ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.5:637.1:332.1(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101034
Аграрний ринок

Розвиток ринку молока в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни / Місюк М.В., Заходим М.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 1 - С. 34

Мета статті – розкрити сутність продовольчої безпеки та проаналізувати тенденції розвитку ринку молока в контексті забезпечення населення молочною продукцією. Методика дослідження. В процесі дослідження використані діалектичні методи пізнання, системний підхід до вивчення економічних явищ, монографічний (при узагальнені вітчизняного та зарубіжного досвіду у визначенні економічної сутності продовольчої безпеки), аналізу і синтезу (при дослідженні рівнів виробництва молока і фізичної та економічної доступності населення до даної продукції), статистичних групувань (при виявленні місця регіонів у загальнонаціональному обсязі виробництва молочної продукції), економіко-статистичний (при обробці масових статистичних даних), абстрактно-логічний (при обґрунтуванні теоретичних узагальнень та формуванні висновків). Результати дослідження. Обґрунтовано теоретичні аспекти продовольчої безпеки як економічної категорії, суть якої зводиться до здатності держави за різноманітних умов надати гарантії і забезпечити потреби населення в продовольчих товарах на науково обґрунтованому рівні споживання за платоспроможного попиту. Здійснено аналіз розвитку ринку молока в контексті забезпечення продовольчої безпеки, зокрема такого сегмента, як споживання молока відповідно до науково обґрунтованої норми та визначено тенденції забезпечення молоком регіонів України. Елементи наукової новизни. За аналізу рівня споживання молочної продукції населенням регіонів України встановлено певні диспропорції у виробництві й формуванні регіональних продовольчих фондів, здійснено класифікацію регіонів України за функціями на ринку молока з урахуванням показника забезпечення власним виробництвом. Обґрунтовано необхідність міжрегіонального обміну продукції галузі з метою поліпшення рівня споживання на душу населення та зміцнення продовольчої безпеки. Практична значущість. Наведені рекомендації можуть бути використані департаментами агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій при розробці програм забезпечення продовольчої безпеки, враховуючи як розвиток власного виробництва молока, так і обмін між регіонами. Табл.: 3. Рис.: 2. Бібліогр.: 24.
Ключові слова: виробництво; молоко; продовольча безпека; ринок; норма споживання; регіон

Список використаних джерел

 1. Брий-Саверен Ж. Психологія смаку. 1820 р. URL : http://http//www.lubing/ru/aboutnink/brigasvaren/.
 2. Гнатюк С. А. Продовольча безпека та можливості її досягнення в Україні. Економіка АПК. 2005. № 7. С. 42-45.
 3. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні : монографія / за ред. П. Т. Саблука, В. І. Бойка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2005. 340 с.
 4. Заходим М. В. Сучасний стан і тенденції розвитку молочного скотарства в Україні. Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. 2016. № 1-2(61). С. 53-59. URL : http://ie.at.ua/IE_2016/InnEko_1-2_2016_.pdf.
 5. Інформаційно-аналітичний портал про молоко і молочне господарство. URL : http://milkua.info/uk/aboutmilk/.
 6. Кочетков О. В., Марков Р. В. Формування системи показників продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2002. № 9. С. 43-49.
 7. Кузьо Р. М. Продовольча безпека як пріоритет аграрної політики. Сучасні виклики продовольчій безпеці: дискусія за круглим столом (15 травня 2015 року). Львівський НАУ. Львів. С. 38-41.
 8. Лукінов І. І. Вибрані праці: у двох книгах. Кн. 2. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 794 с.
 9. Методичні рекомендації з організації сімейних ферм в Україні (на прикладі ферм з виробництва молока) / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, М. І. Кісіль та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 60 с.
 10. Місюк М. В. Вплив ринку м’ясомолочної продукції на рівень продовольчої безпеки країни. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2014. Т. 19. Вип. 2(2). С. 130-134.
 11. Місюк М. В. Ринок продукції скотарства : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2012. 324 с.
 12. Павловська Л. Д., Заходим М. В. Забезпечення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств : монографія. Житомр : Вид-во «Полісся», 2011. 228 с.
 13. Пасхавер Б. Й. Продовольча доступність. Економіка України. 2001. № 7. С. 65-67.
 14. Постанова Верховної Ради про прийняття за основу проекту Закону України про продовольчу безпеку України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3498-17#Text.
 15. Прогноз виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2018 році (січень 2018 р.) / Лупенко Ю. О., Месель-Веселяк В. Я., Грищенко О. Ю., Волосюк Ю. В.; за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2018. 20 с.
 16. Саблук П. Т., Білоус О. Г., Власов В. І. Продовольча безпека України. Економіка АПК. 2009. № 10. С. 3-7. URL : http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2009/2009_10/09_10_01.pdf.
 17. Тринько Р. І. Продовольча безпека: аналітична діагностика : монографія. Львів, 2010. 168 с.
 18. Хорунжий М. Й. Продовольча безпека: соціально-економічна суть, стан і показники. Економіка АПК. 2003. № 6. С. 9-16.
 19. Шиян Н. І. Развитие скотоводства в Украине. Економіка АПК. 2016. № 9. С. 38-43. URL : http://eapk.org.ua/ru/contents/2016/09/38.
 20. Boiko Viktoriia, Kwilinski Aleksy, Misiuk Mykola, Boiko Liudmyla. Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Економічний часопис-ХХІ. 2019. № 175(1-2). С. 68-72. URL : https://doi.org/10.21003/ea.V175-12.
 21. D’souza Karen. Milk fat does a good? The Mercury news. August 26, 2017. URL : http://www.mercurynews.com/2017/08/26/milk-fat-does-a-good/.
 22. Glauber J.W., Effland A. Uniteg Statey agricultural policy: its evolution and impact. 2016. 40 p. International Food Policy Research Institute: Website. URL : https://www.ifpri.org/publikation/united-states-%20agricultural-%20policy-its-evolution-and-impact.
 23. Loring P. A., Whitely C. Food Securitu and Food System Sustunability in North America. Encyclopedia of Food Securitu and Sustunability. 2019. Vol. 3. P. 126-133.
 24. Mysyuk Mykola, Zakhodym Maryna, Ievstafieva Yulia, Susharnyk Yaroslav, Misko Alla, Reznik Nadiia. Problems of Food Security in Modern Conditions of Ukraine. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. № 29(9s). Р. 4606-4613. URL : http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/17171.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_01_p_34_43.pdf