ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.3:338.43.02 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202103097
Наукова дискусія

Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань / Шпикуляк О.Г., Ігнатенко М.М., Швець А.А. // Економіка АПК. - 2021. - № 3 - С. 97

Мета статті – здійснити концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань. Методика дослідження. У процесі дослідження використано низку загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: системно-структурний аналіз і синтез як основний методологічний інструмент (при аналізі напрямів соціальної відповідальності й інклюзивного розвитку агрохолдингових інтегрованих формувань); монографічний (при визначенні сутності та здійсненні методичної оцінки ролі агрохолдингових формувань як інтегрованих структур в інклюзивному розвитку економіки України); екстраполяції (при обґрунтуванні потенціалу й можливостей посилення інклюзивної направленості в розвитку агрохолдингових інтегрованих формувань на перспективу). Результати дослідження. Окреслено методологічний контекст інклюзивності в ефектах господарювання в аграрному секторі економіки у формації концепту сталості. Розкрито інституційні та організаційно-економічні характеристики, ідентифіковано пріоритетну роль агрохолдингових інтегрованих формувань у реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій. Результативним і методично доцільним визначено акцент на спрямування розвитку агрохолдингових інтегрованих формувань на реалізацію проєктів соціально відповідального господарювання, яке враховуватиме особливості розвитку сільських територій. Елементи наукової новизни. Визначено, що агрохолдингові інтегровані формування, з огляду на масштаби їх діяльності та наявний виробничо-ресурсний і фінансово-економічний потенціал, мають відігравати провідну роль в інклюзивному розвитку економіки України, особливо сільських територій. Доведено, що з цією метою варто диференціювати соціальну, отже, й інклюзивну діяльність на тактичні та стратегічні напрями. Концептуалізовано припущення стосовно того, що: останні спрямовані на забезпечення не тільки одночасної віддачі, а й отримання ефектів у майбутньому; забезпечуючий чинник – фінансування розвитку сільських територій; підтримка місцевих громад; слід виокремити інклюзивне сприяння розвитку кооперативів, альтернативних видів зайнятості; розбудова інфраструктури; енерго- і ресурсозбереження, формування сприятливої екологічної ситуації; утвердження гендерної рівності й соціальної справедливості в суспільстві; стимулювання впровадження інновацій. Практична значущість. Методично обґрунтовано організаційно-економічні характеристики і концептуалізовано визначення ролі агрохолдингових інтегрованих формувань у реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій з доведенням необхідності стимулятивного залучення такого типу структур до здійснення соціально відповідального господарювання з проєкцією на досягнення критеріїв сталості через інклюзивність. Табл.: 2. Бібліогр.: 50.
Ключові слова: інклюзивність; інклюзивний розвиток; сільські території; інклюзивна економіка; агрохолдингові інтегровані формування; соціальна відповідальність; соціальні проєкти; стратегічна роль; інституції

Список використаних джерел

 1. Бобух І. М., Щегель С. М. Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет. Вісник НАН України. 2018. № 7. С. 55-70.
 2. Бородіна О. М., Прокопа І. В. Інклюзивний сільський розвиток: науковий дискурс. Економіка і прогнозування. 2019. № 1. С. 70-85.
 3. Гуторов А. О. Генеза формування парадигми інклюзивного розвитку національної економіки. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2018. № 4. С. 47–52.
 4. Гуторов А. О. Інклюзивний розвиток економіки і аграрної сфери (теорія, методика, аналіз). Харків : Вид-во «Точка», 2019. 146 с.
 5. Гуторов А. О. Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки. Київ : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2016. 484 с.
 6. Ємельяненко Л. М., Петюх В. М., Дзензелюк К. В. Інтегральна оцінка інклюзивного розвитку в Україні на національному та місцевому рівнях. Економіка та держава. 2019. № 6. С. 4-10.
 7. Зінчук Т. О. На початку пошуку стратегії інклюзивного зростання сільської економіки: світовий та європейський підхід. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2016. № 4. С. 132-137.
 8. Ігнатенко М. М. Управління органічним виробництвом аграрних підприємств на засадах здійснення соціальної відповідальності. Економіка і фінанси. 2015. № 12. С. 4–11.
 9. Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів [Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк, В. Є. Данкевич та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Т. О. Зінчук, к.е.н. Н. М. Куцмус. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. 352 с.
 10. Кожина А. В. Фактори інклюзивного місцевого розвитку: підходи до класифікації. Вісник НАДУ. Серія: Державне управління. 2018. № 4. С. 21-30.
 11. Кропивко М. М. Основні напрями підвищення продуктивності селянських господарств. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 51−58.
 12. Лупенко Ю. О., Кропивко М. Ф. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної спрямованості їх діяльності. Економіка АПК. 2013. № 7. С. 5-21.
 13. Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Моделі обігу земель сільськогосподарського призначення: результати анкетних досліджень. Економіка АПК. 2018. № 9. С. 5−15.
 14. Манцуров І. Г. Інклюзивний розвиток як основа протидії глобальним викликам сьогодення. Економіка України. 2018. № 10(683). С. 71-87.
 15. Матеріали Всеукраїнського благодійного фонду «Разом з Кернел». URL : https://razom.kernel.ua/.
 16. Матеріали пресслужби ТОВ СП «НІБУЛОН». URL : https://www.nibulon.com/news/novini-kompanii.html.
 17. Матеріали річних звітів про соціальну відповідальність агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» (МХП): URL : https://mhp.com.ua/uk/pro-kompaniiu/stalyy-rozvytok.
 18. Матеріали річних звітів про соціальну відповідальність агрохолдингу «Астарта». URL : https://astartaholding.com/.
 19. Матеріали сайту Епіцентр Агро. URL : https://razom.kernel.ua/https://epicentr-agro.com/shareholder/pajovyk-1/.
 20. Матеріали сайту Принципи відповідального інвестування. URL : https://www.unpri.org/pri/about-the-pri.
 21. Матеріали щодо соціальної відповідальності компанії УКРПРОМІНВЕСТ-АГРО. URL : http://www.upi-agro.com.ua/ua/Responsibility#.
 22. Мірзоєва Т. В. Стратегічні напрями розвитку лікарського рослинництва : монографія. Київ : Компринт, 2020. 410 с.
 23. Могильний О. М., Ходаківська О. В. Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому. Економіка АПК. 2017. № 6. С. 33-41.
 24. Новий словник іншомовних слів : близько 40000 сл. і словосполучень / Л. І. Шевченко, О. І. Ніка, О. І. Хом’як, А. А. Дем’янюк ; за ред. Л. І. Шевченко. Київ : АРІЙ. 2008. 672 с.
 25. Павлов О. І., Дідух С. М., Кушнір О. І. Світоглядні засади інклюзивного розвитку агропродовольчих холдингів. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 50. С. 161–169. URL : http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/50_2020_ukr/28.pdf.
 26. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. URL : https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html.
 27. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України № 722/2019 від 30.09.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.
 28. Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1(15). С. 187197. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/154014888.pdf.
 29. Річний звіт Національного банку України за 2020 рік: 10 фактів про те, як змінилися економіка та фінансова система упродовж першого року пандемії. URL : https://bank.gov.ua/ua/news/all/richniy-zvit-natsionalnogo-banku-za-2020-rik-10-faktiv-pro-te-yak-zminilisya-ekonomika-ta-finansova-sistema-uprodovj-pershogo-roku-pandemiyi.
 30. Розвиток аграрних холдингових формувань та заходи з посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності / за ред. М. Ф. Кропивка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2013. 38 с.
 31. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 430 с.
 32. Розвиток сільськогосподарської кооперації та інтеграційні процеси в аграрному секторі економіки : монографія / за ред. М. Й. Маліка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 374 с.
 33. Статистичні дані Національного банку України. URL : https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1.
 34. Форд Генрі. Моє життя та робота / пер. з англ. Уляни Джаман. Київ : Наш Формат, 2015. 384 с.
 35. Цілі сталого розвитку: Україна : Національна доповідь 2017. URL : https://menr.gov.ua/files/docs/Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf.
 36. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73–82.
 37. Beatty C., Crisp R., Gore T. An inclusive growth monitor for measuring relationship between poverty and growth. JRF, 2016. 44 p. URL : https://www.researchgate.net/publication/312384938_An_inclusive_growth_monitor_for_measuring_the_relationship_between_poverty_and_growth.
 38. Benner C. Pastor M. Inclusive economy indicators: framework and indicator recommendations, 2016. 33 p. URL : https://www.rockefellerfoundation.org/report/inclusive-economies-indicators-full-report/.
 39. Chaddad F., Valentinov V. Agency costs and organizational architecture of large corporate farms: evidence from Brazil. International Food and Agribusiness Management Review. 2017. № 20(2). Р. 201-220. URL : https://ideas.repec.org/a/ags/ifaamr/264220.html.
 40. Commission on Growth and Development, 2008, Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. URL : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/6507/449860PUB0Box3101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 41. EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth/* COM/2010/2020 final. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52010DC2020.
 42. Gagalyuk T., Valentinov V. Agroholdings, turbulence, and resilience: The case of Ukraine. Journal of East European Management Studies. 2019. № 24(3). Р. 484-496. URL : https://www.researchgate.net/publication/335544517_Agroholdings_turbulence_and_resilience_The_case_of_Ukraine.
 43. Gagalyuk T., Valentinov V., Schaft F. The Corporate Social Responsibility of Ukrainian Agroholdings: the Stakeholder Approach Revisited. Syst Pract Action. 2018. Res 31.675–698. https://doi.org/10.1007/s11213-018-9448-9
 44. Hutorov A., Lupenko Y., Zakharchuk O., Hutorova O., Dorokhov O. A. Inclusive Development of the Ukrainian Economy. TEM Journal. 2020. № 9(1). P. 296-303. URL : http://www.temjournal.com/content/91/TEMJournalFebruary2020_296_303.pdf.
 45. Ianchovichina Elena, S. Lundstrom Gable. What is Inclusive Growth? / Commodity Prices and Inclusive Growth in Low-Income Countries. .International Monetary Fund, 2012. URL : https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres. https://www.elibrary.imf.org/view/books/071/12631-9781616353797-en/12631-9781616353797-en-book.xml.
 46. Inclusive Growth: Measurement and Determinants. Washington DC: IMF, 2013. URL : https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40613.0.
 47. MF Working Paper Asia and Pacific Department Determinants of Inclusive Growth in ASEAN / Victoriia Alekhina. Giovanni Ganelli. July 2020. URL : https://www.imf.org/en/ Publications/WP/Issues/2020/07/03/Determinants-of-Inclusive-Growth-in-ASEAN-49547.
 48. Rauniyar G., KanburR. Inclusive Growth and Inclusive Development: A Review and Synthesis of Asian Development Bank Literatur, Manila, 2009. URL : https://www.adb.org/ documents/inclusive-growth-and-inclusive-development-review-and-synthesis-asian-development-bank.
 49. Shahriar Sh., Siwar Ch. et al. Prospects of Rural Transformation Centre (RTC) of Malaysia from the Perspective of Inclusive Rural Development Current World Environment. 2014. Vol. 9(3). P. 639-645. URL : https://www.researchgate.net/publication/284320807_Prospects_of_Rural_Transformation_Centre_RTC_of_Malaysia_from_the_Perspective_of_Inclusive_ Rural_Development.
 50. Shpykuliak О., Bilokinna I. “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of evelopment of alternative power engi neering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies, 2019. Vol. 5 № 2. Р. 249–255. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_03_p_97_111.pdf