ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.5.053:338.43:005.52 (477:6) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202103033
Аграрний ринок

Стан та перспективи розвитку експорту зернових культур з України до країн Африки / Черемісіна С.Г. // Економіка АПК. - 2021. - № 3 - С. 33

Мета статті – проаналізувати динаміку обсягів, товарну і територіальну структури, тенденції експорту зернових культур у країни Африки, розробити короткострокові прогнози експорту продукції, що користується найбільшим експортним попитом, а саме: пшениці, ячменю та кукурудзи. Методика дослідження. У процесі дослідження використано ряд методів: абстрактно-логічний – для формулювання висновків; порівняльного аналізу – для зіставлення показників та виявлення тенденцій їх зміни; табличний – для наочного зображення отриманих результатів дослідження; статистичний – при визначенні варіації обсягів експорту пшениці, ячменю та кукурудзи до країн Африки; розрахунково-конструктивний – для визначення ролі українського експорту зерна в загальному імпорті африканських країн; монографічний – при оцінюванні сучасного стану та обґрунтуванні напрямів розвитку зернового експорту до африканського континенту; методи екстраполяції тренду – для розробки прогнозів експорту з України в країни Африки пшениці, ячменю, кукурудзи; графічний – для ілюстрації отриманих прогнозних тенденцій експорту. Результати дослідження. Проведено дослідження динаміки обсягів та структурних змін в експорті агропродовольчих товарів з України, встановлено збільшення частки товарних груп продовольчих товарів на 14,2% у загальному експорті та проаналізовано структурні динамічні зрушення за видами продовольчих товарів. Доведено, що за період з 1996-го по 2020 р. загальний експорт з України в Африку збільшився у 23 рази, імпортні потоки товарів зросли у 6 разів, а коефіцієнт покриття імпорту експортом досягнув 6. Проведено комплексний аналіз структури експорту пшениці, ячменю та кукурудзи до країн Африки. Визначено 10 найбільших країн-партнерів України у структурі експорту/імпорту товарів на Африканському континенті. Побудовано прогнози натуральних і вартісних обсягів експорту пшениці, ячменю та кукурудзи з України до Африканського континенту. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку методико-практичні аспекти проведення дослідження та розробки перспектив нарощування експорту зернових культур до нових ринків – країн Африканського континенту. Практична значущість. Вказані підходи та отримані результати дослідження можуть бути використані органами державного і галузевого управління при організації аналітичної роботи та розробки заходів щодо активізації експортної спрямованості продукції вітчизняного зернового ринку до країн Африки. Табл.: 4. Рис.: 3. Бібліогр.: 18.
Ключові слова: експорт; зернові культури; кон'юнктура зернового ринку; виробництво; розвиток; прогноз; ефективність

Список використаних джерел

 1. Аналіз стану торгівлі агропродовольчими товарами України з країнами Африки / Антонюк П. О., Антонюк О. П., Ступницька Т. М., Баранюк Х. О. Економіка харчової промисловості. 2019. Т. 11. Вип. 2. С. 3-10.
 2. Gryshova I. Y., Mityay O. V., Kuzhel V. V. Competitive position stability of agricultural sector of Ukraine at internal and external markets. Actual Problems of Economics. 2016. № 3(177). P. 66–72.
 3. Експорт до Африки: можливості і перешкоди. Пропозиція головна платформа для агробізнесу. 2017. URL : https://propozitsiya.com/ua/eksport-do-afriki-mozhlivosti-i-pereshkodi.
 4. Karasova N. Comparative advantages in international trade of Ukrainian agriculture. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2016. Vol. 38. No. 2. P. 230–239.
 5. Кінах Н., Битов В. Концептуальні основи формування ринку зерна з позицій участі України у світовій торгівлі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Міжнародні відносини. 2013. № 9. С. 122–128.
 6. Кириленко І. Г., Івченко В. Є., Дем’янчук В. В. Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництва продовольства в Україні. Економіка АПК. 2018. №. 9. С. 34-43.
 7. Лисак М. А., Шеремет О. О. Зовнішня торгівлі в умовах інтеграції України. Економіка АПК. 2017. № 12. С. 69-74.
 8. Лупенко Ю. О. Сучасний стан та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України: завдання агроекономічної науки. Економіка АПК. 2015. № 5. С. 6–10.
 9. Маслак О., Куценко І. Особливості українського експорту. Пропозиція. 2017. № 10. С. 156-158.
 10. Нелеп В. М. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України. Економіка України. 2011. № 9. С. 54-63.
 11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 12. Сайт Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL : https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=64f0528b-6e09-484d-8a40-38006a75f33b&title=ZHniva2020-VUkrainiVzheZibranoMaizhe62-5-MlnTonnZern.
 13. Патика Н. І. Напрями та перспективи інтеграції сільського господарства України у світовий аграрний ринок. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 23. Ч. 2. 2019. С. 53-59.
 14. Пугачов М. І., Мельник А. О. Інтеграційні альтернативи для АПК України в умовах світової економічної кризи. Економіка АПК. 2014. № 4. С. 28–31.
 15. Тимофієва Г. С. Світовий ринок аграрної продукції: особливості участі України. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Економічні науки. 2014. № 1. С. 56–61.
 16. Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини : монографія / за ред. Лупенка Ю. О., Пугачова М. І. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
 17. FAO Cereal Supply and Demand Brief. URL : http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/.
 18. USDA United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service URL : https://www.fas.usda.gov/regions/ukraine.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_03_p_33_43.pdf