ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:330.3 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202101060
Історія аграрної економічної думки

Наукове забезпечення розвитку аграрної реформи в Україні / Месель-Веселяк В.Я., Федоров М.М. // Економіка АПК. - 2021. - № 1 - С. 60

Мета статті – розкрити основні етапи здійснення аграрної реформи в Україні, її наукове та правове забезпечення, висвітлити організаційну схему земельної реформи, за якою здійснено реформування земельних відносин в Україні, що покладено в основу створення господарських формувань ринкового спрямування, спроможних ефективно працювати в нових економічних умовах. Методика дослідження. В основу дослідження покладено фундаментальні положення щодо розвитку аграрного сектору економіки в ринкових умовах, економіки природокористування та охорони земель, теорії управління сільськогосподарським виробництвом, сталого його розвитку в нових умовах господарювання, удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази діяльності сільськогосподарських підприємств. Для досягнення поставленої мети використано сучасні загальнонаукові методи і прийоми дослідження. Результати дослідження. Опрацьовано правове і науково-методичне забезпечення здійснення земельної й аграрної реформи в Україні, запропоновано напрями удосконалення організаційно-правових форм господарювання в ринкових умовах, висвітлено позитивні зміни, що відбулися у результаті здійснення аграрної реформи в Україні. Елементи наукової новизни. Розроблено теоретико-методологічні та організаційно – правові засади реформування земельних відносин і аграрного сектору в Україні, розкрито сутність трансформаційних процесів у сільськогосподарському виробництві в нових умовах господарювання. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути враховані при подальшому розвитку й удосконаленні нормативно-правової бази та організаційно-правових структур сільськогосподарського виробництва. Бібліогр.: 29.
Ключові слова: аграрні перетворення; форми господарювання; земельна реформа; аграрна реформа; ринок земель; паювання земель; рентній дохід

Список використаних джерел

 1. Відносини власності на землю. Власність у сільському господарстві / В. В. Юрчишин, П. Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Федоров [та ін.] ; за ред. В. В. Юрчишина, П. Т. Саблука. Київ : Урожай, 1993. 349 с., с. 241-260.
 2. Гальчинський А. Нотатки Президента. Десять років з Президентом Леонідом Кучмою. Київ : Либідь, 2013. 584 с., с. 309.
 3. Земельний кодекс України від 18.12.1990 р. № 561-XII. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/561-12.
 4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. №2768-3. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/561-12.
 5. Кучма Л. Кроки становлення національної економіки 1994-2004 роки. : доп. та виступи Президента України / офіц. док. : у 2 кн. / Київ : Либідь. 2008. 1064 с., с. 24.
 6. Лист Л. Д. Кучми від 15.11.1994 р. № 1-14/562.
 7. Месель-Веселяк В. Я. Організаційно-економічні засади реформування агропромислового виробництва в Україні. Соціально-економічна ситуація та шляхи подолання кризового стану в агропромисловому комплексі України : тези виступів учасників Всеукр. зборів вчених економістів-аграрників, Київ, 14–15 січ. 1999 р. Київ : 1999. Розд. 2 : Організація виробництва та земельних відносин, гл. 2.1. С. 129–135.
 8. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Методологічні і методичні принципи грошової оцінки сільськогосподарських угідь. Економіка АПК. 1995. № 2. С. 11–16.
 9. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2002. № 8. С. 10–16.
 10. Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Земельні відносини на селі. Сільські вісті. 12 жовт. 1990. № 235.
 11. Освоєння ринку і ринкових відносин в агропромисловому комплексі України. Матеріали українонімецького семінару економістів аграрників, Київ, 15–22 жовтня 1991 р.). Київ : УкрІНТЕІ, 1992. 252 с. С. 57, 72.
 12. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств / за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ІАЕ, 1997. 647 с.
 13. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств / за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка. Київ : ІАЕ, 2000. 660 с.
 14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення : Закон України від 31.03.2020 р. №552-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20.
 15. Про доповідь Президента України Про основні засади економічної та соціальної політики (Розділ 5 «Аграрна політика») : Постанова Верховної Ради України від 19 жовтня 1994 року N 216/94-ВР. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show.
 16. Про земельну реформу : Постанова Верховної Ради України від 18.12.1990 р. №563-XII. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/563-12.
 17. Про методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 р. № 213. URL : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/213-95-п.
 18. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва : Указ Президента України від 10.11.1994 р. № 666/94. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/793-94.
 19. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 3.12.1999 р. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1529/99.
 20. Про оренду землі : Указ Президента України від 23.04. 1997 р. № 367/97. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/367/97.
 21. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Указ Президента України від 8.08.1995 р. № 720/95. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/720/95.
 22. Про приватизацію земельних ділянок : Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 15-92. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/15-92.
 23. Про селянське (фермерське) господарство : Закон України від 22.06.1993 р. № 3312-XII. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3312-12#Text.
 24. Про форми власності на землю : Закон України від 30.01.1992 р. № 2073 XII. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2073-12.
 25. Рекомендації по організації селянських (фермерських) господарств в Україні. Ч. 1 / Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Гайдуцький П. І. [та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. – Київ : ІАЕ УААН, 1993. 120 с.
 26. Рекомендації по організації селянських (фермерських) господарств в Україні. Ч. 2 / Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М., Гайдуцький П. І. [та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ІАЕ УААН, 1993. 356 с.
 27. Розвиток форм господарювання на селі : монографія / Саблук П. Т., Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. та ін. Київ: ІАЕ, 1993. 376 с.
 28. Тимчасовий порядок проведення робіт по видачі державних актів колективним сільськогосподарським підприємствам, сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським акціонерним товариствам, у тому числі створеним на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, на право колективної власності на землю : Наказ Державного Комітету України по земельних ресурсах від 15.03.1995 р. № 18. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0063-95#Text.
 29. Шляхом радикальних економічних реформ (Розділ 5 “Аграрна політика”) : Доповідь Президента України Л. Д. Кучми від 19 жовтня 1994 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/216/94-вр#Text.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_01_p_60_71.pdf