ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.024.2 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Теоретичні засади і методичні підходи до формування стратегії управління ефективністю інвестицій фермерського господарства / Кропивко М.Ф., Кісіль М.І. // Економіка АПК. - 2021. - № 1 - С. 6

Мета статті – обґрунтувати і висвітлити теоретичні положення та методичні підходи до формування стратегії управління ефективністю інвестицій фермерського господарства. Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи: діалектичний (при пізнанні інвестиційних процесів і явищ); абстрактно-логічний (при обґрунтуванні теоретичних положень щодо формування ефективності інвестицій); SWOT–аналізу (в оцінках пріоритетних інвестиційних цілей за критеріями ефективності); методи стратегічного планування (при виборі стратегічних інвестиційних цілей); проєктного аналізу (в оцінках ефективності інвестицій по їх стратегічних цілях); монографічний (при перевірці теоретичних положень і методичних підходів на прикладі конкретного фермерського господарства). Результати дослідження. Узагальнено теоретичні положення і методичні підходи до формування стратегії управління ефективністю інвестицій фермерського господарства, які витікають з особливостей цієї форми господарювання. Елементи наукової новизни. Набуло подальшого розвитку обґрунтування, що ефективність інвестицій формується переважно на етапі вибору інвестиційних варіантів і рішень, у зв’язку з чим основні завдання фермера щодо управління цією ефективністю полягають у виборі найприйнятніших за критеріями ефективності й мінімізації ризиків варіантів інвестицій; розробку інвестиційної стратегії та інвестиційної політики фермерського господарства слід здійснювати на принципах стратегічного управління і методології проєктного аналізу по кожній інвестиційній цілі; найвищий рівень обґрунтованості вибору фермером стратегічних інвестиційних цілей досягається за результатами оцінки інвестиційних проєктів та бізнес-планів, а у разі їх відсутності − за результатами передпроєктного аналізу укрупнених або орієнтовних даних щодо ефектів і витрат по кожній стратегічній інвестиційній цілі; система управління ефективністю інвестицій фермерського господарства має охоплювати оцінки і вибір найбільш ефективних інвестиційних цілей і заходів у процесі розроблення інвестиційної стратегії, політики, програми і поточного плану. Практична значущість. Результати дослідження можуть використовувати усі фермерські господарства. З цією метою розроблено методичні рекомендації для практичного використання. Табл.: 1. Бібліогр.: 11.
Ключові слова: фермерські господарства; інвестиційна стратегія; управління ефективністю інвестицій; інвестиційні цілі; методологія проєктного аналізу; інвестиційні вигоди і витрати

Список використаних джерел

 1. Відоменко І. О., Кривша Є. В. Сучасні підходи до розробки інвестиційної стратегії підприємств. Економіка харчової промисловості. 2010. № 2. С. 8-13. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2010_2_3.
 2. Кісіль М. І. Сучасні виклики, стратегічні пріоритети та завдання щодо інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства. Інноваційна економіка. 2014. № 1. С. 14-19. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014.
 3. Кісіль М. І., Гарбар В. В. Теоретичні та практичні аспекти формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств. Економіка АПК. 2015. № 12. С. 35-43.
 4. Кропивко М. Ф. Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 26-36.
 5. Лойко В. В. Інвестиційна стратегія в системі стратегічного вибору підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 363-365.
 6. Ляхович Л. А. Інвестиційна стратегія підприємства в кризових умовах господарювання. Сталий розвиток економіки. 2011. № 1. С. 167-171.
 7. Саблук П. Т., Кропивко М. М. Особливості стратегічного планування розвитку сільської територіальної громади. Економіка АПК. 2018. № 3. С. 5-13.
 8. Скотнікова Л. П., Угрімова І. В. Роль інвестиційної стратегії у розвитку підприємства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки) : зб. наук. пр. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. № 19 (1295). С. 19-22.
 9. Business regulations and economic growth: What can be explained? International Strategic Management Review. 2014. Vol. 2. Issue 2. P. 69-78.
 10. Government financial regulation and growth. Investigación Económica. 2017. Vol. 76. Issue 299. P. 51-86.
 11. Sergeyeva N. V., Stolarchuk N. M., Danylenko V. V., Zhang Hong. Improvement of methodological approaches to accounting for sources of financing of capital investments with reference of Ukrainе. International journal of scientific & technology research. 2020. № (9)2. Р. 5316-5320. Scopus: http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0220-30404.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_01_p_6_14.pdf