ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.1:339.9 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202103081
Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Методологія оцінки ефективності діяльності науково-інноваційних кластерів / Нечипоренко О.М., Носенко Ю.М., Сінельник Л.М. // Економіка АПК. - 2021. - № 3 - С. 81

Мета статті – проаналізувати існуючі методичні підходи до оцінювання діяльності корпоративних кластерних структур різних типів та підібрати критерії для оцінки діяльності міжрегіональних наукових центрів НААН, як кластерних новоутворень. Методика дослідження. Застосовано загальнонаукові методи емпіричного пізнання: монографічний та порівняння, за допомогою яких досягнуто розуміння різних методик оцінювання процесів кластерізації та ступеня реалізації інтеграційних ініціатив, виявлено і зіставлено окремі рівні розвитку кластерів, розкрито зміни, що відбуваються в теоретичних підходах до оцінки їх діяльності, визначено тенденції розвитку наукової думки з цього приводу; також використано пізнавальні операції порівняння та опису; за методу аналізу виявлено найоптимальніші методики для оцінювання результативності кластерних наукових союзів; метод синтезу надав можливість інтегрувати підходи та запропонувати методику визначення рівня ефективності науково-інноваційного об’єднання; за допомогою системного підходу вивчався вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на результати діяльності кластерних утворень та їх окремих учасників у конкурентному середовищі; абстрагування дозволило відійти від низки стереотипів стосовно визначення найприйнятніших критеріїв оцінки результатів діяльності кластерів та виділити найсуттєвіші їх характеристики, що закладено в основу моделі індикативного оцінювання інтеграції науково-інноваційних об’єднань. Результати дослідження. Розкрито низку різноманітних теоретичних підходів до визначення ефективності діяльності кластерних структур. Встановлено, що зокрема їх діяльність оцінюється залежно від об’єкта дослідження чи від потенційних переваг інтеграції, при цьому враховують макро- й мікроекономічні індикатори, що характеризують вплив кластера на суспільство. Аналіз і синтез відомих натепер окремих методик надали можливість запропонувати критерії для оцінювання результативності функціонування «міжрегіональних наукових центрів НААН, що максимально відображають ступінь реалізації тих аспектів інтеграції, які забезпечують економічну ефективність взаємодії всіх суб´єктів кластерного утворення та водночас відкривають перспективу для подальших наукових досліджень стосовно визначення справедливої бальної оцінки та коефіцієнтів вагомості по кожному із запропонованих показників. Елементи наукової новизни. Запропоновано систему комплексних індикативних показників для проведення оцінки діяльності науково-інноваційного кластера, які відображають найсуттєвіші характеристики реалізації інтеграційних ініціатив в аграрній сфері. Практична значущість. Розроблені пропозиції щодо визначення ефективності функціонування науково-інноваційного кластера можливо застосовувати для оцінки результатів діяльності міжрегіональних наукових центрів НААН. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: міжрегіональний науковий центр; кластер; критерії оцінки; рівні оцінки; ефективність

Список використаних джерел

 1. Войнаренко М. П. Кластери в інституційній економіці : монографія. Хмельницький : ХНУ, ТОВ «Тріада-М», 2011. 502 с.
 2. Гурышев А. П. Оценка эффективности деятельности предприятия через использование финансовых и нефинансовых показателей. Менеджмент в России и за рубежом. 2007. № 5. С.32-41.
 3. Дорофиенко В. В., Калинович С. В., Жеребьев Я. И. Рынок инноваций : учеб. пособ. Макеевка : ДоиПЛСЛ, 2006. 360 с.
 4. Захарченко В. И., Осипов В. Н. Кластерная форма территориально-производственной организации. Повышение региональной конкурентоспособности на основе кластерного похода. Одесса : Фаворит, 2010. Ч. 2. 236 с.
 5. Іванченко Г. В. Оцінка очікуваної ефективності кластера як основа для прийняття рішень щодо кластероутворення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6(1). С. 136-139.
 6. Иванова О. П. Эффективность интеграции: методы оценки. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2002. 214 с.
 7. Игнатова Н. В. Влияние межфирменной интеграции на эффективность промышленного производства : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01. Волгоград, 2004. 196 с.
 8. Носенко Ю. М., Нечипоренко О. М., Сінельник Л. М. Інноваційні агрокластери як форма інтеграції науково-освітньої діяльності та бізнесу. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 77.
 9. Калашникова Н. И. Хозяйственные связи между предприятиями: содержание, функционирование, управление : монография. Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1988. С. 72.
 10. Коупленд Т., Котлер Т., Мурин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. Москва : Олимп-Бизнес, 2002. 565 с.
 11. Журба І. О. Оцінювання результативності реалізації кластерних ініціатив регіону. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2015. № 2. С. 91-100. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_2_13.
 12. Пасхальный Д. С. Развитие хозяйственных связей в условиях формирования кластерных структур : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01. Саратов, 2008. 18 с.
 13. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / [Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф., Малік М. Й. та ін.] ; за ред. М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 50 с.
 14. Рац О. М. Визначення сутності поняття «Ефективність функціонування підприємства». Економічний простір. 2008. № 15. С. 275-285.
 15. Рутко Д. Ф. Оценка эффективности функционирования кластерных структур. Научные труды РИВШ. Философско-гуманитарные науки : сб. науч. ст. / под ред. В. Ф. Беркова. Минск : РИВШ, 2009. Вып. 7(12). С. 413 -419.
 16. Самойлов М. А. Оценка эффективности функционирования региональных промышленных кластеров (методические основы). Экономика и управление : сб. науч. тр. / под ред. д-ра экон. наук, проф. А. Е. Карлика. Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУЭФ, 2009. 0,5 п.л.
 17. Тарасов В. Причины возникновения и особенности предприятий нового типа. Проблемы теории и практики управления, 1998. № 2. С. 87-90.
 18. Управління комплексним розвитком агропромислового виробництва сільських територій : монографія / [Саблук П. Т., Кропивко М. Ф., Булавка О. Г. та ін.] ; за ред. П. Т. Саблука, М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2011. 450 с.
 19. Фінагіна О. В. Напрямки розвитку ринку інформаційних продуктів та послуг. Економіка підприємства: проблеми теорії та практики : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. / О. В. Фінагіна, Н. Ш. Пономаренко. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. Т. II. С. 116–118.
 20. Якутин Ю. Ю. Еще раз к анализу эффективности становящихся российских корпораций. Российский экономический журнал. 1998. № 9-10. С. 40-42.
 21. Christensen Р., Mclntyre N., Pikholz L. Bridging Community and Economic Development: A Strategy for Using Industry Clusters to Link Neighborhoods to the Regional Economy. URL : www.cluster-research.org - Last access: 20-12-2008. − Title from the screen.
 22. Mintzberg H. Strategy in Three Models. California Management Rewiew. 1984. Р. 236-242.
 23. Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2014. 516 с.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_03_p_81_88.pdf