. О. Державна інноваційна політика: методологія формування та впровадження : монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2011. 624 с.
 4. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності: ефектометричний інструментарій : монографія / І. О. Галиця, М. М. Шевченко, А. Є. Никифоров, Н. В. Погуда ; за ред. І. О. Галиці, А. Є. Никифорова. Київ : Кондор, 2013. 293 с.
 5. Дудар Т. Розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. Вип. 1. С. 60-69.
 6. Жук В. М. Економіка інноваційної діяльності НААН. Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області: наук.-вироб. зб. Харків : Друкарня ФОП Малахін О. О. 2013. Вип. 14. С. 222-233.
 7. Захарчук О. В., Іоніцой Є. Ю. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. 2020. № 9. С. 53.
 8. Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на наукову і організаційну діяльність Президії Національної академії аграрних наук України. URL : http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16754557/zvit_26-2_2017.pdf?subportal=main.
 9. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.
 10. Концепція реформування і розвитку аграрної освіти та науки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 279-р. База даних.«Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/279-2011-%D1%80#Text.
 11. Лопатинська Ю. В. Оцінка cтану інноваційного розвитку АПК на оcнові інституціонального аналізу його високотехнологічної сфери. Економіка АПК. 2020. № 7. С. 109.
 12. Ляшенко О. М. Результативність бюджетного фінансування наукових досліджень в Україні. НІСД. URL : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/biudzhet_fin-58b32.pdf.
 13. Мазуренко О. В., Столярчук Н. М. Інноваційне забезпечення аграрного сектору економіки: аналіз стану. Економіка АПК. 2019. № 12. С. 37-45.
 14. Накісько О. В., Руденко С. В. Державна підтримка агропромислового комплексу в контексті інноваційно-інвестиційного відтворення Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. 2015. Вип. 161. С. 239.
 15. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : Стат. зб. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_201.
 16. Осецький В. Л., Куліш В. А. Інноваційна індустріалізація в агропромисловому комплексі України. Економіка АПК. 2020. № 4. С. 54-62.
 17. Офіційний сайт Національної академії аграрних наук України. URL : http://naas.gov.ua/.
 18. Присяжнюк М. В., Петриченко В. Ф., Володін С. А. Концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку Національної академії аграрних наук України. Економіка АПК. 2013. № 4. С. 3-22.
 19. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : Розпорядження КМУ від 10 липня 2019 р. № 526-р. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-strategiyi-rozvitku-sferi-innovacijnoyi-diyalnosti-na-period-do-2030-roku.
 20. Проєкт Концепції реформування аграрної науки на основі інноваційної моделі. URL : http://minagro.gov.ua/node/18402.
 21. Радченко О. Д. Стан фінансування наукового забезпечення ведення сільського господарства України. ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні». Київ, 2019. С. 564-567.
 22. Радченко О. Д., Малік Л. М., Мельничук О. О. Державне регулювання та підтримка аграрної науки та інновацій. Актуальні проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору економіки : матеріали Одинадцятої міжнар. наук.-практ. молодіжної конф., 10 квітня 2020 року / ред.: Ю. О. Лупенко та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. С. 134-138.
 23. Разживін В. М. Принципи державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств і аналіз його ефективності. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2018. № 4. С. 160-170.
 24. Про розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання Національною академією аграрних наук України коштів державного бюджету та управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного бюджету: Рішення Рахункової Палати України від 09 червня 2020 року № 13-1. URL : https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2020/13-1_2020/R_RP_13-1_2020.pdf.
 25. Соловчук К. О. Державна підтримка інноваційного розвитку агропромислового комплексу України. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 3. С. 126-133.
 26. ТОП-25 найбільш інноваційних стартапів у сільському господарстві за версією Forbes. URL : http://propozitsiya.com/ ua/top-25-naybilsh-innovaciynyh-startapiv-u-silskomugospodarstvi-za-versiyeyu-forbes.
 27. Харченко Ю. П. Аспекти реалізації державної інноваційної політики України в сучасних умовах. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. 2017. № 2. С. 63-74.
 28. Шебанін В. С., Кормишкін Ю. А. Форми інноваційної активізації аграрного підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 18-25.
 29. Як США та Польща підтримують якісну науку. Починати зміни в НАНУ можна вже зараз і без додаткових грошей. URL : http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/84562/Jak_SShA_ta_Polshha_pidtrymujut_jakisnu_nauku?a_srt=1.
 30. Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery. URL : https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020.
 31. Jugend, D. et al. Relationships among open innovation, innovative performance, government support and firm size: Comparing Brazilian firms embracing different levels of radicalism in innovation, Technovation, Elsevier. 2018. Vol. 74. P. 54-65.
 32. Klerkx L., Hall A., Leeuwis C. Strengthening agricultural innovation capacity: are innovation brokers the answer? International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology. 2009. Vol. 8(5-6). Р. 409-438.
 33. Main Science and Technology Indicators European Commission Eurostat Science, technology and innovation. URL : http://www.oecd.org/sti/msti.htm.
 34. Mayer H. Catching Up: The Role of State Science and Technology Policy in Open Innovation. Economic Development Quarterly. 2010. № 24(3). Р. 195-209. https://doi:10.1177/0891242410366563.
 35. Mazzucato M. Mission-oriented innovation policy. UCL Institute for Innovation and Public Purpose Working Paper, 2017.
 36. Veugelers R. Which policy instruments to induce clean innovating? Research policy. 2012. Vol. 41(10). Р. 1770-1778.
 37. Wright B. D. Grand missions of agricultural innovation. Research Policy. 2012. Vol. 41(10). Р. 1716-1728.
 38. AGROIT Forum. URL : ttps://oleynik.company/ua/conference/agroitforum-2020/.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_11_p_119_136.pdf