ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:633.1 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202102048
Аграрний ринок

Ринок зернових культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку / Черемісіна С.Г. // Економіка АПК. - 2021. - № 2 - С. 48

Мета статті – провести комплексний аналіз ринку зерна в Україні та обґрунтувати пріоритетні заходи щодо його подальшої стабілізації, підвищення конкурентоспроможності та росту ефективності функціонування. Методика дослідження. У процесі дослідження використано ряд методів: абстрактно-логічний – для формулювання висновків; порівняльного аналізу – для зіставлення показників та виявлення тенденцій їх зміни; табличний – для наочного зображення отриманих результатів дослідження; статистичний – при визначенні варіації обсягів виробництва зернових культур; розрахунково-конструктивний – для розробки балансів зернових культур та обґрунтування їх прогнозних показників; монографічний – при деталізації сучасного стану та проблем функціонування зернового ринку України; графічний – для ілюстрації кон'юнктурних тенденцій досліджуваного зернового ринку. Результати дослідження. Виявлено тенденцію значного зростання виробництва та експорту зернових культур в Україні. Відзначено стійке нарощування пропозиції на ринку зерна, яка формується переважно за рахунок обсягів виробництва. Розроблено за комплексним аналізом експортних потоків на зерновому ринку України прогноз обсягів експорту зерна, а також прогнозний баланс зернових і зернобобових культур за основними видами. Проаналізовано цінову ситуацію на внутрішньому зерновому ринку по основних культурах, досліджено кон’юнктуру світового зернового ринку. Систематизовано пріоритетні заходи, що сприятимуть подальшому розвитку внутрішнього зернового ринку та зміцненню лідируючих позицій України на світовому зерновому ринку. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку методико-практичні аспекти щодо дослідження проблем зернового ринку та розробки напрямів стійкого розвитку зернового комплексу України.© Практична значущість. Вказані підходи та результати дослідження можуть бути використані органами державного і галузевого управління при організації моніторингу та розробки пріоритетних заходів щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняного зернового потенціалу на світових ринках. Табл.: 4. Рис.: 5. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: зерно; ринок зерна; кон'юнктура зернового ринку; виробництво; експорт; ціна; розвиток; ефективність

Список використаних джерел

 1. Голомша Н. Є., Дзядикевич О. Я. Конкурентні переваги продукції зернової галузі на світовому ринку. Економіка АПК. 2017. № 11. С. 61–65.
 2. Ємність внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства : монографія / О. М. Шпичак, Ю. О. Лупенко, В. М. Жук та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 186 с.
 3. За кулисами миллионов тонн экспорта https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/02/18/671144/ (дата звернення: 19.03.2021).
 4. Кваша С. М., Ільчук М. М., Коновал І. А. Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні. Економіка АПК. 2013. №3. С. 16–24.
 5. Козак О. А., Грищенко О. Ю. Розвиток зернової галузі України на сучасному етапі. Економіка АПК. 2016. № 1. С. 38–47.
 6. Лагодієнко В. В., Богданов О. О., Лагодієнко В. В. Місце та роль України на світовому ринку пшениці. Український журнал прикладної економіки. 2019. № 3. С. 297-308.
 7. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 5–14.
 8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 2.03.2021).
 9. Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація / Ільчук М. М., Коновал І. А., Барановська О. Д., Євтушенко В. Д. Економіка АПК. 2019. № 4. С. 29-38.
 10. Сайт Міністерства економіки, торгівлі та сільского господарства України. URL : https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=64f0528b-6e09-484d-8a40-38006a75f33b&title=ZHniva2020-VUkrainiVzheZibranoMaizhe62-5-MlnTonnZern (дата звернення: 22.03.2021).
 11. Шпичак О. М. Потенціал ринку зерна в Україні: проблеми та перспективи. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 83-91.
 12. FAO Cereal Supply and Demand Brief. URL : http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/ (дата звернення: 12.03.2021).
 13. USDA United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service URL : https://www.fas.usda.gov/regions/ukraine (дата звернення: 14.03.2021).
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_02_p_48_58.pdf