ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.13 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101043
Аграрний ринок

Стан конкуренції на ринках сортів та насіння сортів пшениці м’якої озимої вітчизняної селекції / Буняк Н.М., Данилко І.М. // Економіка АПК. - 2021. - № 1 - С. 43

Мета статті – проаналізувати стан конкуренції на ринку сортів та ринку насіння сортів пшениці м’якої озимої вітчизняної селекції в Україні. Методика дослідження. В основу методики дослідження покладено комплексний підхід до вивчення стану конкуренції, конкурентних переваг. Застосовувалися методи: статистико-економічний при визначенні ролі окремих заявників на формування пропозиції на ринку сортів; графічний і табличний – для наочного відображення результатів наукового дослідження. © Результати дослідження. Визначено, що суб’єкти насінництва на різних ринках, ринках насіння сортів та ринках сортів виступають у різних ролях. Виявлено способи комерціалізації сортів, як об’єктів інтелектуальної власності. За результатами проведеного групування сортів за обсягами виробництва насіння встановлено шість сортів лідерів за обсягами поширення на полях сільськогосподарських товаровиробників. Сформовано групу оригінаторів, що посідають лідируючі позиції на ринках сортів, спрогнозовано зміни у найближчій перспективі та обгрунтовано такі зміни серед лідерів. Окреслено загальну кількість суб’єктів, що формують пропозицію на ринках сортів та насіння сортів, загальний обсяг пропонування насіння по сортах, категоріях та географії його виробництва. За результатами аналізу кон’юнктури регіональних ринків насіння сортів пшениці м’якої озимої зроблено висновок про його надзвичайну строкатість як за обсягами потреби, реального попиту, так і фактичного пропонування по областях. Встановлено вплив приватної селекції на ринок сортів та насіння сортів. Елементи наукової новизни. Визначено особливості конкуренції на ринках сортів та насіння сортів пшениці озимої м’якої вітчизняної селекції. Набули подальшого розвитку питання ринку сортів, як об’єктів інтелектуальної власності. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використаними вітчизняними науковими установами для просування власних сортів, організації маркетингової роботи для здійснення реального впливу на ринок сортів та насіння сортів. Табл.: 4. Бібліогр.: 14.
Ключові слова: конкуренція; ринок; сорт; насіння; власники сортів; суб’єкт насінництва; роялті

Список використаних джерел

 1. Ансофф И. Планирование будущего корпорации. Москва : Прогресс, 1985. 560 с.
 2. Ансофф И. Стратегическое управление. Санкт-Петербург : Терра, 2001. 574 с.
 3. Варналій З. С. Конкуренція і підприємництво : моно-графія. Київ : Знання України, 2015. 463 с.
 4. Геєць В. М., Мазаракі М. М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : монографія. Київ : НТЕУ, 2008. 273 с.
 5. Державний реєстр сортів, придатних для поширення в Україні за 2018 рік. URL : https://www.sops.gov.ua/uploads/page/5aa63108e441e.pdf.
 6. Дослідження ринку наукоємної продукції Прикарпатської ДСГДС / Садовська І., Матвієць В., Столярчук Н., Козак М. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. № 2. С. 54-62.
 7. Захарчук О. В. Сорт як інноваційна основа розвитку рослинництва. Агроінком. 2009. № 5-8. С. 17-22.
 8. Захарчук О. В. Теоретико-методологічні основи функціонування ринку сортів рослин. Київ : Алфера, 2009. 290 с.
 9. Огійчук М. Ф., Орлов В. В., Василішин С. І. Організаційно-економічне регулювання ефективного виробництва насіння зернових культур високих генерацій та його обліково-аналітичне забезпечення: монографія / за ред. проф. М. Ф. Огійчука. ХНАУ. Харків : ФОП Бровін О.В., 2019. 308 с.
 10. Портер. М. Международная конкуренция / пер. с англ. В. Д. Щетинина. Москва : Междунарордные отношения, 1993. 51 с.
 11. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України № 3116-ХІІ від 21.04.1993. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3116-12#Text.
 12. Реєстр сертифікатів на посівні якості насіння за 2018 рік. URL : https://agro.me.gov.ua/storage/app/uploads/public/5cb/046/3c7/5cb0463c73cc1026187679.xls.
 13. Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. Київ : Port_Royal, 2001. 596 c.
 14. Шубравська О. В. Розвиток селекційної діяльності та ринку селекційної продукції в Україні та світі. Економіка і прогнозування. 2012. № 2. С. 86-89.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_01_p_43_52.pdf