ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 168:330.34:631.164.23 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202011030
Економіка агропромислового виробництва

Науково-економічне забезпечення інвестування аграрного сектору та його економічної результативності / Сахацький М.П., Запша Г.М., Сахацький П.М. // Економіка АПК. - 2020. - № 11 - С. 30

Мета статті – обґрунтувати теоретико-методичні положення та розробити прикладні рекомендації щодо науково-економічного забезпечення інвестування аграрного сектору та підвищення його економічної результативності. Методика дослідження. Під час дослідження використано: діалектичний метод наукового пізнання (стосовно соціально-економічних процесів інвестування аграрного сектору та його економічної результативності в їх взаємозв’язку та взаємозалежності); аналізу й синтезу (для вивчення стану та динаміки інвестування аграрного сектору), системний (для узагальнення зроблених висновків та обґрунтування пропозицій); метод порівняння (для порівняння процесів інвестування сільського господарства та інших секторів економіки). Результати дослідження. Встановлено значну вагомість капітальних інвестицій аграрного сектору в загальнонаціональному інвестиційному підсумку. Визначено, що інвестиційна привабливість сільського господарства поступається перед більшістю галузей господарського комплексу країни. Рекомендовано для підвищення економічної результативності інвестування аграрного сектору зберегти державну підтримку сільського господарства та агропромислового комплексу; забезпечувати розвиток у сільській місцевості виробничо-господарської, соціальної та ринкової інфраструктури. Елементи наукової новизни. Отримали подальший розвиток обґрунтування щодо необхідності науково-економічного забезпечення інвестування аграрного сектору та підвищення його економічної результативності, поліпшення інвестиційної привабливості сільського господарства і здійснення для цього комплексу економічних, соціальних та інституціональних заходів. Практична значущість. Полягає у розробці рекомендацій щодо забезпечення інвестування аграрного сектору та підвищення його економічної результативності, які можуть використовуватися як органами держаної влади, так і органами місцевого самоврядування, а також суб’єктами господарювання при формуванні й реалізації інвестиційних програм і проєктів. Табл.: 2. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: інвестування; капітальні інвестиції; прямі інвестиції; інвестиційна привабливість; аграрний сектор; економічна результативність; види економічної діяльності; валова додана вартість

Список використаних джерел

 1. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні. Київ : ДКС Центр, 2020. 544 с.
 2. Кісіль М. І. Наукові дослідження інвестиційних проблем в аграрному секторі економіки. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 84-96.
 3. Кропивко М. М. Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності фермерських господарств України. Економічний дискурс. 2018. Вип. 1. С. 106-112.
 4. Лупенко Ю. О., Захарчук О. В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. 2018. № 11. С. 9-16.
 5. Мацибора Т. В. Оцінка інвестиційної привабливості продукції сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2019. № 1. С. 50-55.
 6. Однорог М. А. Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2015. Вип. 126. Ч. ІІ. С. 108-115.
 7. Porter Michael E. The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard Business Review. January 2008. P. 78–93.
 8. Саблук П. Т. Наукові агроекономічні дослідження в інтересах активізації росту АПВ і сільських територій. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 19-23.
 9. Сільське господарство України : Стат. зб. 2018 р. Державна служба статистики України. Київ, 2019. 235 с. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/Zb_sg_2018%20.pdf.
 10. Сільське господарство України : Стат. зб. 2019 р. Державна служба статистики України. Київ, 2020. 230 с. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukr_2019.pdf.
 11. Thompson A. A., Strickland A. J. III. Strategic Management: Concepts and Cases.1987 4th ed. University of Alabama, Business Publication Inc., Plano, Texas.
 12. Freeman R. E. Strategic management: a stakeholder approach. First Edition. Boston: Harpercollins College Div, January 1984. 275 p.
 13. Harrison Jeffrey S., Caron H. St. John. Strategic Management of Organizations and Stakeholders. Theory and Cases. West Publishing Co. 1994.
Читати статтю: ekonomikaapk_2020_11_p_30_38.pdf