ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202102092
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Теоретико-методологічні підходи до розробки інституціональної моделі фінансового забезпечення аграрного сектору / Білоченко А.М. // Економіка АПК. - 2021. - № 2 - С. 92

Мета статті – обґрунтувати й висвітлити базові теоретичні та методологічні підходи до розробки інституціональної моделі фінансового забезпечення аграрного сектору України з урахуванням сучасного етапу його розвитку. Методика дослідження. При проведенні дослідження використані діалектичний метод пізнання, системний підхід до вивчення взаємопов’язаних фінансових, економічних, соціальних та соціолого-економічних явищ і процесів; монографічний метод (аналіз наукових здобутків українських та зарубіжних дослідників з проблемних питань інституціональної теорії та інституціонального моделювання); емпіричний метод (щодо оцінки сучасного стану інституціонального забезпечення аграрного сектору). Зі спеціальних методів дослідження використано абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень та формулювання висновків). Результати дослідження. Обґрунтовано базові підходи до формування інституціональної моделі фінансового забезпечення аграрного сектору з урахуванням новітніх розробок інституціональної економічної теорії та з використанням комплексного підходу до вибору оптимальних організаційно-економічних механізмів фінансування суб’єктів господарювання зазначеного сектору на сучасному етапі його розвитку. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні й методологічні положення щодо формування комплексної інституціональної моделі фінансового забезпечення аграрного сектору України та формалізовано загальні принципи її розробки. Практична значущість. Використання одержаних результатів дасть змогу розробити збалансовану інституціональну модель фінансового забезпечення аграрного сектору України з урахуванням сучасних тенденції в його розвитку. Бібліогр.: 28.
Ключові слова: інститути та інституції; інституціональна модель; фінансове забезпечення; інституціональна модель фінансового забезпечення; аграрний сектор

Список використаних джерел

 1. Базась М. Ф., Старовойт В. А., Скорина В. Є. Моделювання економічних процесів та прийняття управлінських рішень. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2006. № 3(6). С. 33-39.
 2. Болдирєва Л. М. Формування інституційного середовища агропродовольчого сектора економіки. Агросвіт. 2017. № 4. С. 10-15.
 3. Болотіна Є. В. Інституційна структура перехідної економіки України. Научный вестник ДГМА. 2012 № 1(9Е). С. 243-249.
 4. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 408 с.
 5. Економічна теорія: Політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. Київ : Знання-пресс, 2007. 719 с.
 6. Канцедал Н. А. Інституційне моделювання: поняття та базові підходи до практичного застосування. Збірник наукових праць науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Полтавської державної аграрної академії за підсумками науково-дослідної роботи в 2019 році (м. Полтава, 22-23 квітня 2020 року). Полтава : РВВ ПДАА, 2020. С. 163-165.
 7. Кирдина С. Г. Институциональные модели финансирования реального сектора. Журнал Новой экономической ассоциации. 2013. № 2(18). С. 129-155.
 8. Кирдина-Чэндлер С. Г., Маевский В. И. Методологические вопросы анализа мезоуровня в экономике. Journal of Institutional Studies. (2017) Том 9. № 3. С. 7-23. https://doi.org/10.17835/2076-6297.2017.9.3.007-023.
 9. Колодізєв О. М., Лебідь О. В., Григоренко В. М. Фінансове забезпечення впровадження технологій та інновацій : монографія. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. 261 с. URL : http://repository.hneu.edu.ua (дата звернення: 20.01.2020).
 10. Костирко І. Г., Тимофіїв С. В. Досконалість інституційної інфраструктури та її оцінка: теоретичний аспект. Економіка АПК. 2014. № 2. С. 81-86.
 11. Лемішко О. О. Інституціональна модель іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки України. Економіка та держава. 2019. № 5. С. 54-59. https://doi.org/:10.32702/2306-6806.2019.5.54
 12. Липов В. В. Институциональная составляющая социально-экономических моделей. Научные труды ДНТУ. Серия: Экономическая. 2005. Вып. 89-1. С. 112-118.
 13. Лупенко Ю. О. Моделювання соціально-економічних відносин у процесі наукових досліджень. Економіка АПК. 2018. № 2. С. 5-13.
 14. Мезоэкономика: элементы новой парадигмы : монография / под ред. В. И. Маевского, С. Г. Кирдиной-Чэндлер. Москва : ИЭ РАН, 2020. 392 с.
 15. Слободянюк О. В. Інституціональна модель страхового ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 4. С.25-28.
 16. Сухарев О. С. Экономическая теория институционального моделирования: принципы и возможности. Журнал экономической теории. 2017. № 1. С. 102-116.
 17. Теорія фінансів: підручник / за ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 576 с.
 18. Худолій Л.М. Методи та інструменти фінансового забезпечення аграрного бізнесу України. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2014. Вип. 200. Ч. 3. С. 9-14.
 19. Шигун М.М. Економічне моделювання: понятійно-функціональний зріз. Вісник ЖДТУ. 2007. № 2(40). С. 228-234.
 20. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73-82.
 21. Яцух О. О. Теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2018. № 3. С. 199-210. https://doi.org/:10.31388/2519-884X-2018-38-199-210.
 22. Furubotn E. G., Richter R. Institution and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998. 542 p.
 23. Hamilton W. Institution. Encyclopedia of the Social Sciences. New York., 1932. 84 р.
 24. Ménard C. Meso-institutions: the variety of regulatory arrangements in the water sector. Utilities Policy. 2017. No. 49. P. 6-19.
 25. Ménard C. Organization and governance in the agri-food sector: how can we capture their variety? Agribusiness: An International Journal. 2018. Vol. 34. No. 1. P. 141-160.
 26. North D. Economic Performance Through Time. American Economic Review. 1994. Vol. 84. № 3. Р. 359-368.
 27. Van Horne J., Wachowicz J. Fundamentals of Financial Management. Harlow: Pearson Education, Prentice-Hall, 2011. 744 p.
 28. Veblen T. Why is Economics not an Evolutionary Science? Quarterly Journal of Economics. 1898. Vol. XII. № 4. P. 373-397.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_02_p_92_101.pdf