ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.101.26 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104051
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Вплив карантинних обмежень, пов’язаних із COVID-19, на ринок праці та зайнятість у сільській місцевості / Могильний О.М., Патика Н.І., Грищенко О.Ю. // Економіка АПК. - 2021. - № 4 - С. 51

Мета статті – оцінити вплив обмежувальних карантинних заходів 2020–2021 рр., пов’язаних з поширенням пандемії COVID-19, на ринок праці в сільській місцевості, рівень зайнятості та масштаби бідності сільського населення. Методика дослідження. Підґрунтям для дослідження стали загальнонаукові та економічні методи, творча спадщина фундаторів класичної політичної економії, публікації українських учених з питань впливу карантинних обмежень, пов’язаних із поширенням пандемії COVID-19, на соціально-трудові відносини в сільській місцевості, нормативно-правові акти, дані Державної служби статистики України і Державної служби зайнятості, електронні ресурси та інші джерела. Монографічний підхід використано під час аналізу динаміки рівня зайнятості сільського населення, змін на ринку праці та масштабів бідності, спричинених уведенням локдаунів 2020–2021 рр. Нормативний та позитивний підходи застосовано для висвітлення трудового потенціалу сільської місцевості і можливостей його реалізації в умовах пандемії. Низка прийомів абстрактно-логічного інструментарію дозволили сформулювати проміжні й прикінцеві висновки і пропозиції. Результати дослідження. Розглянуто феномен категорії «праця», як процесу свідомої і цілеспрямованої діяльності на перетворення природних та економічних факторів виробництва з метою задоволення потреб людини. Виокремлено інституційні передумови просторової відмінності щодо концентрації робочих місць у сільській і міській територіях та безупинного поглиблення нерівності в їх розвитку. Проаналізовано зміни, викликані низкою обмежень на економічну діяльність з метою запобігання поширенню на території України пандемії COVID-19, у сфері зайнятості сільського населення за віковими групами, статусом зайнятості, рівня безробіття серед осіб працездатного віку, чисельності працівників, які отримали статус безробітного, а також навантаження на одне вакантне місце, зареєстроване в Державній службі зайнятості (ДСЗ), динаміку надання нею послуг мешканцям сільської місцевості. Спростована суспільна думка про те, що у сфері зайнятості та ринку праці в сільській місцевості через недотримання карантинних обмежень на економічну діяльність, технологічні особливості аграрного виробництва і нижчу щільність сільського населення воно менше потерпає від карантинних заходів. Унаслідок запровадження двох загальноукраїнських локдаунів 2020–2021 рр. кількість зайнятого сільського населення скоротилася на 361 тис. осіб, або на 7%, із них працюючих за наймом – на 198 тис. і самозайнятих – на 153 тис. осіб. Рівень безробіття за вказаний період також зріс на 1,7 в. п., або до 11,5%. У квітні – травні 2021 р. статус безробітних, звільнених із підприємств сільського, лісового та рибного господарства, отримали майже 120 тис. працівників, або кожен п’ятий від загального підсумку в економіці. Удвічі зросла кількість претендентів на одну вакансію в сільській місцевості, за одночасного скорочення фінансових можливостей ДСЗ, особливо щодо провадження активних форм відновлення зайнятості. Інтегральним наслідком карантинних обмежень стало поширення масштабів бідності серед сільського населення та ще більше соціальне відчуження осіб із незахищеною самозайнятістю. Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку методичні підходи до оцінювання негативного впливу карантинних обмежень, пов’язаних із поширенням пандемії COVID-19, на сферу сільської зайнятості, ринок праці у сільській місцевості та добробут сільських домогосподарств. Практична значущість. Результати впливу карантинних обмежень на стан зайнятості та ринок праці у сільській місцевості 2020–2021 рр. можуть бути враховані під час опрацювання першочергових заходів щодо підтримки мікро- і малого підприємництва та самозайнятих осіб аграрної сфери в екстремальних умовах життєдіяльності суспільства, подібних до пандемії. Табл.: 3. Рис.: 5. Бібліогр.: 35.
Ключові слова: карантинні заходи; зайнятість; ринок праці у сільській місцевості; безробіття сільського населення; вакансії; доходи сільських домогосподарств

Список використаних джерел

 1. Безробіття населення (за методологією МОП) за статю, типом місцевості та віковими групами. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua
 2. Богдан Т. Фіскальні пакети боротьби з кризою. Дзеркало тижня. 2021, 11 червня. URL : https://zn.ua/ukr.
 3. Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах (за виробничою методикою). Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 4. Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств). Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. В Україні недоїдають майже 10 млн осіб – ООН. URL : https://kurs.com.ua.
 6. Держпраці виявила 724 нелегальних працівників за тиждень. URL : https://biz.censor.net/news.
 7. Діденко С. Ринок праці та доходи: впливи коронакризи на життя простих українців. URL : https://ua.news/ua/.
 8. Доступні кредити 5-7-9. URL : https://kurkul.com/news.
 9. Зайняте населення у віці 15–70 років за статтю, типом місцевості та статусом зайнятості. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 10. Економічна енциклопедія: у 3-х т. / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : ВЦ «Академія», 2001. Т. 1. 864 с.
 11. Кейнс Дж. М. Экономические возможности наших внуков. Вопросы экономики. 2009. № 6. С. 60–69.
 12. Клинов В. Какой должна быть экономическая политика. Вопросы экономики. 2012. № 1. С. 142–150.
 13. Колот А. М. Соціально-трудова реальність – ХХІ : філософія становлення, можливостей та викликів. Економіка України. 2021. № 2. С. 3–31. https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.02.003
 14. Kostrytsia V. І., Burlay T. V. Imbalances and divergence in employment: EU and Ukraine’s approaches to overcome it. Ukrainian Society. 2020. Vol 1. P. 83–107. https://doi.org/10.15407/socium2020.01.083
 15. Крамар О. Пристосовуючись до занепаду. Український тиждень. 2021. 15 травня. URL : https://tyzhden.ua (дата звернення 20.05.21).
 16. Лібанова Е. М. COVID-19: соціально-економічні втрати 2020 року та потенційні ризики. Вісник Національної академії наук України. 2021. № 6. С. 42-46. https://doi.org/10.15407/visn2021.06.042
 17. Малік М. Й., Мамчур В. А. Соціально-економічна орієнтація сімейних фермерських господарств у підприємницькій діяльності. Економіка АПК. 2020. № 9. С. 30–41. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202009030.
 18. Могильний О. М. Відтворення нерівності трудового потенціалу сільської і міської молоді: причини та шляхи подолання. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 60–70. https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910060.
 19. Історія економічних учень : підручник / [Корнійчук Л. Я., Татаренко Н. О., Поручник А. М. та ін.] ; за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. Київ : КНЕУ, 1999. 564 с.
 20. Перекази в Україну: скільки коштів перераховують з-за кордону. URL : https://www.slovoidilo.ua/.
 21. Презентовано план зі створення півмільйона робочих місць. URL : https://www.kmu.gov.ua (дата звернення 14.07.20).
 22. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text.
 23. Патика Н. І., Нартюк О. В. Стан і шляхи забезпечення зайнятості сільського населення в Україні. Економіка АПК. 2020. № 9. С. 49-52. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202009042.
 24. Рівень поширення бідності та позбавлення (депривації) серед осіб, які проживають в сільських домогосподарствах, залежно від статті та віку. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 25. Робоча сила за статю, типом місцевості та віковими групами. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
 26. Руженський М. М., Руженський М. М. Модернізація зайнятості населення: зміст та пріоритети. Економіка і держава. 2021. № 5. С. 4–7. https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.5.4
 27. Ситуація на зареєстрованому ринку праці та діяльність Державної служби зайнятості. Державна служба зайнятості. URL : https://www.dcz.gov.ua.
 28. Сторонянська І. З., Беновська Л. Я. Економіка регіонів в умовах коронакризи: тенденції розвитку та їх вплив на податкові доходи місцевих бюджетів. Економіка України. 2021. № 5. С. 59–77. https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.05.059.
 29. Ходаківська О. В., Пугачов М. І., Патика Н. І. та ін. Вплив COVID-19 на аграрний сектор та продовольчу безпеку держави. Економіка АПК. 2020. № 12. С. 6–15. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202012006.
 30. Цілі сталого розвитку. URL: https://ukraine.un.org/uk/sdgs/8/key-activities (дата звернення 15.07.21).
 31. Шебанін В. С., Кормишкін Ю. А. Диверсифікація використання трудового потенціалу сільських територій. Економіка АПК. 2020. № 8. С. 6–13. https://doi.org/10.32317/2221-1055.202008006.
 32. Patyka N., Gryschenko O. Kucher A., Hełdak M., Raszka B. Assessment of the degree of factors impact on employment in Ukraine’s agriculture. Sustainability. 2021. Vol. 13. Issue 2. 564. https://doi.org/10.3390/su13020564.
 33. Kapur R. Employment Opportunities in Rural Areas. Acta Scientific Agriculture, 2019. Vol. 3, issue 8. P. 58-65. https://doi.org/10.31080/ASAG.2019.03.0564.
 34. Rodrigues-Garcés C., Fawaz-Yissi M. J., Muñoz-Soto J. A. Demographic and labor market transformations in rural areas of Chile. Acta Agronomica. 2017. Vol. 66, No. 2. http://dx.doi.org/10.15446/acag.v66n2.54918.
 35. Impact of COVID-19 on agriculture, food systems and rural livelihoods in Eastern Africa: Policy and programmatic options. Food and Agriculture Organization of the United Nations, July, 2020. 9 р. URL : http://www.fao.org/3/cb0552en/CB0552EN.pdf.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_04_p_51_67.pdf