ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436.32 DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104006
Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Зовнішньоекономічна діяльність та результативність функціонування аграрного сектору економіки України / Гадзало Я.М., Лузан Ю.Я. // Економіка АПК. - 2021. - № 4 - С. 6

Мета статті – окреслити й оцінити основні тенденції та науково обґрунтувати необхідність удосконалення державної політики в питаннях зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору економіки України. Методика дослідження. У процесі дослідження використано сукупність методів аналізу статистичних даних, які характеризують динаміку і відповідні тенденції. Застосовано діалектичний і логічний методи наукового пізнання, системний підхід до вивчення процесів. Результати дослідження. Розглянуто і проаналізовано сучасний стан та доведено наявність основних негативних тенденцій у розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору економіки України на сучасному етапі, запропоновано шляхи удосконалення державного регулювання. Елементи наукової новизни. Набуло подальшого розвитку вивчення процесів зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору економіки України, здійснено оцінки діючих механізмів державного регулювання, доведено необхідність і визначено шляхи їх удосконалення. Практична значущість. Результати і висновки дослідження можуть бути використані урядовими органами для удосконалення державної аграрної політики, в начальному процесі та суб’єктами господарювання. Табл.: 6. Рис.: 1. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: аграрний сектор; зовнішньоекономічна діяльність; експорт; імпорт; інвестиції; регулювання

Список використаних джерел

 1. Власов В. І. Глобалістика: історія, теорія : монографія / наук. ред. акад. НААН О. Г. Білорус і чл.-кор. НААН В. А. Вергунов. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2012. 856 с.
 2. Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні. Київ : ТОВ «Інформаційні системи», 2015. 448 с.
 3. Геєць В. М. Чому настав час починати спочатку? Економіка України. 2017. № 5-6. С. 31-38.
 4. Державна служба статистики України. URL : http:/www.ukrstat.gov.ua.
 5. Дж. Фокс. Торгівельна політика США – час почати спочатку. Економіка України. 2017. № 5-6. С. 16-30.
 6. Кваша С. М., Файчук О. М., Файчук О. В. Європейська економічна інтеграція : навч. посіб. Київ : НУБіП, 2019. 282 с.
 7. Кириленко І. Г. Аграрна реформа в Україні: надбання, проблеми. Економіка АПК. 2005. № 5. С. 8-14.
 8. Кісіль М. І. Сучасні виклики, стратегічні пріоритети та завдання щодо інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства. Інноваційна економіка. 2014. № 1. С. 14-19.
 9. Лукинов И. И. Инвестиционная активность в экономическом обновлении и росте. Экономика Украины. 1997. № 8. С. 4-8.
 10. Лупенко Ю. О., Пугачов М. І., Духницький Б. В. Формування глобального і регіональних ринків сільськогосподарської сировини та продовольства : монографія / за ред Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2015. 320 с.
 11. Пугачов М. І. Аграрний сектор економіки в умовах інституційних змін. Економіка АПК. 2017. № 5. С. 12-18.
 12. Саблук П. Т., Лузан Ю. Я. Аграрна політика і чинники її реалізації. Економіка АПК. 2019. № 10. С. 6-17.
 13. Сичевський М. П. Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки України. Київ : Аграрна наука, 2019. 388 с.
 14. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 182 с.
 15. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / [Ю. О. Лупенко, М. Я. Дем’яненко, М. І. Кісіль та ін.] ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Кісіля. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2012. 66 с.
 16. Faostat. URL : http://www.fao.org (faostat) en.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_04_p_6_17.pdf