ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.115.11:330.341.2(477) DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.202104095
Наукова дискусія

Розвиток фермерських господарств в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення / Шпикуляк О.Г., Алєксєєва О.В. // Економіка АПК. - 2021. - № 4 - С. 95

Мета статті – здійснити економічний та інституційний аналіз розвитку фермерських господарств й означити перспективи посилення ролі цієї форми господарювання в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення в аграрному виробництві. Методика дослідження. У процесі дослідження використано низку загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: системно-структурний аналіз і синтез як основний методологічний інструмент (для аналізу розвитку та ефективності функціонування фермерських господарств у контексті оцінок результативності зайнятості); монографічний (при визначенні сутності й здійсненні методичної оцінки пріоритетності ролі фермерських господарств як перспективних для забезпечення соціально-економічного розвитку територій); екстраполяції (при обґрунтуванні перспективних стратегічних пріоритетів розвитку сімейного фермерства як підприємницької підсистеми забезпечення можливостей вирішення завдань досягнення сталого розвитку сільських територій та зайнятості сільського населення). Результати дослідження. Окреслено методологічний контекст і здійснено емпіричні оцінки ролі й тенденцій розвитку фермерських господарств в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення. Визначено специфіку характеризування значимості фермерських господарств як суб’єктів підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки, що мають особливе соціально-економічне значення у статусі реалізації функцій інституту праці при забезпеченні її продуктивності та ефективності. Здійснено порівняльну оцінку ефективності виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств за продуктовим підходом у форматі оцінок прибутковості. Охарактеризовано концепт перспективної значимості сімейних фермерських господарств у механізмі їх інституціоналізації в ринковий механізм сільськогосподарської зайнятості. Елементи наукової новизни. Доведено, що в Україні фермерські господарства, зокрема сімейні ферми, набувають виключно важливого значення у вирішенні проблем сільської зайнятості, здатні до реалізації програм масового розвитку аграрного підприємництва, а також сприятимуть сталому розвитку територій. Встановлено, що фермерське господарювання набуває поступово переважаючої над іншими формами господарювання ефективності, що пов’язано з мотивацією праці на основі сімейної зайнятості, персоніфікації результатів від зайнятості у власному господарстві. Концептуалізовано теоретико-методичні припущення й ідентифіковано практичні оцінки виключної значимості реалізації пріоритету системної підтримки розвитку сімейного фермерства на селі в рамках реалізації глобального тренду сприяння сталому розвитку, як пріоритетної моделі підприємницької зайнятості, механізму підвищення добробуту населення. Практична значущість. Методично обґрунтовано і концептуалізовано визначення ролі фермерських господарств, сімейних ферм в організаційно-економічному забезпеченні зайнятості населення з проєкцією на досягнення критеріїв сталості розвитку аграрного сектору й територій. Табл.: 4. Бібліогр.: 50.
Ключові слова: фермерські господарства; зайнятість; підприємництво; соціально-економічна ефективність; сімейні ферми; аграрний сектор; сільські території

Список використаних джерел

 1. United Nations Decade of Family Farms 2019-2028 (2019). Global Plan of Action. URL : http://www.fao.org/3/ca4672ru/ca4672ru.pdf (дата звернення: 16.01.2020).
 2. Беззуб І. Перспективи розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL : http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=%20com_content&view=article&id=419:agropromislovij-sektor2&catid=8&Itemid=350.
 3. Бергман Х. Разделение труда и специализация в сельском хозяйстве / Х. Бергман ; пер. с нем. Ю. И. Тимофеева и О. Г. Тропова. Москва. 1969. 296 с.
 4. Большая О. В. Державне регулювання ринку праці та державна політика зайнятості в Україні. URL : http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2870/1/Bolschaja.pdf.
 5. Бугуцький О. А. Продуктивність праці в сільському господарстві. Київ : Урожай, 1970. 400 с.
 6. Бугуцький Ю. О. Розвиток фермерських господарств в Україні. Економіка АПК. 1998. № 6. С. 25–28.
 7. Державна служба статистики України. URL : http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 9.02.2021).
 8. Дієсперов В. С. Економіка сільськогосподарської праці. Київ : ІАЕ УААН, 2004. 486 с.
 9. Дієсперов В. С. Сталий сільський розвиток: проблеми становлення. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 216 с.
 10. Кононенко О. М. Регулювання земельних відносин у забезпеченні сталого розвитку сільських територій : автореф. дис. канд. екон. наук. Київ, 2021. 20 с.
 11. Концепція розвитку сімейних фермерських господарств на період до 2030 року: проєкт / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк, В. А. Мамчур, Р. Я. Корінець. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2021. 20 с.
 12. Корінець Р. Я., Малік Л. М. Інституціоналізація сімейних фермерських господарств у соціально-економічне середовище. Економіка АПК. 2018. № 4. С. 60–69.
 13. Крилова І. Г. Шляхи підвищення зайнятості сільського населення. Економіка АПК. 2006. № 2. С. 130 – 132.
 14. Купалова Г. І. Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України (теоретичні та практичні проблеми). Київ : ІАЕ, 1995. 234 с.
 15. Лупенко Ю. О. Добробут сільського населення в пореформений період. Економіка АПК. 2007. № 3. С. 133–137.
 16. Лупенко Ю. О. Тенденції зайнятості сільського населення у постреформаційний період. Економіка АПК. 2005. № 12. С. 27–33.
 17. Лупенко Ю. О. Сучасні тенденції доходів сільського населення. Фінанси України. 2006. № 5. С. 32 – 38.
 18. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 11–20.
 19. Малік М. Й., Шпикуляк О. Г., Мамчур В. А. Інституційна формалізація розвитку сімейних фермерських господарств в Україні. Економіка АПК. 2018. № 10. С. 72–86.
 20. Малік М. Й. Мотивація виробничої діяльності в аграрній сфері економіки: методологія і організація. Київ : ІАЕ УААН, 1995. 178 с.
 21. Малік М., Шпикуляк О., Мамчур В. Реалізація цілей сталого розвитку України в контексті трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. №7(26). С. 21–31. https://doi.org/10.37100/2616-7689/2020/7(26)/3.
 22. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток форм господарювання в аграрному виробництві : автореф. дис. д-ра екон. наук. Київ, 2005. 45 с.
 23. Мир в цифрах – 2020. Карманный справочник ; пер. с англ. И. Старцева. Москва : Олимп-Бизнес, 2020. 266 с.
 24. Мірзоєва Т. В. Стратегічні напрями розвитку лікарського рослинництва : монографія. Київ : Компринт, 2020. 410 с.
 25. Молдаван Л. В. Форми господарювання в аграрному секторі України в умовах глобалізації. Економіка АПК. 2010. № 1. С. 13–17.
 26. Напрями підвищення ефективності функціонування малих форм господарювання в аграрному секторі України. URL : http://www.niss.gov.ua/articles/3068/ (дата звернення: 5.02.2019).
 27. Нестерович А. Аналіз мотиваційного процесу у сільськогосподарських підприємствах. Аграрна економіка. 2015. Т. 8. № 3–4. С. 67–73
 28. Методичні рекомендації по оплаті праці від валового доходу в колгоспах і радгоспах Української РСР / Нижній М. І., Поліщук М. П. та ін. Київ : Урожай, 1991. 40 с.
 29. Організаційно-економічне забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств : монографія / Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 212 с.
 30. Організація сімейних фермерських господарств: методичні рекомендації / укладачі Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г.та ін.]. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 92 с.
 31. Осадчук І. В., Боліла С. Ю., Кириченко Н. В. Розвиток крафтового органічного сімейного фермерства – шлях до подолання безробіття на селі. Ефективна економіка. 2020. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.61.
 32. Перспективні форми організації господарської діяльності на селі: наук. доп. / Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г., Месель-Веселяк В. Я. та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. 114 с.
 33. Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств: Закон України від 31 березня 2016 року № 1067-VІІІ. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1067-19.
 34. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств : Закон України від 10 липня 2018 року № 2497-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2497-19#Text.
 35. Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій : Розпорядження КМУ від 19.07.2017 р. № 489-р. Урядовий кур’єр. 2017. № 141.
 36. Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації : Розпорядження КМУ від 13.09.2017 р. №664-р. Урядовий кур’єр. 2017. № 190.
 37. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року № 973-IV (зі змінами). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text.
 38. Романова Л. В. Становлення підприємництва в сільському господарстві. Київ : ІАЕ, 1997. 272 с.
 39. Рябоконь В. П. Соціально-економічні проблеми зайнятості сільського населення. Економіка АПК. 2012. № 12. С. 95 – 99.
 40. Внутрішньогосподарські організаційно-економічні механізми забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств / Саблук П. Т., Малік М. Й., Коваленко Ю. С. та ін. Київ : ННЦ ІАЕ, 2003. 204 с.
 41. Сільське господарство України 2019: стат. зб. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/09/zb_sg_Ukr_2019.pdf.
 42. Управління ефективністю використання земельних ресурсів фермерських господарств: теорія та практика сталого землекористування / за заг. ред. А. О. Гуторова. Харків : Друкарня Мадрид. 2020. 224 с.
 43. Харчук С. А. Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій. Тернопіль : Крок, 2012. 167 с.
 44. Червінська Л. П. Мотивація трудової діяльності в аграрній сфері : монографія. Київ : ПАРАПАН, 2003. 322 с.
 45. Шпикуляк О. Г. Трудовий потенціал села та кадрове забезпечення аграрних підприємств. Агроінком. 2015. № 5-6. С. 63-65.
 46. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Інституціональний аналіз розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки: методичний аспект. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 73–82.
 47. Шпикуляк О. Г., Малік М. Й. Становлення організаційно-економічної моделі сімейного фермерства в Україні: інституційні засади, проблеми та пріоритети. Економіка АПК. 2019. № 9. С. 86–98.
 48. Шпикуляк О. Г. Кадровий потенціал та його формування в аграрних підприємствах. Економіка АПК. 2004. №1. С. 155–159.
 49. Щодо стану та проблем функціонування та розвитку аграрного сектору економіки України. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/3272/ (дата звернення: 04.02.2019).
 50. Якуба К. І. Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України. Теорія, методологія, практика : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2007. 362 с.
Читати статтю: ekonomikaapk_2021_04_p_95_107.pdf