ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.242 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202103006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Система кредитних гарантій як інструмент збільшення фінансування малих і середніх аграрних підприємств / Лупенко Ю.О., Андрос С.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 3 - С. 6

Мета статті – на основі аналізу успішного міжнародного досвіду сформулювати теоретичні аспекти та запропонувати рекомендації, спрямовані на розвиток ефективної системи кредитних гарантій для збільшення фінансової підтримки малих і середніх аграрних підприємств. Методика дослідження. У процесі дослідження залежно від його цілей і завдань використано такі методи пізнання й аналізу економічних процесів: теоретичного узагальнення – для обґрунтування теоретичних положень щодо функціонування системи кредитних гарантій; статистичних порівнянь – при ідентифікації й оцінюванні ефективності державного регулювання системи фінансування малого і середнього підприємництва; аналізу ієрархій – для визначення перспективних шляхів фінансової підтримки малих і середніх агропідприємств; системний метод – для оцінки ефективності державного регулювання системи кредитних гарантій як одного з ключових інструментів, що широко використовується при підтримці підприємств аграрного сектору економіки; експертних оцінок – для систематизації основних гарантійних схем і видів гарантійних продуктів та виявлення обмежень щодо їх практичного застосування; аналізу і синтезу, індукції та дедукції, порівняння – при вивченні міжнародного досвіду реалізації програм гарантійного кредитування та розгляду сформованих схем організації цієї діяльності. Результати дослідження. Визначено основні положення розвитку системи фінансової підтримки малих і середніх агропідприємств та розроблено методологічні підходи щодо її поліпшення в умовах реформування національної економіки. Встановлено доцільність розвитку програм гарантування кредитів, враховуючи їх роль у зменшенні обмежень на кредитування банками малих і середніх агропідприємств. Розроблено концептуальні засади реалізації гарантійних програм, здійснюваних з державною участю. Встановлено, що цільові довгострокові і середньострокові кредити та гарантії дозволяють покривати ризики, пов'язані з сільськогосподарською діяльністю за рахунок надання фінансових ресурсів на розвиток виробництва. Доведено необхідність розвитку системи кредитних гарантій як найбільш результативного інструменту фінансової підтримки підприємств аграрного сектору економіки. З’ясовано, що досягти високої результативності можна за рахунок надання гарантій, що забезпечують частковий обсяг кредитування, коли фермер також несе певну відповідальність із повернення отриманих коштів. Елементи наукової новизни. Розроблено концептуальні засади розвитку системи гарантування кредитів. Запропоновано впровадження урядових заходів, націлених на збільшення обсягу кредитування малих і середніх агропідприємств. Набула подальшого розвитку система кредитних гарантій як найбільш ефективний інструмент, здатний полегшити труднощі з отриманням банківського кредиту малим і середнім агробізнесом. На основі успішного міжнародного досвіду удосконалена національна система гарантування кредитів з формуванням і функціонуванням специфічних фінансових інститутів (фондів), що спеціалізуються на гарантуванні надання комерційної позики підприємствам агропромислового комплексу. Практична значущість. Полягає в доведенні теоретичних і методологічних положень до рівня практичних рекомендацій при розробці загальнодержавних заходів із фінансової підтримки та стимулювання розвитку малих і середніх агропідприємств України. Сформульовані положення, висновки і рекомендації становлять інтерес для керівників і працівників підприємств аграрного сектору економіки. Матеріали дослідження можуть бути використані в діяльності гарантійних організацій, фінансово-кредитних установ, органів державної влади. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 19.
Ключові слова: гарантійні системи; малі і середні аграрні підприємства; підтримка; фінансування

Список використаних джерел

 1. Kraemer-Eis H., Lang F., Torfs W., Gvetadze S. European Small Business Finance Outlook. Working Paper 2015/32. EIF Research & Market Analysis. Luxembourg, 2015. 97 p. URL : https://www.ggb.gr/sites/default/files/basic-page-files/EIF_2015%20European%20Small%20Business%20Finance%20Outlook_2015_32.pdf.
 2. Zander R., Miller C., Mhlanga N. Credit Guarantee Systems for Agriculture and Rural Enterprise Development. Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013. 109 p. URL : http://www.fao.org/3/i3123e/i3123e00.pdf.
 3. Nitani M. (Miwako), Riding A. L. Promoting Enterprise Development or Subsidizing Tradition? The Japan Credit Supplementation System. International Small Business Journal. 2005. Vol. 23(1). P. 48–71. https://doi.org/10.1177/ 0266242605048870
 4. Lien-Wen Lianga, Bor-Yi Huangb, Chih-Feng Liaob, Yu-Ting Gaob. The Impact of SMEs’ Lending and Credit Guarantee on Bank Efficiency in South Korea. Review of Development Finance. 2017. Vol. 7(2). P. 134–141. https://doi.org/10.1016/j.rdf.2017.04.003
 5. Riding A., Madill J., Haines G. Incrementality of SME Loan Guarantees. Small Business Economics. 2007. Vol. 29. P. 47–61. https://doi.org/10.1007/s11187-005-4411-4
 6. Leone P., Panetta I. C., Porretta P. Credit Guarantee Institutions, Performance and Risk Analysis: An Experimental Scoring. Bank Stability, Sovereign Debt and Derivatives. Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions. Ed. by Falzon J. London, Palgrave Macmillan. 2013. P. 115–160. https://doi.org/10.1057/9781137332158_6
 7. Nitani M., Riding A.. Promoting Enterprise Development or Subsidizing Tradition? The Japan Credit Supple-Mentation System. International Small Business Journal. 2005. № 23. P. 48–71.
 8. Saito K., Tsuruta D. Information Asymmetry in Small and Medium Enterprise Credit Guarantee Schemes: Evidence from Japan. Applied Economics. 2018. Vol. 50(3). P. 1–17. https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1400651
 9. Beck T., Klapper L. F., Mendoza J. C. The Typology of Partial Credit Guarantee Funds Around the World. Journal of Financial Stability, Elsevier. 2010. Vol. 6(1). P. 10–25. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2008.12.003
 10. Gropp R., Gruendl C., Guettler A. The Impact of Public Guarantees on Bank Risk-Taking: Evidence from a Natural Experiment. Review of Finance. 2013. Vol. 18(2). P. 457–488. https://doi.org/10.1093/rof/rft014
 11. Balog A. Analysis of SME Segment Lending Processes in Light of Credit Guarantees in the European Union, Financial and Economic Review, Magyar Nemzeti Bank (Central Bank of Hungary). 2018. Vol. 17(1). P. 62–82. https://doi.org/10.25201/FER.17.1.6282
 12. Riding A. L., Haines G. Jr. Loan Guarantees: Costs of Default and Benefits to Small Firms. Journal of Business Venturing. 2001. Vol. 16(6). Pp. 595–612.
 13. The SME Financing Gap: Theory and Evidence. Financial Market Trends. 2006. Vol. 2006(2). P. 89–97. UR : https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/the-sme-financing-gap-theory-and-evidence_fmt-v2006-art11-en (accessed 19 March 2021). https://doi.org/10.1787/fmt-v2006-art11-en
 14. Зубкова С. В., Дороганова О. Г. Применение гарантийного механизма поддержки малого и среднего бизнеса. Банковское дело. 2015. № 3. С. 60–64.
 15. Riding A. L., Haines G. Jr. Loan Guarantees: Costs of Default and Benefits to Small Firms. Journal of Business Venturing. 2001. Vol. 16(6). P. 595–612.
 16. Кирхнер Р, Корякин И. Кредитно-гарантийная схема для МСБ в Беларуси: обзор и рекомендации. Немецкая экономическая группа Беларусь. Исследовательский центр ИПМ. Аналитическая записка [PP/05/2016]. Берлин/Минск, июль 2016. ULR : https://www.get-belarus.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/PP_05_2016_ru.pdf (дата звернення:: 13.02.2021).
 17. Киселева О. В., Карцев С. В. Использование финансово-кредитного механизма для активизации малого бизнеса и предпринимательства в России. Интернет-журнал «НАУКОВЕД», 2016. Т. 8. № 1. ULR : http://naukovedenie.ru/PDF/70EVN116.pdf.
 18. Caselli S., Corbetta G., Rossolini M., Vecchi V. Public Credit Guarantee Schemes and SMEs’ Profitability: Evidence from Italy. Journal of Small Business Management. 2019. Vol. 57/ P. 555–578. http://dx.doi.org/10.1111/jsbm.12509
 19. Розвиток малих аграрних підприємств у ринковому інституційному середовищі: індикатори та ефективність : монографія / [Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. О. Г. Шпикуляка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2017. 204 с.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_03_p_6_19.pdf